اطلاعات مهاجرت برای اتباع افغان

این منبع به زبان های نیز ترجمه شده است:

درباره مهاجرت به آمریکا برای اتباع افغان شامل انواع برنامه های ویزای مهاجرتی موجود بیشتر بدانید. درباره مزایا و خدمات اجتماعی اطلاعات کسب کنید. با مزایای مهم مهاجرت شامل تجدید دیدار با خانواده، نحوه درخواست گرین کارت و غیره آشنا شوید. برای هر وضعیتی از جمله ویزای ویژه مهاجرت (SIV)، پناهندگان و افراد دارای عفو مشروط بشردوستانه کمک بگیرید.