مسکن مهاجران: چطور یک خانه برای زندگی پیدا کنیم

انگلیسی نیزخیر زبان انگلیسی

welcoming refugees

Are you looking a place to live? Housing in the USA is often expensive. It may be hard to find a nice place to live in a safe neighborhood. You may also be confused by how to find a place to live. This page provides important information about paying bills, living near neighbors, and home ownership.

خانه شما یک مکان مهم است. یک جمله مشهور در ایالات متحده آمریکا می گوید:”خانه جایی است که قلب باشد. “ این جمله به این معنا است که خانه ایی که در آن زندگی می کنیم نمایانگر افراد و چیزهایی است که ما دوست داریم. بسیاری از پناهجویان به خانه های جدید خود افتخار می کنند. داشتن یک خانه امن،‌یک مکان راحت برای زندگی کمک می نماید تا آمریکا را مانند کشور خود احساس کنیم. ضروریات مسکن پناهجویان برای هر فامیل متفاوت می باشد،‌اما خانه های بسیار متنوعی برای انتخاب موجود می باشد.

welcoming refugees

با وجود این مسکن در آمریکا معمولا قیمت می باشد، مخصوصا اگر درآمد محدودی داشته باشید. پیدا نمودن یک مکان زیبا در یک همسایه گی امن ممکن دشوار باشد. شما حتی شاید در مورد چگونگی پیدا نمودن خانه سر در گم شوید. این صفحه معلومات مهم مسکن برای پناهجویان را از قبیل پرداخت بل ها،قوانین همسایه نشینی و مالک شدن خانه به شما فراهم می کند.

Your home is an important place. There is a saying in the United States: “Home is where the heart is.” This means our physical homes – the places we live – symbolize the people and things we love. Many refugees take pride in their new homes. Having a safe, comfortable place to live will help make the United States feel like home. Refugee housing needs are different for each family, but there are many different types of homes to choose from.

انواع مسکن

Types of housing

اجاره کردن یک خانه

Renting a place to live

خانه ها در آمریکا می تواند آپارتمان (واحدی از بخش بزرگ یک ساختمان)،‌خانه مستقل و یا یک اتاق در یک خانه باشد. شما برای اجاره کردن یک خانه باید ماهوار یک مقدار پول به صاحب آن خانه پرداخت نمایید. شما یک قرارداد امضاء می کنید که یک موافقت نامه ای است که می گوید شما اجاره و سایر بل های خود را هر ماه پرداخت می نمایید.

Homes in the United States can be apartments (a self-contained part of a larger building) or a single house. To you rent a home, you must pay an amount every month to the owner. You will sign a lease, which is an agreement that says you will pay your rent and other bills each month.

خانه های مشترک

Sharing a house or apartment

خانه های مشترک به این معنا است که شما یک خانه و یا آپارتمان را با هم اتاقی ( سایر افرادی که در این خانه یا آپارتمان زندگی می کنند) اجاره می کنید. این نوع خانه ها معمولا ارزانتر از این است که خانه را به تنهایی اجاره کنید چرا که اجاره و سایر مصارف از قبیل پول برق را تقسیم می نمایید.

Shared housing means you rent a house or an apartment with what Americans call roommates – other people living in the same house or apartment with you and your family. It is often cheaper than renting your own place because you can split the cost of the rent and utilities (electricity, heating etc). Usually everyone has their own bedroom and they share a living room, kitchen and bathroom.

مالک شدن یک خانه

Owning a home

خریدن خانه در آمریکا گران قیمت می باشد. وقتی که شما خانه می خرید معمولا باید یک مقدار پول پس انداز برای پرداخت بخشی از قیمت خانه را داشته باشید و سپس برای پرداخت پول باقی مانده قرض می نمایید. هر ماه یک مقدار پول تعیین شده را به بانکی که از آن قرض گرفته اید پس می دهید. وقتیکه شما خانه می خرید سایر مصارف از قبیل بیمه،‌مالیات و ترمیمات خانه نیز بر عهده شما می باشد.

Buying a home in the United States is expensive. When you buy a home, you normally need to have saved money to pay for a down payment (a percentage of the total cost of the house), and then you often borrow money to pay for the rest of the house. Each month you pay your mortgage payment to the bank for the money you borrowed. When you buy a home, you also have other expenses, including insurance, taxes and home repair.

بستن قرارداد

Looking for a place to rent

قرارداد یک سند نوشتاری است که شما هنگام اجاره یک آپارتمان،‌اتاق و یا خانه آن را امضاء می نمایید. این قرار داد یک موافقتنامه بین شما و صاحب خانه می باشد. در این قرار داد شما موافقت می نمایید تا اجاره و سایر بل های خود را به موقع آن در هر ماه پرداخت کنید و صاحب خانه موافقت می کند تا یک واحد کرایه ای امن و تمیز را در اختیار شما قرار دهد.

Finding a place to rent is hard. There is always a lot of competition for affordable rentals. There are two types of housing you can try for when you are looking for a place to live on a limited income:

قبل از امضاء کردن قرارداد، از دیدن خانه اجاره ای با صاحبخانه اطمینان حاصل نمایید. اگر چیزی شکسته شده، یا مکانی کثیف بود، از صاحبخانه بخواهید که این موضوع را در قرارداد ذکر کند. به این ترتیب شما مدرکی خواهید داشت که هیچ چیز را نشکسته اید و یا خانه را کثیف ننموده اید.

Affordable housing

وقتی برای اولین بار به آنجا نقل مکان می کنید، شما باید پول تضمینی پرداخت کنید. این پول توسط صاحبخانه نگهداری می شود. اگر شما اجاره خود را پرداخت نکنید و یا اینکه خانه را خیلی کثیف کرده باشید و صاحبخانه برای تمیز کردن دوباره خانه مجبور به هزینه کردن شود از این پول تضمینی استفاده می کند. اگر در هنگام نقل مکان از خانه، اجاره تان را پرداخته و آپارتمان را تمیز نگه داشته باشید، به این ترتیب شما پول تضمینی پرداخت شده را دوباره به دست می آورید. در بعضی از قراردادها ذکر می شود پول تضمینی در صورتی برگردانده خواهد شد که شما فرش خانه اجاره شده را تمیز کنید. قبل از اینکه به خانه اجاره شده نقل مکان می کنید، خودتان را از تمیز بودن فرش مطمئن سازید. اگر فرش تمیز نبود به صاحبخانه بگویید تا در قرارداد ذکر کند که شما مجبور به تمیز کردن آن نمی باشید. اگر شما مجبور به تمیز کردن فرش باشید می توانید در عوض پرداختن پول زیاد به یک کمپانی، یک ماشین برای این کار با هزینه کم اجاره نمایید.

In large cities and some smaller ones, there are non-profit organizations and government agencies that provide housing for low-income people. Unfortunately there is usually a long wait for affordable housing. But if there is affordable housing in your area, it is good to get on the waiting list. A housing counseling agency can tell you what affordable housing is available. You can search to fins both local public housing agencies and counseling agencies in your area.

قراردادها برای مدت مشخص از قبیل چند ماه امضاء می شود. اکثر قراردادها برای شش ماه و یا یک سال می باشد. شما همچنان شاید بتوانید قرارداد ماهوار بسته نمایید. این به این معنا هست که هر وقت خواسته باشید می توانید نقل مکان کنید. با وجود این شما معمولا باید به صاحبخانه خود یک ماه جلوتر از رفتن خود خبر دهید و اجاره آن ماه را تا ختم قرارداد پرداخت نمایید.

You can also search for a local organization in your community in FindHello. Choose your language, then choose your city. Then select “Housing & Food.” If there is nothing listed for your community, search on the internet. Type “affordable housing in [name of your city].”

در اکثر قرارداد ها شما ملزم هستید تا قبل از مدت زمان مشخصی برای نقل مکان صاحبخانه را در جریان قرار دهید. اگر تصمیم نقل مکان را دارید قرار داد خود را مطالعه نموده تا مطمئن شوید چه مدت قبل از نقل مکان باید صاحبخانه خود را در جریان قرار دهید.

Private rentals

آدرس پستی و بل ها

Cheap private rentals get filled as soon as they are advertised. You will need to find the best listings and check them every day. Some listings pages will notify you when new advertisements are posted. Here is a list of the best apartment rental sites and apps. The website Craigslist is the most used site for rentals. But on Craiglist, you have to be careful of people trying to cheat you. Some of the ads are fraudulent. Never send money or personal information to anyone online. You never need to pay rent until you have an agreement.

آدرس پستی

You probably want to rent your own place, especially if you are more than just one person. But often you will have a better chance of finding somewhere if you consider sharing a house or apartment. This is especially true in big cites where rents are very high. Sharing means not just sharing the rent, but sharing all the other costs with other working adults. If you are prepared to share, you may actually end up in a nicer place, with more space or with a yard, because with roommates you can afford something bigger.

از صاحبخانه خود پرسان نمایید که صندوق پست شما کجا موقعیت دارد و این صندوق را مرتبا چک نمایید. شما اگر می خواهید نقل مکان کنید باید یک فرم را در یک اداره پست خانه پری نمایید. وقتی که این فرم را خانه پری نمایید پست های شما به این آدرس جدید شما فرستاده می شود.

Renting and rights

اجاره

If you are renting a home, you have several rights. You have the right to live in a place that is clean, has no bugs, and has heat and water. In the United States, there is a law that a landlord cannot discriminate against you. This means a landlord cannot say no to your rental application because of your race, ethnicity, or religion. There are also specific laws in different states about how many people can live in your apartment and what your landlord must provide for you. Hud.gov is an educational website about housing. You can learn about housing discrimination and tenant rights in your state.

اجاره معمولا در روز اول ماه و یا در آن روزی که شما در ابتدا نقل مکان کرده اید پرداخت می شود. سعی نمایید اجاره خود را همیشه از طریق چک پرداخت نمایید تا پول نقد. همیشه یک سند رسید درخواست نمایید تا بتوانید ثابت نمایید اجاره خود را پرداخت کرده اید.

Signing a lease

بل خدمات

A lease is a written document that you sign when you rent a place to live. The lease is an agreement between you and the landlord, the owner of the rental unit. In the lease, you agree to pay your rent and bills on time each month and the landlord agrees to provide a safe and sanitary (clean with no bugs) rental unit.

معمولا شما باید پول خدمات برق، گاز، آب،‌تلویزیون، انترنت، تلفن، جمع آوری آشغال ، سیستم فاضلاب و غیره را پرداخت نمایید. بعضی اوقات بخشی از خدمات شامل پول اجاره می باشد اما اکثر اوقات باید این پول را جداگانه پرداخت کنید. شما می توانید با کم نمودن درجه بخاری و پوشیدن لباس بیشتر، خاموش نمودن لامپ ها و کشیدن وسایل برقی از پریز در زمان استفاده نکردن آنها مصرف خود را پایین آورده و مقداری پول پس انداز نمایید.

Before you sign

اجاره خانه و امتیازات (حقوق)

Before you sign your lease, make sure to look at the rental unit with the landlord. If there are things broken, or if the place is dirty, ask the landlord to write that down on the lease. That way you will have evidence later that you did not break anything or make it dirty.

اگر شما یک خانه اجاره می نمایید چندین امتیاز دارید. این حق شما است که در یک مکان تمیز که عاری از حشرات می باشد و امکانات آب و سیستم گرمایی در آن مهیا باشد زندگی نمایید. در آمریکا قانونی وجود دارد که صاحبخانه نمی تواند در مقابل شما تبعیض نشان دهد. این معنا هست که یک صاحبخانه نمی تواند درخواستی اجاره خانه را به دلایل قومی،‌نژادی و یا مذهبی رد نماید.برای معلومات بیشتر به این لینک مراجعه نمایید: قوانین تبعیض مسکن. همچنان قوانین مشخصی در ایالت های مختلف وجود دارد که تعیین می نماید چند نفر می توانند در یک خانه زندگی و اینکه صاحبخانه برای شما چه چیزهای باید فراهم کند. برای معلومات بیشتر در مورد قوانین موجود در ایالت خود به این لینک مراجعه نمایید: حقوق مستاجر.

Paying security deposits

خریدن خانه

When you first move in, you may have to pay a security deposit. This money is kept by the landlord until you move out in case you do not pay your rent or if you make the rental unit very dirty and they have to pay to have it cleaned. If you pay your rent and clean the apartment when you move out, then you should get your deposit money returned to you. Some leases require you to clean your carpet in order to get your deposit back. Be sure to check if the carpet in your apartment was cleaned when you moved in. If it was not cleaned, ask for the landlord to put in writing that you do not have to clean the carpet. If you do have to clean the carpet, you can rent a machine for a low price instead of having to pay a company a lot of money to clean the carpet.

خریدن خانه احتمالا بزرگترین خریدی است که شما در طول عمر خویش انجام می دهید. موضوعات قانونی فراوانی برای شما،‌برای بانک و شخصی که خانه را می فروشد وجود دارد.

Length of lease

این صفحه معلومات عالی در مورد خریدن اولین خانه و برنامه های مخصوص افرادی که برای اولین بار خانه میخرند و یا درآمد پایینی دارند فراهم می کند.

Notice requirements

به این لینک مراجعه نمایید و برنامه هایی را که در ایالت و شهر شما برای خریدن خانه به شما کمک می کند پیدا نمایید.

Mail and bills

این وب سایت حاوی اطلاعات و ابزارهای مفید برای خریداری و یا اجاره خانه می باشد و به شما کمک می کند تا بدانید آیا توانایی خرید خانه را دارید یا نه.

Rent

همسایگان

Rent is normally due on the first of the month or on the day of the month that you first moved in. Try to always pay your rent using a check, instead of cash. Always ask for a receipt so that you have proof that you paid.

این بسیار مهم می باشد تا با همسایگان خود ارتباط خوبی داشته باشید. اما این ارتباط می تواند با چگونگی ارتباط با همسایگان در کشور شما تفاوت داشته باشد. بعنوان مثال،‌ در کشور خود شما شاید از همسایه خود در هر ساعتی از روز دیدن نمایید. در آمریکا مردم قبل از دیدن کسی با وی تماس تلفنی می گیرند. شما همچنان باید سعی کنید به همسایه خود احترام بگذارید. اکثر آمریکایی ها مالکیت خود را مالکیت خصوصی می دانند. آنها احتمالا دوست ندارند شما در حیاط آنها راه بروید و یا در مقابل خانه آنها ماشین خود را پارک کنید. شما همچنان باید متوجه سر و صدایی که ایجاد میکنید باشید. سعی کنید بین ساعت های 8 شب الی 8 صبح که اوقات استراحت در آمریکا هست سر و صدا ایجاد نکنید.

Mail

اگر ارتباط خوبی با همسایگان ایجاد نمایید برای فامیل شما خوب می باشد. وقتیکه یک همسایه جدید می آید شما می توانید خود را معرفی کنید و به آنها مقداری غذا ببرید.

Ask your landlord where your mailbox is located and be sure to check your mail regularly. You will need to fill out a form at the post office if you move. When you fill it out, your mail will be sent to you at your new address.

اگر با یکی از همسایگان خود مشکلی داشتید سعی کنید با آنها صحبت نمایید و موضوع را توضیح دهید. بعنوان مثال،‌اگر شخصی در شب سر و صدا ایجاد می کند می توانید به خوبی از او بخواهید که آرام تر باشد چرا که اطفال شما استراحت می کنند. اگر شما نیاز به کمک بیشتر داشته باشید می توانید به صاحبخانه خود موضوع را در میان گذاشته و از او بخواهید با همسایه شما صحبت نماید.

Utilities

Usually, you will have to pay for your utilities including your electricity, natural gas or oil, water, TV/internet, telephone, trash, sewer, etc. Sometimes, some or all utilities are included in your rent, but most of the time you have to pay them separately. You can save money on your utilities by keeping your heat low and wearing warm clothes in the house, and by turning off lights and unplugging electronic devices when they are not needed.

Buying a house

Buying a house is probably the largest purchase you will ever make. There are lots of legal issues for you, the bank, and for the person selling the home. The US Department of Housing and Urban Development has great information about buying your first home and programs for first-time and low-income home buyers.

You can look to find homebuying programs to help you buy a home in your city or state.

Smartasset.com has good tools to help you decide to rent or buy a house. It can help you learn if you can afford to buy a house.

Neighbors

It is always important to have a good relationship with your neighbors, wherever you live. But this relationship might be different than in your home country. For example, in your country, you might visit your neighbor at any time of day. In the USA, people often call before they visit a friend or neighbor. You should also try to be respectful of your neighbors. Many Americans think of their property as private property. They might not like it if you walk in their yard or park in front of their house.

You should also be aware of how much noise you are making. Try to be quiet between 8 p.m. and 8 a.m., the usual time of rest in the USA.

If you develop a good relationship with your neighbors, this can be good for your family. When new neighbors move in, you can introduce yourself and bring them a meal or plate of treats.

If you are having a problem with one of your neighbors, try to talk to them and explain the situation. For example, if someone is being loud at night, ask them nicely if they can be quieter because your children are sleeping. If you need more help you can tell your landlord about the problem and ask them to talk to your neighbor.

Learn more

این صفحه به شما کمک کرده ای؟? صورت خندان بله اخم چهره خیر
از شما به خاطر نظرات شما!