مدارس دولتی در ایالات متحده آمریکا

انگلیسی نیزخیر زبان انگلیسی

In every state in America, children have a right to education. Public school is free school available to all citizen and non-citizen children. Learn about public school and other kinds of school in the USA.

In every state in America, children have a right to education. Public school is free school available to all citizen and non-citizen children. Learn about public school and other kinds of school in the USA.

You can help your child get a good education in the United States through public school.

You can help your child get a good education in the United States through public school.

Read about the school system and the different types and levels of school. Learn how to register your children for school and help them do well. Meet the people who work at public schools. Understand what they do and how they can help your child.

Read about the school system and the different types and levels of school. Learn how to register your children for school and help them do well. Meet the people who work at public schools. Understand what they do and how they can help your child.

Education law says everyone has a right to free education. Students have the right to wear a hijab and to pray. You have a right to interpreters when you talk to your children’s school. Learn about education law in the USA and your education rights.

Education law says everyone has a right to free education. Students have the right to wear a hijab and to pray. You have a right to interpreters when you talk to your children’s school. Learn about education law in the USA and your education rights.

در ایالات متحده امریکا, public school starts between the age of 4 و 6 and continues until 16 به 18 ساله. But you can send your children to pre-school at an early age. Learn about the different levels of school. Read about school placement.

In the USA, public school starts between the age of 4 and 6 and continues until 16 to 18 years old. But you can send your children to pre-school at an early age. Learn about the different levels of school. Read about school placement.

To start your child at school in the USA you must first register your child as a student. This means you need to visit the school and sign papers so the school can accept your child. Learn what papers you need and about how your child is accepted. Read about school food and school requirements. Learn what to do if your child is absent and how to get to school.

To start your child at school in the USA you must first register your child as a student. This means you need to visit the school and sign papers so the school can accept your child. Learn what papers you need and about how your child is accepted. Read about school food and school requirements. Learn what to do if your child is absent and how to get to school.

Many people work in American school. There are teachers, البته, but there are other people too who are there to help your child. Learn about some of the people you will meet at your child’s school.

Many people work in American school. There are teachers, of course, but there are other people too who are there to help your child. Learn about some of the people you will meet at your child’s school.

Schools in the USA do more than provide lessons. Schools and other organizations offer other great opportunities, such as field trips, outside activities, مناسبت ها, بعد از مدرسه برنامه, و اردوهای تابستانی. Find out how to help your child participate in school activities.

Schools in the USA do more than provide lessons. Schools and other organizations offer other great opportunities, such as field trips, outside activities, events, after-school programs, and summer camps. Find out how to help your child participate in school activities.

با شروع مدرسه هیجان انگیز و سخت است. شما نیاز به کمک به کودک خود را در مدرسه. یاد بگیرید چگونه به حمایت از فرزندان خود را در زندگی تحصیلی خود و کمک به آنها موفق. یافتن پست های در مورد تدریس خصوصی پشتیبانی برای فرزند شما.

Starting school is both exciting and hard. You will need to help your child in school. Learn how to support your children in their school life and help them succeed. Find out about tutoring support for your child.

آیا فرزند من باید برای رفتن به مدرسه عمومی?

Does my child have to go to public school?

کودکان باید رفتن به مدرسه در ایالات متحده آمریکا. اگر شما فرزندان خود را به مدرسه ارسال, شما می توانید در مشکل.

Children must go to school in the United States. If you do not send your children to school, you can get in trouble.

شما می توانید انتخاب کنید چه نوع از مدرسه فرستادن فرزندان خود به. زیرا رایگان کودکان رفتن به مدارس دولتی.

You can choose what type of school to send your children to. Most children go to public school because it is free.

Are there other kinds of school?

Are there other kinds of school?

در ایالات متحده امریکا, there are other ways to educate children instead of public school.

In the USA, there are other ways to educate children instead of public school.

مدارس خصوصی

Private schools

مدارس خصوصی که دانش آموزان باید پرداخت به شرکت وجود دارد. بسیاری از مدارس خصوصی توسط کلیساها و یا سازمان های مذهبی مدیریت. هر مدرسه خصوصی است هزینه های مختلف. برخی بسیار گران هستند. اما برخی از کمک هزینه تحصیلی برای کمک به کودکان بروید اگر آنها خانواده نه پول کافی برای پرداخت هزینه برای مدرسه خصوصی به مدارس. Private schools often have different rules than public schools.

There are private schools that students must pay to attend. Many private schools are managed by churches or religious organizations. Each private school has different costs. Some are very expensive. But some have scholarships to help children go to the schools if they family does not have enough money to pay for the private school. Private schools often have different rules than public schools.

Charter schools

Charter schools

نوع دیگری از مدرسه یک مدرسه منشور است. مدارس رایگان هستند. مدارس دیدار با الزامات علمی و حقوقی همان مدارس دولتی سنتی, اما آنها اپراتورهای مختلف از مدارس دولتی, که توسط دولت اداره می. Charter schools do not have to follow some all the rules that public schools must follow. Your child will need to apply to enroll, and many charter schools have a waiting list.

Another type of school is a charter school. Charter schools are free. Charter schools meet the same academic and legal requirements as traditional public schools, but they have different operators than public schools, which are operated by the government. Charter schools do not have to follow some all the rules that public schools must follow. Your child will need to apply to enroll, and many charter schools have a waiting list.

Home schooling

Home schooling

تحصیل در خانه یکی دیگر از روش آموزش و پرورش است. Home-schooled students are taught by their parents. قوانین در هر ایالت در مورد تحصیل در خانه وجود دارد. پدر و مادر مسئول دانستن قوانین دولت برای تحصیل در خانه و برای اطمینان از قوانین رعایت شده است.

Home schooling is another method of education. Home-schooled students are taught by their parents. There are rules in every state about home schooling. The parent is responsible for knowing the state’s rules for home schooling and for making sure the rules are followed.

بیشتر بدانید

Learn more

پیدا کردن کمک در نزدیکی شما

FindHello استفاده از خدمات و منابع در شهر خود را جستجو کنید.

شروع جستجوی خود را
این صفحه به شما کمک کرده ای؟? صورت خندان بله اخم چهره خیر
از شما به خاطر نظرات شما!