اشتراک

آیا از امریکا پناهندگی‌ کانادا‌ را بدست آورده میتوانید؟

آیا در فکر تلاش برای درخواست پناهندگی در کانادا هستید؟ مهم است بفهمید که از داخل شدن پناهجویانی که از طریق سرحد داخل کانادا می شوند، جلوگیری می شود. درباره توافقنامه کشور سوم مصئون (STCA) بیشتر بیاموزید.

به اساس تاریخ مارس 26, 2024

خیلی از پناهجویان در‌حال گذر از مرز کانادا-ایالات متحده برای پناهندگی در کانادا‌ هستند. دانستن این نکته مهم است که پناهجویانی که از طریق بندرهای ورودی مرز زمینی وارد کانادا میشوند به آنها اجازه ورود داده نشده و در مطابقت با موافقتنامه کشور امن سومی (STCA) به ایالات متحده امریکا برگردانده می‌شوند. 

​پناهدگی چیست؟ 

پناهندگی‌ نوعی از حفاظت است که به شما اجازه اقامت در کانادا را میدهد. درخواست پناهندگی‌ در کانادا همچنان ادعای پناهندگی‌ نیز خوانده میشود. پناهندگان یا مدعیان پناهندگی‌ از پناهندگان اسکان مجدد شده فرق‌ دارند.

(https://www.youtube.com/watch?v=RYiDM0LZ5pM)

شما‌ میتوانید‌ درخواست پناهندگی‌ کنید در کانادا‌ اگر‌ پناهجوی مطابق کنوانسیون یا نیازمند محافظت باشید. 

 • یک پناهنده کنوانسیون کسی است که از پیگرد تهدید آمیز بر اساس نژاد، دین، ملیت،‌ افکار سیاسی و قشر اجتماعی شان در کشور‌ اصلی خویش هراس دارد.
 • یک شخص‌ نیازمند به محافظت کسی است که از پیگرد تهدید آمیز یا خطر در صورت برگردانده شدن به کشور اصلی شان هراس دارد (یا کشوری‌ که در آن زندگی‌ میکند).
 • آزار و شکنجه می تواند به شمول صدمه فزیکی جدی یا روانی، شکنجه، دستگیری و تهدید شود.

منافع پناهندگی چیست؟

وقتی به شما پناهندگی اعطا شود، شما می‌توانید: 

 • به شکل قانونی در کانادا با برخورداری از حمایت در برابر بازداشت و اخراج اقامت گزینید
 • برای همسر و فرزندان خویش درخواست پناهندگی کنید 
 • کار‌ و تحصیل‌ کنید در کانادا
 • به خارج از کانادا سفر کنید 
 • درخواست بدهید تا مقیم دائم یا شهروند کانادا شوید 
 • حمایت اسکان مجدد یا حمایت صحی بدست آورید، به شمول کمک مالی، آموزش زبان، کمک در استخدام تا یک سال 

آیا میتوانم در مرز کانادا-ایالات متحده درخواست پناهندگی‌ کنم؟

عموماً، مهاجرین از ایالات متحده نمیتوانند در مرز کانادا‌-ایالات متحده درخواست پناهندگی‌ کنند. کانادا با ایالات متحده توافقنامه‌ ای دارد که تقاضا می‌کند که مردم در اولین کشور امنی که میرسند درخواست یا ادعای پناهندگی‌ کنند. 

این را قانون کشور امن سومی (STCA) میخوانند. 

قانون کشور امن سومی (STCA) قابل تطبیق‌ بر پناهندگان در ورودگاه‌ های رسمی‌ و غیر رسمی میباشد. اگر‌ از طریق ایالات متحده سفر‌ نموده و از طریق بندر ورودی مرزی‌ زمینی یا ریل وارد کانادا شوید، شما هنگام ورود به‌ کانادا نمی‌توانید درخواست پناهندگی‌ یا ادعای پناهجوئی کنید. 

قانون جدیدی تمام مرز‌ زمینی را شامل اِس نی سی اِی (STCA) ساخته است. این حالا شامل گذرگاه غیر‌رسمی‌ مانند خیابان راکزَم (Roxham) بین کِبِک (Quebeb) و نیو یورک (New York) میشود. شما برگردانده و راهنمائی خواهید شد که ادعای خویش را در ایالات متحده انجام دهید.

این قانون جدید برای پناهجویان یا مدعیان پناهندگی هم اعمال می شود که از سرحدّ عبور می کنند و در کمتر از 14 روز از تاریخ داخل شدن به کشور، درخواست پناهندگی تسلیم می نمایند.

اگر در ایالات متحده درخواست پناهندگی نموده و رد شده اید و به کانادا پرواز نموده اید نیز از میدان هوائی برگردانده خواهید شد. 

همچنان، اگر اول از طریق کانادا سفر‌ نموده و وارد ایالات متحده شوید، نمیتوانید بطور کُلی در مرز ایالات متحده درخواست پناهندگی کنید. شما به کانادا پس روان خواهید شد، مگر اینکه واجد شرایط یک وضعیت استثنا باشید.

آیا استثنائات وجود دارد؟ 

بله، استثنائات در توافقنامه کشور امن سومی (STCA) وجود دارد. شما در کانادا‌ در مرز درخواست پناهندگی‌ میتوانید‌ اگر: 

 • عضوی از فامیل‌ تان یک پناهنده، شخص محافظت شده، مقیم دائمی یا شهروند کانادا باشد. 
 • خُردسال مجرد (زیر ۱۸ سال) باشید که مادر، پدر یا سرپرست قانونی در کانادا یا ایالات متحده ندارد.
 • یک سند معتبر پذیرش مانند ویزای کانادا، اجازه نامه‌ کار، اجازه نامه‌ تحصیل یا اسناد سفر داشته باشید.
 • محکوم به جرمی شده اید که مجازات مرگ در ایالات متحده یا کشور دیگری در پی دارد. شما نباید یک ریسک امنیتی‌ باشید، یا خطری‌ برای‌ مردم،‌ یا هم مرتکب تخلف جدی حقوق‌ بشری یا بین المللی شده باشید. 

همچنان قانون کشور‌ امن سومی قابل تطبیق نیست اگر‌ شما:

 • از طریق‌ میدان هوائی یا بندر دریائی به کانادا‌ رسیده اید
 • شهروند ایالات متحده یا شخص بی‌ ایالت هستید که برای مدت طولانی در ایالات متحده زندگی‌ کرده.

هنوز باید همه‌ شرایط را برآورده سازید تا ادعای پناهندگی در کانادا کنید.

آیا میتوانم درخواست پناهندگی کنم اگر‌ در حال حاضر‌ در کانادا باشم؟ 

بله. قانون کشور‌ امن سومی فقط برای پناهجویان در مرز کانادا-ایالات متحده قابل تطبیق است. شما میتوانید در یک دفتر آی آر سی سی (IRCC) یا آنلاین درخواست پناهندگی کنید اگر شما در حال حاضر در کانادا‌ باشید. شما میتوانید اقدام کنید حتی اگر شما اول از مرز ایالات متحده گذشته باشید اما‌ درخواست تان باید بعد از سپری کردن حد اقل ۱۴ روز در کانادا انجام شود.

ملزومات چی هستند؟

شما درخواست پناهندگی در کانادا میتوانید فقط در صورتیکه شما:

 • بصورت فیزیکی در کانادا حضور داشته باشد
 • یک پناهجوی‌ مطابق‌ کنوانسیون بوده یا شخصی نیازمند‌ حفاظت باشید 
 • از طریق یک کشور امن سومی (ایالات متحده) سفر‌ نکرده باشید 
 • ادعای پناهندگی‌ یا پناهجوئی در کشور دیگری نکرده باشید 
 • مرتکب جرایم خاصی نشده و خطری برای امنیت کانادا محسوب نشوید 

چگونه می توانم درخواست پناهندگی کنم؟

شما‌ میتوانید درخواست پناهندگی‌ در کانادا کنید اگر‌ واجد شرایط باشید.

حضوری

شما میتوانید درخواست پناهندگی‌ کنید اگر واجد اِس تی سی اِی (STCA) نیستید. شما میتوانید بصورت حضوری‌ هنگام رسیدن به کانادا در یک بندر ورودی درخواست پناهندگی‌ کنید. یک بندر ورودی شامل همه‌ میدان های هوائی، بندر های دریائی یا بندر های زمینی‌ می‌شود. 

یک افسر‌ خدمات مرزی‌ از شما تقاضا خواهد‌ نمود که یک فورمه را خانه پُری نمائید. شما‌ همچنان میتوانید در یک دفتر آی آر سی سی (IRCC) درخواست پناهندگی‌ نمائید. 

آنلاین

اگر شما در حال حاضر‌ در‌ کانادا‌ هستید میتوانید درخواست پناهندگی بصورت آنلاین نمائید. برای‌ استفاده از سایت آی آر سی سی (IRCC) ابتدا باید یک حساب کاربری‌ ایجاد کنید. 

پس از ثبت درخواست چه اتفاقی می افتد؟ 

کارمندان ایجنسی‌ خدمات مرزی‌ کانادا‌ (CBSA) یا مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC) درخواست شما را بررسی نموده و از شما در باره ادعای تان سوالاتی خواهند‌ پرسید. شما باید بیومتریک خویش‌ را انجام داده، اسناد خود را تسلیم نموده و یک تِست صحی را انجام دهید. 

اگر‌ ادعای شما شایسته بود، کارمندان مهاجرت شما را به یک جلسه شنود در مقابل هیئت مهاجرت و پناهندگی کانادا (IRB) راجع‌ خواهند‌ نمود. آنگاه‌ شما باید یک فورمه اساسات ادعا را پُر و با آی آر بی (IRB) ثبت نمائید. در جریان جلسه شنود شما، شما و هر‌ شاهدی فرصت شهادت و تصدیق در مورد‌ ادعای‌ شما را خواهید داشت.

اگر‌ آی آر بی (IRB) ادعای شما را تائید نماید، شما وضعیت شخص محافظت شده را بدست خواهید آورد و خواهید توانست که درخواست اقامت دایمی‌ در کانادا‌ را نمائید. 

اگر‌ آی آر بی‌ (IRB) ادعای شما را رد کند، آنگاه‌ باید کانادا را ترک کنید. میتوانید برای قضیه خویش استیناف خواهی/درخواست تجدید نظر‌ کنید.

آیا میتوانم هنگامیکه منتظر‌ یک تصمیم هستم از خدمات مستفید شوم؟ 

هنگامیکه شما در حال انتظار‌ برای‌ شنود خویش هستید، شما میتوانید از حمایت اسکان مجدد، حمایت صحی و کمک مالی برخوردار شوید. شما‌ همچنان میتوانید درخواست برای جواز کار یا جواز تحصیل نمائید هنگامیکه منتظر‌ یک تصمیم هستید.

چگونه مبتوانم کمک حقوقی‌ بدست آورم؟ 

یک وکیل‌ مهاجرت یا نماینده حقوقی میتواند‌ به شما کمک کند تا گزینه های خویش‌ را ارزیابی نموده و درخواست خویش‌ را کامل‌ نمائید. آنها همچنان میتوانند‌ به شما کمک کنند که برای مصاحبه خویش آماده شده و در جلسه شنود تان از شما نمایندگی‌ کنند. شما با کمک حقوقی‌ از چانس بهتر‌ی برای بدست آوردن پناهندگی برخوردار خواهید بود. 

لیستی‌ از مؤسساتی که خدمات حقوقی‌ رایگان یا ارزان ارائه میدهند را دریابید:

دیگر‌ منابع مفید کانادائی برای مهاجرین تازه و پناهندگان را دریابید.

برنامه‌ های گوناگونی وجود دارد که به مردم خاصی اجازه مهاجرت به کانادا را میدهد. اگر واجد شرایط باشید میتوانید برای حمایت مالی‌ خانواده، استخدام یا وضعیت دیگری درخواست دهید.

معلومات این صفحه از Government of Canada و دیگر منابع معتبر بدست می آید. هدف ما ارائه معلوماتی به آسانی قابل فهم است که به طور منظم اپدیت می‌ شوند. این معلومات مشوره حقوقی نمی‌ باشند.

اشتراک