دکتر و دارو

آیا نیاز به مراجعه به پزشک دارید؟ آیا فرزندان شما به خدمات پزشکی احتیاج دارند؟ در مورد انواع مختلف خدمات پزشکی در ایالات متحده آمریکا اطلاعات کسب کنید. دریابید که چگونه یک قرار ملاقات بگیرید و با نسخه ها چه کنید.