درک قوانین و حقوق در آمریکا

این منبع به زبان های نیز ترجمه شده است:

در مورد قوانین و حقوق ایالات متحده برای تخلیه شدگان افغان اطلاع پیدا کنید. بیاموزید که در صورت تهدید چه کاری انجام دهید و چگونه با پلیس تعامل کنید. کمک حقوقی دریابید.