آمادگی برای تابعیت

آیا آماده هستید که بفهمید چطور می شود شهروند ایالات متحده شد؟ یاب بگیرید که چطوری برای تابعیت اقدام کرده و ببنید که چه فرهمهایی را برای اقدام کردن باید پر کنید. در مورد مصاحبه تابعیت و سوالاتی که می بایست جواب بدهید یاد بگیرید.

لطفا توجه داشته باشید که پاندمیک بر روی خدمات USCIS اثر گذاشته است. به روزرسانی های USCIS و دیگر به روزرسانی های COVID-19 در مورد مهاجران را پیدا کنید.

man and woman with flags clapping
Free US citizenship test class

USAHello has a free online class to prepare you for naturalization.

Go to the class