تحصیلات برای کودکان

هنگام ورود به ایالات متحده آمریکا ، سیستم مدرسه ممکن است گیج کننده باشد. در مورد سطوح مختلف سیستم مدرسه و نحوه ثبت نام فرزند خود در مدرسه مطالعه فرمایید. در مورد حقوق فرزند خود و چگونگی کمک به فرزندتان که در مدرسه موفق بشوند بیاموزید.