نحوه کاریابی در آمریکا

این منبع به زبان های نیز ترجمه شده است:

درباره نحوه پیدا کردن شغل در ایالات متحده برای بی جاشدگان افغان اطلاع کسب کنید. با نکاتی در مورد نحوه درخواست کار در آمریکا آشنا شوید. با اطلاعاتی در مورد شروع جستجوی کار، تهیه رزومه، مترجم شدن در ایالات متحده و غیره می توانید آمادگی بدست آورید.