پیدا کردن یک شغل

یاد بگیرید که چگونه در ایالات متحده دنبال کار بگردید. هر چه را که باید در مورد اقدام کردن برای شغل یا آمادگی برای مصاحبه کاری بدانید، پیدا کنید. نحوه ایجاد شبکه کاری و نکات دیگری برای پیدا کردن فرصتهای شغلی را متوجه بشوید.