دکتر چه کسی است؟

انگلیسی نیزخیر زبان انگلیسی

دکتر چه کسی است؟ چه نوع دکترهایی وجود دارند؟ به کدام دکتر باید مراجعه کنید؟

What is a doctor? What kind of doctors are there? Which one should you go to? Learn which kind of doctor or health provider to visit.

دکتر چیست؟?

What is a doctor?

دکتر چه کسی است؟

What is a doctor?

دکتر کسی است که آموزش دیده است تا افراد بیمار را معالجه نماید. در آمریکا دکترها و خدمات پزشکی‌ مختلفی (افرادی که به شما در هنگام مریضی و یا جراحت کمک می نمایند) وجود دارند.

A doctor is a person who is trained to treat sick people. In the USA, there are many kinds of doctors and other medical workers. Americans call medical workers “healthcare providers” or “medical providers.” These are people who help you when you are sick or injured.

چه نوع دکتر هایی وجود دارند؟

What kind of doctors are there?

 

در زیر سه نوع خدمات پزشکی که شما شاید ضرورت پیدا نمایید توضیح داده شده است:

There are three types of medical providers you may need:

1. خدمات پزشکی خانوادگی

1. Primary care providers

2. متخصصان
2. Specialists
3. خدمات پزشکی اورژانسی

3. Emergency medical services

چه کسی می بینید برای کمک به مسئله سلامت شما بستگی دارد.

Who you see for help will depend on your health issue.

1. خدمات پزشکی خانوادگی

1. Primary care providers

خدمات پزشکی خانوادگی (Pcp) به فامیل ها و افرادی که مشکلات صحی معمولی دارند خدمات ابتدایی و روزمره پزشکی فراهم می کنند. PCP معمولا اولین شخصی است که در صورت مشکلات صحی به آن مراجعه می کنید.

Primary care providers (PCPs) provide basic, everyday care and a range of healthcare services to individuals and families for common medical problems. A PCP is usually the first medical person you see when you have a problem.

چه کسی می تواند PCP یا دکتر خانوادگی شما باشد؟

Who can be a primary care provider?

PCP یا دکتر خانوادگی شما می تواند یک دکتر، معاون دکتر و یا یک پرستار متخصص باشد. ارتباط شما با دکتر خانوادگی شما می تواند چندین سال دوام داشته باشد. تمام اعضای فامیلتان شاید یک دکتر خانوادگی داشته باشند و یا به دکترهای متفاوتی در مرکز پزشکی محل تان مراجعه نمایند.

Your PCP may be a doctor (also called a physician in the US), a physician’s assistant or a nurse practitioner. All members of your family may see the same PCP, or you may see a number of people all based at your local health center. You may see the same PCP for many years.

در اینجا لیستی از مواقعی که شما به دکتر خانوادگی خود مراجعه می کنید فراهم گردیده است:

Here are a few examples of when you would see your family doctor:

 • برای معاینه سالانه
 • اگر دختر و یا پسر شما عفونت گوش داشته باشد
 • وقتی شما مریض هستید اما اورژانسی نمی باشد
 • اگر شما می خواهید برای درخواست تابعیت واکسن بزنید
 • برای مراقبت های وقایوی
 • for a yearly health check-up
 • if your son or daughter had an ear infection
 • when you don’t feel well but it is not an emergency
 • if you needed to get immunizations to apply for citizenship
 • for preventative care

چطور یک دکتر خانوادگی پیدا کنم؟

How do I find a primary care provider?

 

ارائه دهنده مراقبت های اولیه در جامعه شما خواهد بود. اکثر جوامع مراکز بهداشتی و درمانی دارند. شما می توانید از دوستان و همسایگان بپرسید: “یک دکتر است که شما می توانید توصیه کنید ؟ “. اداره اسکان مجدد یا مربی شما همچنین می تواند به شما در پیدا کردن پزشک خانواده کمک کند. یا شما می توانید در FindHello برای ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی نگاه کنید.

There will be a primary care provider in your community. Most communities have health centers or health clinics. You can ask friends and neighbors: “what is a doctor that you can recommend?”. Your resettlement office or mentor can also help you find a family doctor. Or you can look in FindHello for healthcare providers.

مراقبت های وقایوی

Preventative care

بیمه صحی شما شاید خدمات پزشکی وقایوی برای شما فراهم کند. سعی کنید از آنها استفاده کنید. این خدمات آزمایشات و سایر برنامه ها برای جلوگیری از پیشرفت مشکلات صحی شما می باشد. این خدمات شامل معاینات صحی حتی اگر شما مریض هم نباشید است. انواع مختلفی از آزمایشات و معاینات صحی برای شما بصورت رایگان موجود است. به این لینک مراجعه نمایید تا در مورد معاینات و آزمایشاتی که تحت پوشش اکثر بیمه های صحی میباشد معلومات بدست آورید.

Your health insurance may offer preventative health benefits. Try to use them! These are tests and other programs that help to stop you from developing health problems. They include getting check-ups on your health even if you do not feel sick or have not noticed anything wrong. A wide variety of health screenings (tests) are available for free. Find out which screenings are covered by most health insurance plans.

2. متخصصان

2. Specialists

دکتر خانوادگی شاید شما را جهت معالجه بعضی از مریضی ها و جراحات نزد متخصص بفرستد. متخصص کسی است که در معالجه یک بخش خاصی از بدن مهارت و تخصص دارد. بعنوان مثال، متخصص امراض جلدی ،‌ متخصص دستگاه گوارش و متخصص ارتوپدی.

Your primary care provider may send you to a specialist for certain injuries and illnesses. A specialist is a healthcare provider who focuses on a specific body system or part of the body. For example, a dermatologist cares for the skin, a gastroenterologist cares for the digestive system, and an orthopedist cares for bones.

در اینجا چند مثال در مواقعی که باید به متخصص مراجعه کنید ذکر گردیده است:

Here are a few examples of when you would see a specialist:

 • شما مشکلات معده دارید و دکتر برای آزمایشات بیشتر شما را به متخصص معرفی می کند
 • یک خال بر روی پوست شما شکل و رنگ خود را تغییر داده است
 • دختر و یا پسر شما حرف زدن را شروع نکرده باشد
 • you have stomach problems, and your PCP sends you for testing
 • a mole on your skin has changed shape or color
 • your son or daughter has not started to speak

بعضی از متخصصان تنها اطفال و یا افراد مسن را معالجه می کنند. در مورد انواع مختلف دکتر های متخصص در آمریکا در این لینک معلومات بدست آورید.

Some specialists just treat children or elders. Learn more about the different types of doctors you might meet in the USA.

معرفی نامه

Referrals to specialists

معرفی نامه، یک نوع معرفی برای دیدن سایر ارائه کنندگان خدمات صحی از قبیل متخصص می باشد. شما شاید قبل از دیدن متخصص ضرورت داشته باشید از دکتر خانوادگی خود بخواهید تا یک معرفی نامه به شما بدهد. متخصص و یا هم بیمه صحی شما شاید نیاز به این معرفی نامه داشته باشند. قبل از دیدن متخصص حتما پلان بیمه صحی خود را مطالعه نمایید تا ببینید که آیا نیاز به معرفی نامه دارید یا نه. به این ترتیب شما مطمئن می شوید که این خدمات توسط بیمه شما تحت پوشش قرار می گیرد.

A referral is a recommendation that you see another healthcare provider (a specialist, for instance). You may need to ask your PCP for a referral before you see a specialist. The specialist might require this or your insurance company might require it. Be sure you review your health insurance plan to see if a referral is required before making an appointment with a specialist. That way you can be sure your insurance will cover the visit.

3. مراقبت های پزشکی اورژانسی

3. Emergency medical care

اگر شما و یا شخصی در فامیلتان در دیروقت روز و یا آخر هفته مریض شد،‌ و یا اگر مشکل حاد و اورژانسی داشت ،‌ در این مواقع دیدن دکتر خانوادگی برای شما امکان پذیر نیست. در چنین مواردی می توانید به مکان های زیر مراجعه نمایید:

What if someone in your family becomes sick late in the day or over the weekend? What if you have a serious problem that requires immediate care? Making an appointment with your PCP may not be possible. But there are other places to get immediate help:

کلینیک های بدون نیاز به گرفتن وقت از پیش و مراقبت های فوری

Urgent care and walk-in clinics

 

کلینیک های بدون نیاز به گرفتن وقت از پیش و مراقبت های فوری در بعد از ظهر ها و روزهای آخر هفته خدمات صحی برای بیماری های جزئی را بدون گرفتن وقت فراهم می کنند. آدرس ها،‌ساعت هایی که باز هستند و شماره های تماس کلینیک های نزدیک محل زندگی خود را یادداشت نمایید.

Urgent care and walk-in clinics often have evening and weekend hours and provide care for minor medical problems without an appointment. Take note of the addresses, open hours, and contact information for urgent care clinics near to where you live.

در اینجا چند مثال از مواقعی که باید به این کلینیک ها مراجعه کنید ذکر گردیده است:

Here are a few examples when you might visit an urgent care office:

 • در هنگام ورزش پسر شما سرش ضربه می بیند.
 • شما بسیار سرفه می کنید و فکر می کنید که عفونت دارید.
 • during a sporting event, your son hits his head
 • you have a very bad cough and you think you might have an infection

بخش اورژانس بیمارستان

Hospital emergency department

 

بخش اورژانس بیمارستان خدمات صحی برای بیمارانی که زندگی آنها در خطر می باشد و نیازمند خدمات فوری اند فراهم می کند. اکثر بخش های اورژانسی 7 روز هفته و24 ساعته فعال می باشند

A hospital’s emergency department provides care for life-threatening and urgent healthcare needs. Most emergency departments are open 24 hours a day, seven days a week. Be sure you know the location and contact information of the emergency department nearest to your home.

. حتما شماره های تماس و آدرس های بیمارستان های اورژانسی محل زندگی خود را پیدا نمایید.در اینجا چند مثال از مواقعی که باید بیمارستان ها مراجعه کنید ذکر گردیده است:

Here are a few examples for when you would go to the hospital:

 • نوزاد و یا طفل تب شدیدی در روزهای آخر هفته دارد
 • خانمی وقت ولادت طفلش می رسد
 • یک شوهری پایش را شکسته است
 • your infant or baby has a very high fever on the weekend
 • your wife is going into labor
 • your husband has broken his leg

حتی اگر به بخش اورژانس هم بروید شاید مجبور باشید تا چندین ساعت منتظر بمانید تا توسط دکتر معاینه شوید، مگر اینکه زندگی شما در خطر باشد.

If go to an emergency room, you may still have to wait for several hours before you will be seen by a doctor unless it is a life-threatening emergency.

خدمات پزشکی اورژانسی

Emergency medical services

شماره تماس برای خدمات پزشکی اورژانسی 911 می باشد.

The phone number to call for emergency medical help is 911.

آمریکا سیستم پیشرفته خدمات پزشکی اورژانسی برای پاسخگویی به نیازهای پزشکی اورژانسی دارد. این خدمات شامل مراقبت های پزشکی توسط افراد آموزش دیده و انتقال توسط آمبولانس به بخش های اورژانسی بیمارستان می باشد. محله ها معمولا خدمات پزشکی اورژانسی خود را دارند. بعضی اوقات با پلیس و اداره آتش نشانی و بعضی اوقات با بیمارستان ها و کمپنی های خصوصی کار می کنند.

The USA has a good system of emergency medical services. It includes care by trained medical responders and ambulances to take people to hospitals. Emergency medical services often work with or police and firefighting departments. Sometimes they are run by hospitals or private companies.

بیشتر بدانید

Learn more

Find help near you

Use FindHello to search for services and resources in your city.

شروع جستجوی خود را

این صفحه به شما کمک کرده ای؟? صورت خندان بله اخم چهره خیر
از شما به خاطر نظرات شما!