تحصیلات برای بزرگسالان-چطور به دانشگاه برگردیم

انگلیسی نیزخیر زبان انگلیسی

آیا می خواهید تحصیلات خود را تمام نمایید؟ برای یک کار جدید آموزش ببینید و یا مهارت های خود را بهبود بخشید؟ آیا می خواهید به دانشگاه بروید و یا انگلیسی یاد بگیرید؟ در مورد تحصیلات آنلاین و یا هم تحصیلات حضوری در منطقه خویش معلومات بدست آورید.

Do you want to finish your education? Train for a new job or improve your skills? Go to university or learn English? Find out how you can get an adult education online or in your community.

آموزش بزرگسالان - مردان در کلاس درس

adult education - men in classroom

نام های دیگر تحصیلات برای بزرگسالان عبارت اند از: ادامه تحصیلات ،‌ تحصیلات عالی و آموزش برای تمام عمر. تمامی این اصطلاحات راههایی است که بزرگسالان می توانند به تحصیلات خود ادامه دهند. در این قسمت معلومات بیشتر در مورد انواع مختلف آموزش برای بزرگسالان ارائه گردیده است.

Other names for adult education are continuing education, higher education, and lifelong learning. All of these terms are about the ways adults can learn. Learn more about different kinds of adult education.

تحصیلات ابتدایی بزرگسالان- خواندن و نوشتن

Basic adult education – reading and writing

حتی به عنوان یک بزرگسال شما می توانید خواندن و نوشتن را بیاموزید. آموزش در یک کلاس/صنف و یا توسط یک راهنما آسانتر می باشد. مکان های بسیار زیادی برای آموزش خواندن و نوشتن بزرگسالان موجود می باشد. اکثر کالج ها و کتابخانه ها مراکز آموزش برای بزرگسالان را دارند که خواندن و نوشتن را نیز آموزش می دهند.

Even as an adult, you can learn to read and write. It is easier to learn with a class or a tutor (one-to-one teachers). There are many places adults can go for reading and writing lessons. Many community colleges and libraries have adult education centers that teach reading and writing.

آموزش انگلیسی

Learning English

در اکثر محله ها کلاس های روزانه و شبانه آموزش زبان انگلیسی دایر می گردد. شما این کلاس ها را در محیط هایی از قبیل مراکز اجتماعی،‌ کتابخانه ها و مراکز آموزش برای بزرگسالان در دانشگاه ها می توانید پیدا نمایید پیدا نمودن یک کالج . کلاس های رایگان بسیار زیادی برای آموزش شما موجود می باشد. آموزش آنلاین زبان انگلیسی

Many communities have English classes in the day or evening. You will find them at libraries, community centers, and at adult education centers in colleges. You can find a community college near you. If is hard for you to get to a class, start learning English online. There are several free classes to help you learn.

دیپلم دبیرستان /لیسه برای بزرگسالان

High school diplomas for adults

در ایالات متحده آمریکا بزرگسالان می توانند دیپلم های GED،‌HiSET و TASC را در عوض دیپلم دبیرستان/لیسه بدست آورند. شما باید برای بدست آوردن این دیپلم ها درس خوانده و امتحان بدهید،‌اما این دیپلم ها بسیار سریعتر از دیپلم دبیرستان می باشد. کلاس های شبانه و روزانه در کالج ها و کتابخانه در دسترس می باشد. اگر خواسته باشید می توانید در کلاس آنلاین آمادگی GED که به زبان های مختلف کلاس رایگان و آنلاین GED ارائه می گردد اشتراک نمایید.

In the USA, adults can get a GED®, HiSET or TASC diploma to replace a high school education. You will have to study for the tests, but it is much quicker than high school. There are day or evening classes at your local college or library. Or you can take our free online GED® preparation class in many languages.

آموزش حرفه و مهارت های شغلی

Job training and job skills

وقتیکه به دنبال یک شغل می گردید شما باید مهارت های ابتدایی شغل را داشته باشید. شاید ضرورت به آموختن استفاده از کامپیوتر را داشته باشید. شاید خواسته باشد یک شغل خاص از قبیل کار در صنعت غذا را آموزش ببینید. شما می توانید انواع مختلف آموزش حرفه و شغل را در مراکز آموزش حرفه ،‌دفاتر اسکان مجدد مهاجرین، کالج ها و موسسات محلی پیدا نمایید. مراکز آموزش حرفه در محل خود را پیدا نمایید

When you look for a job, you may need basic job skills. You may need to learn how to use a computer. Or maybe you want to train for a specific job, such as a job in the food industry. You can find all kinds of job training at job centers, resettlement agencies, community colleges, and local organizations. Learn how to find job training progams and get skills for work.

تحصیلات عالی

Higher education

تحصیلات عالی شامل تحصیلات بعد از دوره دبیرستان/لیسه می باشد.

Higher education means education after high school. Higher education can happen in a college or university or online.

بیشتر بدانید

Learn more

پیدا کردن کمک در نزدیکی شما

FindHello استفاده از خدمات و منابع در شهر خود را جستجو کنید.

شروع جستجوی خود را

این صفحه به شما کمک کرده ای؟? صورت خندان بله اخم چهره خیر
از شما به خاطر نظرات شما!