گر کسی شما را تهدید می کند چه باید بکنید

انگلیسی نیزخیر زبان انگلیسی

اطلاعات برای کمک به پناهندگان و مهاجران امن ماندن. در ایالات متحده ، بسیاری از جوامع پناهنده و مهاجر احساس ترس و تهدید می کنند. در اینجا 10 چیز شما می توانید انجام دهید اگر کسی شما را تهدید است.

Information to help refugees and immigrants stay safe. In the United States, many refugee and immigrant communities are feeling scared and threatened. Here are 10 things you can do if someone is threatening you.

باید چه کار کنم اگر کسی تهدید من?

What should I do if someone is threatening me?

1) با پلیس تماس بگیرید: 911. خط را قطع نکنید.

1) Call the police: 911. Stay on the phone.

ما می دانیم که بسیاری از جوامع مهاجر و پناهنده از پلیس هراس دارند. با این حال، اگر کسی در حال تهدید کردن شما است، مهم ترین کاری که می توانید انجام دهید این است با پلیس تماس بگیرید. اگر بیش از حد ترسیده اید و نمی توانید تماس بگیرید، از فرد دیگری بخواهید تا برای شما با پلیس تماس بگیرد.

We know many immigrant and refugee communities are afraid of the police. However, if you are being threatened, the most important thing you can do is call the police. If you are too afraid to call, you can ask a stranger to call the police for you.

2) در حالی که شما هنوز هم خط تماس با پلیس را قطع نکرده اید، به یک دوست یا خویشاوند پیام کوتاه فرستاده

2) While you are still on the phone with the police, text a friend or relative.

مکان و شرایط خود را به آنان اطلاع بدهید.

Tell them your location and what is happening.

3) سعی کنید آرامش خود را حفظ کنید. به آرامی از فرد یا افرادی را که شما را تهدید می کنید دور شوید.

3) Try to stay calm. Slowly move away from the person or people who are threatening you.

به شخص نگویید که آرام باشد. این باعث می شود همه چیز بدتر شود.

Do not tell the person to calm down. This makes things worse.

4) به یاد داشته باشید، افرادی که نژادپرست هستند با رفتاری خشونت آمیز دارند منطقی نیستند.

4) Remember, people who are being racist or violent are not rational. Do not talk to them or explain anything to them.

با آن ها صحبت نکرده و یا سعی نکنید توضیح بدهید. ممکن است مواقعی فرصت باشد تا با یک فرد غریبه صحبت کرده و به آنان کمک کنید درباره سوء برداشت خود اطلاعات کسب کنند. اما زمانی که شما احساس ترس یا تهدید می کنید، باید بر روی امنیت خود تمرکز کنید.

There may be times you can have a conversation with a stranger and help educate them about their misconceptions. When you are feeling scared or threatened, you should focus on your safety.

5) اگر شما انگلیسی صحبت می کنند، با اطرافیان خود به انگلیسی صحبت کنید.

5) If you speak English, speak in English to those around you.

افرادی که غیر منطقی هستند و خشونت آمیز ممکن است فکر می کنم شما در حال صحبت کردن در مورد آنها اگر شما در یک زبان دیگر صحبت می کنند.

People who are being irrational and violent may think you are talking about them if you speak in another language.

6) از فرد دیگری که در نزدیکی شما است تقاضای کمک کنید.

6) Ask another person near you for help.

به عنوان یک تازه وارد، شما ممکن است از کمک درخواست کردن بهراسید.اما تحقیقات نشان می دهد مردم به صورت گروهی پاسخ نمی دهند. با این حال، اگر شما از یک نفر کمک بخواهید، او به شما کمک خواهد کرد. به آن شخص بگویید شما احساس ترس دارید و به او نزدیک تر شوید. به دنبال کسی باشید که شما را نگاه کرده یا به شما لبخند می زند. اگر اولین کسی که از او تقاضای کمک کردید به شما پاسخ نداد، از فرد دیگری کمک بخواهید.

As a newcomer, you may feel afraid to ask for help. Research shows people do not respond in groups, but if you ask a single person for help, they will help you. Tell them you feel afraid and move closer to them. Look for someone who is watching or smiling at you. If the first person you ask does not respond, ask another person.

7) اگر شما تنها هستید، سعی کنید هر چه سریعتر به یک مکان عمومی بروید.

7) If you are alone, try to go as quickly as possible to a public place.

سعی کنید در یک منطقه با افراد دیگر باقی بماند تا زمانی که شما احساس امنیت.

Try to stay in an area with other people until you feel safe.

8) اگر فرد در حال نزدیک شدن به شما است و شما می ترسید، بلند داد بزنید

8) If the person is coming closer to you and you feel afraid, yell loudly.

به او بگویید به شما نزدیک نشود.

Tell them to stay away from you.

9) پس از اینکه به جای امنی رسیدید، حادثه را گزارش کنید. راه های مختلفی برای گزارش حادثه وجود دارد.

9) After you are safe, report the incident.

راه های مختلفی وجود دارد که می توانید گزارش دهید چه اتفاقی افتاده است:

There are several ways you can report what happened:

  • شما می توانید آن را به خط غیراضطراری پلیس در ایالت خود گزارش کنید. در بسیاری از ایالت این شماره 311 است.
  • شما می توانید آن را به مرکز قانون فقر جنوب گزارش کنید
  • اگر در زمان بروز این حادثه در یک مکان کسب بودید، حادثه را به مسئولین آنجا گزارش کنید.
  • اگر شما در یک اتوبوس یا مترو یا قطار بودید، آن را به مسئولین مربوطه گزارش کنید.
  • شما همچنین باید این اطلاعات را به دولت محلی و یا دفتر شهردار شهر خود گزارش کنید.
  • You can report it to the police non-emergency line in your state. In most states, this number is 311.
  • You can report it to the Southern Poverty Law Center.
  • If you were in a place of business when it happened (a store, for example) report it to the business.
  • If you were on a bus or subway or train, report it to the transit company.
  • You should also report the information to your local government or city mayor’s office.

10) درباره آنچه اتفاق افتاده است به رهبران جامعه خود گزارش دهید تا آنان بتوانند با پلیس محلی تقاضای

10) Tell leaders in your community about what happened.

جلسه ملاقات کرده و از پلیس پوشش امنیتی بیشتری در محله شما درخواست نمایند. همچنین مهم است که به رسانه ها، مدارس و سازمان های دیگر در جامعه خود درباره این مسال گزارش کنید تا بتوانند آنچه رخ می دهد را گزارش کنند و آگاهی افراد را بالا ببرند.

They can request meetings with the local police and local elected officials to make them and the public aware of incidents targeting your community.

این اطلاعات تلاش دارند به تازه واردین آموزش داده و به آنان کمک کند تا آمادگی مقابله با جو ناشی از رویدادهای ضد-مهاجرتی کنونی در ایالات متحده را داشته باشند.

It is also important to tell the media, schools, and organizations in the community about these events so they can report what is happening and build awareness.

این اطلاعات نباید به هیچ عنوان به جای توصیه های حقوقی در نظر گرفته شوند. اگر شما نیاز به مشاوره حقوقی دارید، می توانید در این سایت یک وکیل رایگان یا با دستمزد کم پیدا کنید:

Learn more

This information is meant to educate newcomers and help them feel prepared when they feel threatened in the United States. It should not be in any way considered legal advice. If you do need legal advice, learn about finding a free or low-cost lawyer here.

این صفحه به شما کمک کرده ای؟? صورت خندان بله اخم چهره خیر
از شما به خاطر نظرات شما!