نسخه های پزشکی دستوراتی است که دکتران داروهای مورد نیاز شما را در آن نوشته می کنند

انگلیسی نیزخیر زبان انگلیسی

وقتیکه شما به دکتر مراجعه می کنید،‌ دکتران شاید نسخه های پزشکی برای داروهایی که به بهبود صحت شما کمک می کند بنویسند. دکتران نسخه هایی می نویسند که شما می توانید به داروخانه های محل خود ببرید.

When you go to a doctor, he or she may say you need medicine. Medicine is called medication or sometimes drugs in the USA. Doctors write medical prescriptions for medication that will help you. You can take the medical prescription to your local drugstore, or pharmacy.

what are prescriptions and over-the-counter medicines

what are prescriptions and over-the-counter medicines

دارو چیست؟

What is a medication?

دارو موادی است که بیماری و امراض را معالجه می کند و یا اینکه نشانه های مریضی را متوقف می نماید. آمریکایی از عبارت دراگ (Drug) استفاده می کنند و برای اینکه با مواد مخدر غیر قانونی اشتباه گرفته نشود از عبارت Prescription Drugs استفاده می کنند.

Medicines are substances that cure sickness and disease. Sometimes they help to stop symptoms when you are ill. Americans call medicine “medications” or “drugs.” Sometimes they say “prescription drugs” to be clear that they are not talking about illegal drugs.

نسخه پزشکی چیست؟

What is a medical prescription?

نسخه یادداشتی از طرف دکتر شما است که به داروخانه می گوید شما اجازه دارید تا دارو را تهیه و مصرف نمایید.

A medical prescription is an order for medicine. The prescription is a note from your doctor you can take to the pharmacy or drugstore so that the pharmacist knows you can have this medication.

داروخانه چیست؟

What is a pharmacy?

داروخانه محلی است که اجازه تهییه نمودن داروهای تجویز شده دکتر را دارند. شما باید به دکتر خود نام و آدرس داروخانه ای که دسترسی به آن برای شما آسانتر است را بگویید. تمام فروشگاه های دارو،‌ اکثر بیمارستانها و کلینیک ها و بعضی از سوپرمارکت ها داروخانه دارند.

A pharmacy is a place that prepares medical prescriptions and sells medicines. You can tell your provider the name and address of a pharmacy that is convenient for you. All drugstores, many hospitals and clinics, and some supermarkets have pharmacies.

دکتر شما و دکتر داروساز (فروشنده دارو) باید مطمئن شوند که شما نحوه استفاده داروهای خود را می دانید. اگر مطمئن نیستید و یا کدام سوالی داشتید می توانید پرسان نمایید. آنها می خواهند به شما کمک نمایند تا نحوه استفاده از دارو را متوجه شوید.

Both your doctor and pharmacist should confirm that you understand how to take your medication. If you are confused or have any questions or doubts, ask! They will want to help you understand.

داروهای بدون نسخه چیست؟

What is an over-the-counter medicine?

در بعضی از موارد دكتر شاید داروهایی را تجویز نماید که نیاز به نسخه نباشد. داروهای بدون نسخه داروهایی است که برای تهییه آنها نیاز به نسخه ندارید. شما می توانید به آسانی به داروخانه بروید و این داروها را خریداری کنید.

In some cases, the doctor may recommend an “over-the-counter” medication. Over-the-counter-medications are medicines for which you don’t need a prescription. You can simply walk into any drugstore and buy them.

داروهای بدون مارک تجاری و داروهای مارک دار

Generic and brand name medications

داروهای مارک دار داروهایی هستند که توسط یک کمپنی خاص تهیه و به فروش رسانده می شود. این ها معمولا داروهایی جدیدتر و یا داروهایی برای بیماران خاص می باشد.

Brand name medications are medicines that are owned and marketed under a specific company’s name. They are frequently newer drugs (medicines), or drugs for specialized conditions.

داروهای بدون مارک تجاری نسبت به داروهای مارک دار ارزانتر بوده اما موثریت آن دقیقا مانند داروهای مارک دار می باشد. از آنجایی که داروهای بدون مارک تجاری ارزانتر است، اگر دکتر برای شما نسخه می نویسد بهتر است که ببینید آیا داروهای بدون مارک تجاری آن موجود است یا نه.

Generic medications are cheaper versions of brand-name medications that work the same as their brand name counterparts. Therefore, if your doctor writes you a prescription for a medication, it’s usually a good idea to ask and see if there is a generic version available because it will save you money.

دستورات دکتر خود را پیروی کنید

Follow your doctor’s instructions

همیشه در مورد نسخه های پزشکی دستورات دکتر خود را پیروی نمایید. در اینجا چند راهنمایی برای شما ذکر گردیده است:‌

Always follow your doctor’s instructions regarding your medical prescriptions. Here are some simple tips for you to follow:

  • تمام داروهایی را که مصرف میکنید یادداشت نمایید و بنویسید که آیا این داروها توسط دکتر تجویز گردیده و یا اینکه نیاز به نسخه ندارد.
  • اگر ویتامین نیز مصرف می کنید یادداشت نمایید.
  • همیشه داروهای خود را طبق دستور پزشک در وقت معین آن مصرف نمایید.
  • از دکتر خود بپرسید که این داروها را چطور باید مصرف نمایید، مثلا با آب، غذا و یا شکم خالی.
  • Write down all the medications that you take, and write down whether they are prescribed by a doctor or if they are over-the-counter medications.
  • List any vitamins or other supplements you take.
  • Always take your medication at the same time of day and according to the doctor’s instructions.
  • Ask your doctor how you need to take them, such as with water, with food, or on an empty stomach.

بیشتر بدانید

Learn more

Find help near you

Use FindHello to search for services and resources in your city.

شروع جستجوی خود را

این صفحه به شما کمک کرده ای؟? صورت خندان بله اخم چهره خیر
از شما به خاطر نظرات شما!