دانستن فرهنگ و جامعه آمریکایی

انگلیسی نیزخیر زبان انگلیسی

آمریکایی ها فرهنگ و روش های مخصوص خود را برای انجام کارهای خود دارند که می تواند برای تازه واردان گیج کننده باشد. معلوماتی که در اینجا در مورد فرهنگ و جامعه آمریکایی ارائه گردیده است به شما کمک می نماید تا خانه جدید خود را بهتر بشناسید.

Americans have their own customs and way of doing things. It can be confusing for newcomers. This information about American society and cultural differences will help you understand US culture.

american culture - two women from different cultures

american culture - two women from different cultures

تاریخ

History

ایالات متحده آمریکا زمانی مستعمره بریتانیا بود. در سال 1776 بعد از انقلاب آمریکایی ها یک کشور آزاد گردید. یک جنگ بزرگ داخلی در سال های 1860 در آمریکا به وقوع پیوست. آمریکایی ها در جنگ داخلی در مورد حقوق خود از جمله حق داشتن برده که از کشورهای آفریقایی وارده شده بودند جنگ می کردند. برده ها آزاد گردیدند و قانون تغییر نمود.

The United States was once a colony of Britain. It became a free country in 1776 after the American Revolution. Another big conflict came in the Civil War, during the 1860s. Americans in the Civil War fought about rights, including the right to own slaves who were brought from Africa. The slaves were freed, and the laws were changed.

موضوع مهم دیگری را که باید در مورد تاریخ آمریکا بدانید این است که آمریکایی ها از کشورهای متفاوتی آمده اند. تنها آمریکایی های اصیل (که سرخپوستان نیز نامیده می شوند) اجداد آمریکایی دارند. سایر آمریکایی ها اجدادی دارند که از کشورهای دیگر به آمریکا آمده بودند. اکثر آنها به عنوان مهاجر آمده بودند.

Another important thing to know about American history and cultural differences is that Americans come from many backgrounds. Only Native Americans (also called Indians) have ancestors from America. All other Americans have ancestors who came from other continents. Many of them came as refugees.

نژاد

Race

بخاطر تاریخ آمریکا موضوعات نژادی در فرهنگ آمریکا مهم می باشد. قانون می گوید تمام آدم ها برابر هستند. اما آمریکایی ها خود را بر اساس نژاد دسته بندی می کنند. آمریکایی های آفریقایی همیشه فرصت های برابری نسبت به سفیدپوستان بدست نمی آورند. بسیاری از آمریکایی های غیر سفید پوست از آمریکایی های سفید پوست فقیر تر هستند.

Because of this history, racial issues are important in American culture. The law says people are all the same. But one of the important cultural differences in the USA is that Americans divide themselves by race. African Americans do not always get the same opportunities as whites. Many non-white Americans are poorer than white Americans.

اعتقادات

Beliefs

آمریکایی ها به کشور خود بسیار افتخار می کنند. فرهنگ و جامعه آمریکا بر مبنای آزادی،‌حقوق مساوی و دموکراسی بنیان گذاشته شده است.آمریکایی ها به آزادی بیان ارزش قائل می شوند. این به این معنا است که آنها اجازه دارند هر چیزی را که می خواهند در مورد رئیس جمهور بگویند. آنها وقتیکه دولت کاری را که مورد پسندشان نباشد انجام دهد اعتراض و تظاهرات می نمایند.

Americans are very proud of their country. American culture and society is founded on freedom, equal rights and democracy. Americans value the idea of free speech. This means they are allowed to say what they like about the president. They protest when the government does things they do not like.

مذهب

Religion

قانون می گوید که دولت نباید از کدام مذهبی پیروی نماید. اما اکثر آمریکایی تعطیلات کریسمس را تجلیل می کنند. در حدود 80٪‌ آمریکایی ها می گویند که مسیحی هستند اما کمتر از 40٪ آنها به کلیسا می روند. مانند اسلام،‌مسیحیت نیز اعتقاد به یک خدا دارند. این مذهب به پیروان خود می گوید که با همسایگان خود مهربان بوده و به دیگران احترام بگذارید.

The law says the government must not follow any religion and people have a right to their religious and cultural differences. But most Americans celebrate Christian holidays. About 80% of Americans say they are Christian, although fewer than 40% go to church. Like Islam, Christianity follows one God. It tells followers to be kind to their neighbors and to treat others with respect.

اگر شما مسلمان هستید می توانید با کارفرمای خود در مورد مذهب خود صحبت کنید و بخواهید که به شما برای نماز خواندن یک جایی را در طول روز فراهم نماید. اکثر مدارس نیر مکانی را برای نماز خواندن در اختیار شاگردان قرار می دهد.

If you a practicing Muslim, you can talk to your employer about your faith and ask for a place to pray during the day. Many schools will also provide a space for students to pray.

تعطیلات و جشن ها

Holidays and celebrations

مردم با جمع شدن در کنار فامیل خود و خوردن غذا از تعطیلات تجلیل می نمایند. بزرگترین تعطیلات کریسمس (25 دسامبر) و روز استقلال (4 جولای) می باشد. روز استقلال با آتش بازی و خوردن کباب تجلیل می گردد. شب سال نو (31 دسامبر) یکی از جشن های بزرگ آمریکا می باشد. مردم بیدار مانده و تا نیمه های شب منتظر تحویل سال نو می باشند. هالووین (31 اکتبر) با پوشیدن لباس های خنده دار تجلیل می گردد.

People celebrate holidays by getting together with their families and by eating large meals. The biggest holidays are Christmas (December 25) and Independence Day (July 4). Independence Day is celebrated with fireworks and barbecues. New Year’s Eve (December 31) is another big celebration. People stay up late and count down the time until the clock strikes midnight. Halloween (October 31) is celebrated as a day to dress up in funny clothes and have fun.

سالگرد تولد بسیار مهم می باشد. آمریکایی ها با تحفه، کیک و محفل این روز را تجلیل می کنند. فامیل هایی که طفل دارند معمولا محفل دایر نموده و همسایگان،‌ همکلاسی ها و دوستان را برای جشن تولد دعوت می کنند.

Birthdays are very important. Americans celebrate with gifts, cake and parties. Families with young children will often have parties and invite neighbors, classmates and friends to celebrate birthdays.

پول

Money

نظام سرمایه داری این معنی را می دهد که مردم (نه دولت) مالک تجارتها و خدمات می باشند. خدمات پزشکی یک تجارت بزرگ می باشد. کشاورزی نیز مهم است. اکثر مزرعه ها بزرگ بوده و سایر تجارتها مالک این مزرعه ها می باشند.

The capitalist economy means that people (not government) own businesses and services. Healthcare is a big business. Farming is important too. Many farms are big and owned by businesses.

مالکین تجارتها مستلزم کمک به جامعه نمی باشند ، اما اکثر آنها به سازمان های خیریه محلی و ملی کمک می نمایند. آمریکایی ها پول زیادی به سازمان های خیریه کمک می کنند. اکثر کلیسا ها و موسسات محلی برای فامیل های با درآمد کم غذا ،‌مسکن و سایر ضروریات را فراهم می کنند.

Business owners are not required to help the community, but many make donations to local or national charities. Americans donate a lot of money to charities. Many churches and community organizations provide food, housing, and essentials to low-income families.

اما فرهنگ آمریکا یک فرهنگ انفرادی است. مردم معمولا پول خود را با فامیل و اقارب خویش شریک نمی سازند. اما آنها شاید به اعضای فامیل ، اقارب و یا دوستان خود کمک کنند.

But American culture is more individual. One of the cultural differences you may notice is that people do not usually share their money with their extended family. They may choose to donate or help their extended family members or friends, but it is not expected.

اسم

Names

اکثر آمریکایی ها 3 اسم دارند: اسم کوچک، اسم وسط و اسم فامیلی. اکثر خانم ها اسم فامیلی شوهر خود را بعد از ازدواج می گیرند ، اما بعضی ها اسم فامیلی خود را نگه می دارند و یا هم هر دو اسم را می گیرند. اگر اسم فامیلی شما با اسم فامیلی طفل شما متفاوت باشد شاید نیاز داشته باشید که اسنادی را نشان دهید که طفل از شما است.

Most Americans have three names: first name, middle name, and family name (also called last name). Most women take their husband’s last name when they get married, although some keep their own last name or use both. If you have a different last name than your child, you may be required to show proof that the child is your child.

بزرگسالان

Elders

بزرگسالان در آمریکا معمولا احترامی را که آنها در سایر کشور ها دارند برخوردار نمی باشند. مردم تمایل دارند که احترام بیشتری به استادان دانشگاه ها، افراد تاجر و ثروتمند داشته باشند. این شاید به بزرگسالان تازه وارد مشکل باشد.

Elders do not have the same level of respect as they do in many other countries. People tend to give more respect to university professors, business leaders, and rich people. This may be a hard adjustment for older newcomers.

زمان

Time

موضوع وقت بسیار جدی می باشد. مردم برای اکثر فعالیت های روزانه وقت تعیین می کنند. مردم معمولا از یک محفل زودتر خارج میشوند تا مطمئن شوند که به قرار ملاقات بعدی خود به سر وقت می رسند. وقت مخصوصا در مدارس و محل کار بسیار مهم می باشد.

The concept of time is strict, and this is one of the cultural differences that newcomers struggle with. People set a time for most daily events. They will leave an event early to make sure they are on time to their next appointment. Time is especially important in work and school settings.

تماس فیزیکی

Physical contact

معمولا مردها و خانم ها دست می دهند. با وجود این، اگر یک خانم از دست دادن و یا تماس با یک مرد خودداری نماید امر مورد قبولی می باشد. مردها معمولا با همدیگر دست می دهند و یا اینکه به صورت کوتاه همدیگر را بغل می کنند. بغل نمودن سایر مردها اوکی می باشد. معمولا خانم ها وقتیکه همدیگر را می بینند و یا وقتیکه خداحافظی می کنند همدیگر را بغل می کنند. اعضای فامیل معمولا همدیگر را بغل می کنند.

Men and women typically shake hands. However, it is okay for a woman to decline to shake hands or to touch a man. Men do not touch each other very often, except for shaking hands or possibly a quick hug. It is okay to touch other men. Women are more likely to touch one another, such as a hug when they first see one another or when they say goodbye. Family members often touch and hug each other.

ارتباطات

Communication

مردم صبح ها شاید بگویند ”سلام“ و یا لبخند بزنند،‌اما وقت زیادی را برای احوالپرسی سایر اعضای فامیل سپری نمی کنند. شما میتواند با همکار خود وقتیکه به محل وظیفه خود می رسید احوال پرسی نمایید. مردم لبخند می زنند و می گویند ”تشکر“.

People may say “hi” in the morning or smile but do not take a lot of time to greet other family members in the morning. You can greet your co-workers when you first arrive at work. People smile and say “thank you” a lot.

نوشتن برای ارتباطات مهم و رسمی استفاده می شود. اگر شما یک کاغذ را امضاء نمایید، مردم این کاغذ را بسیار جدی نگه می دارند. قراردادهای قانونی اسناد نوشتاری هستند که می تواند توسط دادگاه مورد استفاده قرار گیرد.

Writing is used for important and official communication. If you sign a piece of paper, people will take the paper very seriously. Legal contracts are signed written documents that can be enforced by the court.

غذا خوردن

Eating

مردم اکثرا برای غذا خوردن از قاشق، چنگال و کارد استفاده می کنند مگر اینکه ساندویچ،‌همبرگر و یا غذاهای فست فود بخورند. آنها معمولا بجای استفاده از بشقاب و کاسه مشترک از بشقاب و کاسه جداگانه استفاده می کنند. اگر شما به خانه مهمان داشته باشید می توانید غذای آنها در ظرف جداگانه سرو نمایید. اگر مطمئن نیستید که غذا مشترک است و یا برای یک نفر می توانید پرسان نمایید.

People mostly eat with silverware (fork, knife and spoon) unless they are eating sandwiches, hamburgers, or fast food. They use their own plate and bowl for each meal instead of sharing one bowl or plate. If you have a guest at your home, you can offer them their food on a separate plate. If you are unsure if food is communal or for one person, you can ask.

تحصیلات

Education

تمام اطفال از سن 5 تا 18 سالگی باید به مدرسه بروند. اکثر معلمان خانم می باشند اما مردان زیادی نیز در مدارس تدریس می کنند. مدارس از والدین انتظار دارند تا در تعلیم و تربیه اطفال خود دخیل باشند. این یعنی در جلسات و محافی که در مدارس دایر می گردد اشتراک نمایند. این یعنی به اطفال وقت بدهند تا کارهای خانگی خود را انجام دهند و به آنها کمک کنند تا یاد بگیرند. آمریکایی همچنین در مدارس بصورت داوطلبانه کار می کنند.

All children must go to school from ages 5 to 18. Most teachers are women, but many men teach children, too. Schools expect parents to get involved in their children’s education. This means attending meetings or events at the school. It means giving students time to complete homework, and helping them to learn. American parents also help in the school as volunteers.

اطفال شما یاد می گیرند تا در گروهها و تیم ها کار کنند. آنها برای سپری نمودن امتحانات برای کالج درس می خوانند. اطفال در مدارس آمریکا می آموزند که چطور انتقادی فکر کنند. انتقادی فکر کردن یعنی از شاگردان انتظار می رود تا نظریات دیگران را مورد پرسش قرار دهند. در نتیجه، شاگردان شاید والدین خود را نیز مورد پرسش قرار دهند. این یک بی احترامی نیست. این یعنی که آنها یک مهارت مهم را برای موفقیت در مدرسه و وظیفه آموخته اند.

Your children will learn to work in groups and teams. They will study to pass tests for college. Children in American schools learn how to think critically. Thinking critically means students are expected to question ideas. As a result, students may start to question their parents. This is not a sign of disrespect. It shows they have learned an important skill to succeed in school and work.

صحت

Health

اکثر مردم نه تنها وقتیکه مریض هستند بلکه برای چکاپ سالانه نیز به دکتر مراجعه می کنند. دکتران بسیار مورد احترام قرار می گیرند.

Many people visit the doctor for yearly check-ups rather than just when they are sick. Doctors are very respected.

اگر یک کارمند و یا دکتر در مورد مراقبت های پزشکی اعضای فامیل تان با شما صحبت نمی کند این موضوع را گستاخی تلقی نکنید. قانون می گوید که آنها اجازه ندارند موضوعات پزشکی یک شخص را با دیگران شریک سازند مگر اینکه آن شخص خود فرم اجازه را امضا کرده باشد.

If a health worker will not talk to you about your family member’s medical care, do not take this as a sign they are being rude. The law says they are not allowed to discuss a patient’s health with other people unless the patient signs a form to give permission.

مشوره

Counseling

مشاوران بسیار مورد احترام می باشند. این یک امر معمول برای آمریکایی می باشد تا در مواردی از قبیل از دست دادن یکی از اعضای فامیل و یا حوادث تلخ دیگر به مشاور مراجعه نمایند. تقریبا تمام مدارس مشاورانی دارند که به شاگردان کمک می کنند تا به اهداف خود از قبیل رفتن به کالج کمک می کنند. اگر شاگرد شما نیاز به مراجعه به مشاور دارد این کمک بزرگی برای فامیل شما می باشد و به معنی چیز منفی برای فامیل شما نیست.

Counselors are very well respected. It is very common for Americans to see a counselor to help them through the death of a family member or other sad and hard events. Almost every school has a counselor to help student’s achieve their goals, such as going to college. If your student needs to see a counselor, this can be a big help for your family and does not mean anything negative for your family.

ازدواج و طلاق

Marriage and divorce

در آمریکا، شما تنها می توانید با یک نفر ازدواج کنید. چند همسری غیر قانونی می باشد. طلاق یک امر معمول و قابل قبول در آمریکا می باشد.

In the US, you can only be married to one person. Polygamy is against the law. Divorce is common and accepted in the United States.

خانواده

Family

اکثر مردم با اعضای نزدیک فامیل خود از قبیل والدین، اطفال و بعضی اوقات پدر و مادر بزرگ زندگی می کنند. تنها یک درصدی محدودی با فامیل های دور خود زندگی می کنند.

Most people live only with their immediate family members – parents and children and sometimes grandparents. Only a small percentage of families live with their extended families. The is one of the most noticeable cultural differences for newcomers from more traditional societies.

مرد و زن هر دو در فامیل اهمیت دارند. اکثر مردها در کارهای خانه از قبیل آشپزی، تمیز کاری و مراقبت از اطفال کمک می نمایند. با وجود انجام دادن این کارها باز هم مسئول خانه مردها می باشند.

Men and women are both important to the household. Most men help with household chores such as cooking and cleaning and taking care of children. Men who do these chores are still seen as in charge of their homes.

اکثر فامیل ها 2 طفل دارند. اکثر مردم اطفال خود را به کودکستان می فرستند. تنها گذاشتن اطفال در خانه خلاف قانون می باشد. همچنان تنبیه فیزیکی و کتک زدن اطفال غیر قانونی می باشد.

Most families have two children. Many people pay to send their children to daycare. It is against the law to leave children home alone without supervision. It is also against the law to hit or physically discipline children.

خانم ها و دختران

Women and girls

در آمریکا،‌مردان و زنان با همدیگر زندگی ،‌کار و به مدرسه می روند. این یک سازگاری بزرگ برای بعضی از تازه واردان می باشد. مردان و زنان در محافل اجتماعی نیز باهم می باشند. اما شما می توانید درخواست کنید که دکتر همجنس خود را داشته باشید.

In the US, men and women live, work, and go to school together. This is one of the biggest cultural differences and adjustment for some newcomers. Men and women mix at social events too. But you can request to have a doctor of the same sex.

دختران مانند پسران به تحصیلات خود ادامه می دهند. پسران و دختران آمریکایی هر دو به کارهای خانه کمک می کنند. دختران آمریکایی تا زمانی که بزرگ نشده و یا ازدواج نکنند انتظار نمی رود که طفل داشته و مسئولیت فامیل را به عهده داشته باشند.

Girls continue with their educations just like boys. American boys and girls both help with chores. American girls are not expected to run households until they are adult or get married.

در آمریکا،‌ خانم ها و دختران در زمان دوران قاعدگی خود به مدرسه و وظیفه می روند.

In the US, women and girls are still expected to go to work and school while they are menstruating.

خانم ها معمولا مانند مردها در بیرون از خانه کار می کنند. اکثر خانم ها خودشان یک و یا دو هفته بعد از ولادت از اطفال خود مراقبت می نمایند. کارفرمایان باید برای چند هفته تعطیلی بدون معاش به این خانم ها بدهند. اما انتظار دارند که در صورت امکان هر چه زودتر به وظیفه خود برگردند.

Women usually work outside the home like men. Most women take care of their babies on their own after one or two weeks. Employers must give unpaid time off for a few weeks, but then they expect women to return to work as soon as possible.

کار

Work

بعضی از افراد تازه وارد می گویند که آنها هیچگونه مهارتی برای کار در آمریکا ندارند. این حقیقت ندارد. اکثر تازه واردان بیشتر از یک زبان صحبت می کنند. آنها بسیار قوی می باشند چون که از شرایط دشوار نجات پیدا نموده اند. تازه واردان سهم مهمی ایفا می نمایند. لطفا از منابع کاری این صفحه برای پیدا نمودن وظیفه و موفقیت در کار استفاده نمایید.

Some newcomers say they do not have any skills for the American workforce. This is not true. Many newcomers speak more than one language. They are strong because they have survived great hardship. Most newcomers value learning. They are willing to study and work hard. Newcomers make important contributions. Please use our work resources to help you find work and succeed at work.

لینک های مفید

Learn more

 

Other resources

پیدا کردن کمک در نزدیکی شما

FindHello استفاده از خدمات و منابع در شهر خود را جستجو کنید.

شروع جستجوی خود را

این صفحه به شما کمک کرده ای؟? صورت خندان بله اخم چهره خیر
از شما به خاطر نظرات شما!