جستجو کردن فرصت های شغلی

انگلیسی نیزخیر زبان انگلیسی

آیا شما نیاز به دانستن که در آن به دنبال یک شغل? یاد بگیرید که در آن به دنبال فرصت های شغلی آنلاین و در جامعه خود را. با نحوه درک شرح کار آشنا شوید.

Do you need to know where to look for a job? Learn where to look for job opportunities online and in your community. Find out how to understand a job description.

 


job opportunities

job opportunities

در اینجا بعضی از روشهایی را که می توانید فرصت های شغلی را جستجو نمایید ذکر گردیده است:

There are many ways to look for jobs. You can use one or all of these ways to look.

به دنبال فرصت های شغلی در محله خود شوید

Look for job opportunities in your neighborhood

شما می توانید در اطراف محله خود راه رفتن و نگاه کردن به پنجره های کسب و کار در نزدیکی شما برای نشانه هایی که می گویند “کمک به جستجو”. این به این معنی است که کسب و کار به دنبال کارکنان است.

You can walk around your neighborhood and look in the windows of the businesses near you for signs that say “Help Wanted.” This means the business is looking for employees.

ثبت نام در مرکز کاریابی

Sign up at an employment center

همه شهرها دارای مراکز کاریابی هستند که به شما در جستجوی کار کمک می کنند. نزدیکترین مرکز کاریابی خود را پیدا کنید. اگر شما پناهنده هستید ، اداره اسکان مجدد نیز به شما کمک خواهد کرد که برای اولین کار خود نگاه کنید. اگر آنها به شما کمک کردند تا اولین کار خود را پیدا کنید ، می توانید به آنها بگویید که به دنبال یک شغل جدید هستید. آنها ممکن است قادر به کمک به شما دوباره.

All cities have employment centers that help you search for work. Find your nearest employment center. If you are a refugee, you resettlement agency also will help you look for your first job. If they helped you to find your first job, you can tell them you are looking for a new job. They may be able to help you again.

جستجو برای فرصت های شغلی آنلاین

Search for job opportunities online

مزیت به دنبال آنلاین برای کار این است که شما می توانید با جستجوی کار خود را خاص. شما می توانید برای نوع دقیق شغل و فرصت های شغلی که می خواهید نگاه کنید. تحقیق کار ، مکان ، و ساعت است که برای شما بهتر است. اگر شما یک کامپیوتر ندارید ، می توانید از رایانه های رایگان در کتابخانه عمومی استفاده کنید.

The advantage of looking online for work is that you can be specific with your job search. You can look for the exact kind of jobs and careers opportunities you want. Research the work, location, and hours that are best for you. If you don’t have a computer, you can use free computers at the public library.

آموزش مهارت های کامپیوتری

Learning computer skills

به دنبال آنلاین برای کار می تواند مشکل باشد برای افراد جدید با استفاده از کامپیوترها. شما می توانید مهارت های کامپیوتری پایه و یا یادگیری شما می توانید FindHello برای کلاس های کامپیوتر در شهر یا شهر خود را جستجو کنید.

Looking online for work can be difficult for people new to using computers. You can learn basic computer skills or you can search FindHello for computer classes in your town or city.

در اینجا بعضی از وب سایت های جستجوی آنلاین شغل را معرفی نموده ایم.

Using employment websites

تمام این وب سایت ها گزینه اطلاع رسانی دارند که می توانید به آن ثبت نام نمایید. اگر شما ایمیل آدرس خود را به آنها بدهید در صورت اعلان شغل مورد علاقه شما اطلاع رسانی خواهند کرد.

There are some websites you can use to search for job opportunities online. All of these job search websites have the option for you to sign up for job alerts. If you enter your email address, you will receive updates when jobs become available in your area of interest.

 • در واقع ، این یک وب سایت خوب برای جستجوی شغل در شهر شما می باشد. نام شهر خود را بنویسید تا وظیفه های جدید را جستجو نماید.
 • آرمانگرا ،این وب سایت وظیفه های مربوط به دفاتر غیر انتفاعی را بیشتر به اعلان می گذارد. مهاجرین بعضی اوقات وظایفی را میتوانند پیدا نمایند که به سایر مهاجرین کمک می کنند، مخصوصا اگر به بیشتر از یک زبان بتوانید صحبت نمایید.
 • Monster ، در این وب سایت می توانید ثبت نام نمایید تا در مورد وظایف اعلان شده جدید ایمیل دریافت نمایید. اگر در جستجوی کار هستید بهتر است که در وب سایت های از این قبیل عضو شوید.
 • LinkedIn ، شما با استفاده از کامپیوتر و یا موبایل می توانید از LinkedIn استفاده کنید و به وظیفه ها درخواست نمایید. نام شغلی را که می خواهید جستجو کنید و به شغلی که مطابقت با توانایی های شما دارد درخواست نمایید.
 • Indeed is a good website to search for job postings in your city. Enter your city to search for new jobs in your area.
 • Idealist is a website has lots of nonprofit jobs. Refugees can sometimes find jobs working to help other refugees, especially if you speak more than one language.
 • Monster lets you sign up for email updates listing new jobs. If you are looking for a job, it is a good idea to become a member of a website like Monster.
 • LinkedIn can be used on a computer or on your phone to apply for jobs. Search for the title you want and apply for any position that matches your qualifications.

برای یادگیری چگونگی درست کردن پروفایل LinkedIn به این لینک مراجعه نمایید.

Learn how to make a LinkedIn profile that will help you with job opportunities

 • CareerBuilder ، این وب سایت به شما اجازه می دهد تا برای دسترسی به وظایف به خود حساب کاربری درست نمایید، خلص سوانح خود را شریک سازید و در مورد جستجوی وظایف و انکشاف مهارت های خود رهنمایی بگیرید.
 • Glassdoor ، در این وب سایت می توانید جدیدترین فرصت های شغلی مورد علاقه خود را پیدا نمایید. شما همچنان می توانید در مورد حقوق این وظایف و نظریات سایر کارمندان معلومات بدست آورید.
 • USjobs ،‌در این وب سایت می توانید وظایف دولتی ایالتی را جستجو نمایید. حتما قبل درخواست به وظیفه ها دقت نمایید که آیا باید تابعیت آمریکا داشته باشید یا نه.
 • USAjobs ، برای کسانی که تابعیت آمریکا را دارند این یک منبع خوب جستجوی وظایف دولتی فدرالی است. شما می توانید به وظیفه های اعلان شده تمام ادارات فدرالی دسترسی داشته باشید و به این وظایف درخواستی بفرستید.
 • ZipRecruiter ،‌این یک منبع دیگری است که می توانید با استفاده از کامپیوتر و یا موبایل از آن استفاده نمایید. باید پروفایل خود را که شامل سوابق کاری و وظایف مورد علاقه شما می باشد را تکمیل کنید. می توانید انتخاب نمایید تا در صورت اعلان وظیفه جدید به شما اطلاع رسانی نماید. به این ترتیب فرصت های شغلی مستقیما به شما فرستاده می شود.
 • CareerBuilder lets you create an account to access job postings and share your resume. You can get advice on your job search and professional development.
 • Glassdoor lets you find the most recent job opportunities in your field of interest. You can also find information about salaries as well as reviews of potential employers.
 • USjobs is a website where you can look for state government jobs. Be sure to check every posting before applying to see if the job requires citizenship.
 • USAjobs is for those who have US citizenship. This is a good resource for federal (US government) jobs. You can access and apply for job postings from all federal agencies.
 • ZipRecruiter is another resource you can use on a computer or on your phone. You will have to complete a profile, which includes your professional background and interests. You can choose to receive updates when jobs become available. This way, career opportunities come directly to you.

فهمیدن شرح وظایف یک شغل

Understanding a job description

زمانی که به صورت آنلاین به جستجوی وظایف میپردازید باید شرح وظایف آنها را نیز مطالعه نمایید. برای فهمیدن اینکه آیا شما گزینه مناسب برای یک شغل هستید باید بفهمید که این شغل نیاز به چه توانمندی هایی دارد.

As you look for job opportunities, you will need to understand the job descriptions. To know if you are a good fit for the job, you will want to find the qualifications for the job.

متوجه کلماتی از قبیل حداقل، باید باشید، باید داشته باشید، باید توانی انجام ، ضرورت دارد، ضروری و لازم باشید. این به شما کمک می کند تا بفهمید که چه مهارت ها،‌تجربیات و تحصیلاتی برای این وظیفه لازم است.

Look for words and phrases such as minimum, must be, must have, must be able to, needed, necessary, required, requirements, and at least. This will help you find what skills, experience and education are needed to get the job.

این مهم است تا شرایط لازم برای یک شغل را به درستی متوجه شوید و حتما قبل از درخواست نمودن به این وظیفه مطمئن شوید که شرایط لازم برای این وظیفه را دارید. اگر بتوانید نشان دهید که شرایط لازم شغل را به خوبی فهمیده اید و این شرایط را دارید، فرصت بهتری برای مصاحبه و بدست آوردن آن وظیفه را خواهید داشت. حال که جستجو نمودن وظیفه را آموختید وقت آن است تا درست نمودن خلص سوانح را نیز بیاموزید. درست نمودن خلص سوانح

It is very important that you have a good understanding of the qualifications for the job. You should make sure you have the qualifications before applying. If you can show that you understand and have the qualifications for the position, you will have a good chance to get an interview and get the job.

بعدی چیه؟

Learn more

پیدا کردن کمک در نزدیکی شما

FindHello استفاده از خدمات و منابع در شهر خود را جستجو کنید.

شروع جستجوی خود را

این صفحه به شما کمک کرده ای؟? صورت خندان بله اخم چهره خیر
از شما به خاطر نظرات شما!