در این بخش

آماده سازی برای شهروندی

آشنایی با نرم افزار N400. یاد بگیرید چگونه برای درخواست تابعیت. اطلاعات بیشتر در مورد مصاحبه تابعیت. ادامه مطلب

حقوق شما

کسب اطلاعات در مورد حقوق خود را به عنوان پناهنده یا مهاجر در ایالات متحده آمریکا. حقوق دارید, حتی اگر شما یک شهروند است. ادامه مطلب

پناهندگی و تبادل

اطلاعات در مورد چگونه به درخواست پناهندگی در ایالات متحده آمریکا. مراکز اطلاعات کمک به مهاجران در بازداشت است. ادامه مطلب

بیشتر منابع شهروندی

مشاهده تمام صفحات ما در این بخش. اطلاعات بیشتر در مورد شهروندی, پناه, حقوق و قوانین. ادامه مطلب

پیدا کردن کمک در نزدیکی شما

FindHello استفاده از خدمات و منابع در شهر خود را جستجو کنید.

شروع جستجوی خود را