شوک فرهنگی

انگلیسی نیزخیر زبان انگلیسی

همانطور که شما به یک فرهنگ جدید تنظیم ، شما ممکن است از طریق دوره های مختلف که در آن شما احساس می کنید راه های مختلف بروید. بخشی از این فرایند به عنوان “شوک فرهنگ” شناخته می شود. “درک درباره شوک فرهنگی کمک خواهد کرد که احساسات را بپذیرید و آن را آسان تر برای تنظیم.

As you adjust to a new culture, you may go through different periods where you feel different ways. Part of the process is known as “culture shock.” Understanding about culture shock will help you accept the feelings and make it easier to adjust.

culture shock stages
حسن نیت ارائه میدهد تصویر مرکز منابع جهت گیری فرهنگی

Culture shock infographic
Image courtesy of the Cultural Orientation Resource Center

تصویر بالا مراحل مختلف سازگاری با فرهنگ را که احتمالا شما با آن مواجه خواهید شد نشان می دهد. در اینجا این مراحل را با جزئیات بررسی می نماییم.

The picture above shows how people feel as they go through the stages of cultural adjustment. Let’s look at the stages in more detail.

1. مرحله ماه عسل

1. The honeymoon phase

وقتیکه در ابتدا به آمریکا می رسید شاید احساس هیجان و شادی داشته باشید. شاید اهداف و انتظارات بسیاری برای زندگی آینده خود در نظر گرفته اید. احتمالا مدت طولانی منتظر آمدن به آمریکا بوده اید. شاید چیزهایی خوب زیادی در مورد آمریکا شنیده اید. انتظار دارید که خیلی سریع وظیفه خوبی پیدا کنید، خانه خوبی داشته و زبان یاد بگیرید. شاید اضطراب داشته باشید اما چشم براه تمام چیزهای جدید در آمریکا هستید.

When you first arrive in the USA, you may feel happy and excited. You may have lots of goals and expectations for what will happen in your new life. You have probably been waiting to come to America for a long time. You may have heard lots of great things about the USA. You expect that you will quickly get a good job, have a nice house, and earn English. You may be nervous, but you look forward to all the new things in America.

2. مرحله شوک فرهنگی

2. The culture shock phase

در جریان این مرحله شما شاید احساس ناراحتی نموده و غمگین شوید. شاید عصبانی هم شوید. شاید احساس ترس به شما دست بدهد و دلتنگ کشور خود گردید.

During this time period, you may start to feel upset and sad. You may start to feel angry. You might feel scared or really miss your home country.

اگر بلد نباشید انگلیسی صحبت کنید مرحله شوک فرهنگی طولانی تر خواهد بود. برای کمک کردن در این محله، باید سعی کنید سایر مهاجرین که از کشور شما هستند را ملاقات نموده و فروشگاه هایی که غذاهایی محلی شما را می فروشند پیدا نمایید.

If you do not speak English, the culture shock phase can last a long time. To help you during this time, you should try to meet other refugees from your culture and find stores that sell your traditional food.

در زیر نشانه های شوک فرهنگی لیست گردیده است:

Signs of culture shock include:

 • ناتوانی /ضعیف بودن
 • احساس کنید که همه چیز کثیف است
 • احساس ترس
 • عصبانیت
 • کسل بودن
 • زیاد خوابیدن
 • helplessness
 • thinking that everything is dirty
 • feeling afraid
 • anger
 • boredom
 • sleeping too much

شما شاید فکر کنید که فرهنگ آمریکا بسیار بد است و هیچ چیزآمریکا را دوست ندارید. لطفا متوجه باشید که این یک مرحله عمومی برای تمام کسانی که در یک فرهنگ جدید زندگی می کنند است. در نهایت،‌ شما به مرحله بعدی خواهید رفت. اگر به مرحله بعدی نرفتید و یا هنوز عصبانی و ناراحت هستید شاید به کمک بیشتری نیاز دارید و باید با کارمند اجتماعی خود صحبت کنید. به عنوان یک مهاجر شما سختی های فراوانی دیده اید و نیاز به کمک بیشتر یک موضوع عادی می باشد.

You may start to think that American culture is terrible or that you do not like anything about America. Please know that this is a common phase for all people living in new cultures. Eventually, you will move to the next phase. If you do not move on, and you still feel sad or angry, you may need some extra help, and you should talk to your caseworker about it. As a refugee, you have been through many hard things and it is all right to need extra help.

3. مرحله سازگاری

3. The adjustment phase

بعد از گذشت مدت زمانی شما خوشبختابه مرحله شوک فرهنگی را سپری نموده و سازگاری به زندگی در آمریکا را شروع خواهید کرد. شما حقیقت زندگی در آمریکا را درک خواهید نمود. شما شاید تصمیم بگیرید که یک وظیفه با درآمد کم را شروع کنید تا به خانواده خود کمک نمایید. شما آموزش زبان انگلیسی را شروع خواهید کرد. شما احتمالا یک زندگی عادی را شروع کرده و زندگی به حالت معمول بر می گردد.

After some time, you will hopefully move past the culture shock phase and you will begin to adjust to life in the USA. You start to understand the reality of what life will be like in a new country. You may decide to take a low-paying job because it will help your family. You will begin to learn English. You are probably starting to have a routine. Life begins to feel normal.

یکی از مشکلات این مرحله این است که اطفال زودتر از شما به زندگی در آمریکا سازگار می شوند. این بسیار معمول است، اما کارهایی وجود دارد که برای نزدیک کردن اطفال با فرهنگ کشور خود می توانید انجام دهید.

One common challenge during this time period is that your children may be adjusting to life in the USA more quickly than you are. This is very common, but there are things you can do to help your children stay connected to your home culture.

4. مرحله ادغام

4. The integration phase

این مرحله آخر سازگاری با فرهنگ می باشد. در این مرحله، آمریکا را مانند کشور خودتان احساس می کنید. شما احساس می کنید که متعلق به اینجا هستید. شما می توانید بعضی از فرهنگ های آمریکایی را با فرهنگ های کشور خود ادغام کنید.شاید چیزهایی در مورد آمریکا باشد که شما واقعا دوست دارید و و شاید چیزهایی را به عنوان ارزش و سرمایه کشور خود بدانید. به آسانی می توانید زندگی روزمره خود را در آمریکا سپری نمایید. شما احتمالا دوستان آمریکایی دارید و یا هم دوستانی که مهاجر و پناهجو هستند. حال زمان آن است که تحصیلات خود را بهبود بخشید. شما شاید بخواهید که تابعیت آمریکا را بدست آورید.

This is the final phase of cultural adjustment. During this time, America will begin to feel like home. You will start to feel like you belong here. You can now mix parts of American culture with parts of your culture. There may be things you really like about the United States and things you really treasure from your home country. You can easily navigate your daily life in the United States. You probably have some American friends and some friends who are also immigrants and refugees. Now is the time to continue to improve your education. You may choose to become an American citizen.

بیشتر بدانید

Learn more

Pass your citizenship test!

Free online citizenship preparation class

Start the class now
این صفحه به شما کمک کرده ای؟? صورت خندان بله اخم چهره خیر
از شما به خاطر نظرات شما!