یک مترجم شفاهی بشوید

آیا می خواهید که برای خودتان کار کنید؟ آیا ایده ای برای یک کسب و کار دارید؟ در مورد شروع یک کسب و کار اطلاعات مقدماتی کسب کرده تا ببینید که ایا مناسب شما است یا خیر. در مودر تاسیس ارگانهای غیر انتفاعی مطالعه بفرمایید. یاد بگیرید که چگونه می توانید یک کسب و کار آنلایت را بیاندازید.