تیم ما

کارکنان و هیئت مدیره ما متعهد هستند که به مأموریت خود که کمک به پیشرفت پناهندگان، پناهجویان، مهاجران و جوامع پذیرفته شده از طریق فراهم آوردن منابع و اطلاعات رایگان و باکیفیت می باشد، عمل کنند.

کارکنان ItaliaHello

هیئت مدیره USAHello

هیئت مشاوره USAHello