راهنمای شما به فرهنگ آمریکایی

آیا میخواهید سنت ها و ارزش های آمریکایی را در ایالات متحده درک کنید؟ نحوه برقراری ارتباط و نیز نکاتی را در مورد مؤدب بودن در ایالات متحده آمریکا بیاموزید. در باره حقوق LGBTQ (همجسنگرایان زن ,همجنسگرایان مرد ,دوجنسگرایان ,تراجنسی ها و دگرباشان), و معنی زندگی در یک کشور متنوع /چند قومی معلومات حاصل نمایید.