آیین نامه رانندگی ترجمه شده برای تازه واردان به ایالات متحده

دوست دارید رانندگی یاد بگیرید؟ اینجا ترجمه آیین نامه رانندگی برای پناهندگان و مهاجران را ببینید. روی عکس زیر کلیک کنید تا آیین نامه رانندگی را به زبان خود دَنلود کنید.


یک خانم خندان با بچه ای در صندلی عقب

ترجمه آیین نامه رانندگی را به زبان مادری خود مطالعه کنید

خواندن ترجمه آیین نامه های رانندگی برای ایالات متحده به زبان مادریتان به شما در قبول شدن امتحان رانندگی کمک می کند. در خیلی از ایالات، شما می توانید امتحان را به زبان خود بدهید. در ایالات دیگر، شما باید این امتحان را به زبان انگلیسی بدهید.

نکته مهم: این آیین نامه ها مختص به ایالت شما نیستند و ممکن است قدیمی شده باشند. آنها در مطالعه به شما کمک می کنند و فقط جنبه کمکی دارند چرا که بعضی از قوانین ممکن است در ایالت شما متفاوت باشند. شما به آیین نامه رانندگی رسمی ایالت خود نیز نیازمندید.

روی عکس زیر کلیک کنید تا آیین نامه رانندگی را ببینید. شما می توانید این آیین نامه را آنلاین خوانده یا آن را رو تلفن همراه یا کامپیوتر خود دَنلود کنید.

دليل السائق (Arabic)

The California driver's manual in Arabic

Վարորդի ձեռնարկ (Armenian)

The driver's manual in Armenian

驾驶员手册 (Chinese)

The driver's manual in Chinese

Manuel du conducteur (French)

The driver's manual in French

運転マニュアル (Japanese)

The driver's manual in Japanese

Karen language

The driver's manual in the Karen language

សៀវភៅណែនាំស្ដីពីការបើកបរ (Khmer)

The driver's manual in the Khmer language

운전자 설명서 (Korean)

The driver's manual in Korean

चालकलाई मार्गनिर्देशिका (Nepali)

The driver's manual in Nepalese

Руководство для водителя (Russian)

The driver's manual in Russian

Manual del conductor (Spanish)

The driver's manual in Spanish

Buuga darawalnimada (Somali)

The driver's manual in Somalian