اشتراک

حقوق محصلان مهاجرو قوانین تعلیماتی

مقرراتی وجود دارند که از تمام حقوق محصلان در ایالات متحده حمایت می کنند. درباره حقوق محصلان مهاجر، به شمول حمایت لسان انگلیسی و آزادی بیان، بیاموزید. بفهمید چه رقم قلدری و تبعیض را راپور کنید.


دولت ایالات متحده قوانینی را در مورد آموزش تنظیم می‌کند که همگی ایالت‌ها برای حفاظت از حقوق محصلان ملزم به رعایت هستند. ایالت‌ها هم مقررات خاص خود را در مورد آموزش عامه و خصوصی دارند.

حق آموزش عامه

همه اطفال حق دارند برای دریافت دیپلوم لیسه در ایالات متحده آموزش عامه رایگان دریافت نمایند. این امر حق تحصیلات ابتدائی و متوسطه را شامل می‌شود. هر کسی بدون توجه به وضعیت مهاجرتی اش حق اشتراک در مکاتب عامه را دارد.

حق آموزش عامه هم دارای الزامات ذیل است:

 • والدین و سرپرستان مسئول نام نویسی اولاد خود در مکاتب عامه یا خصوصی می‌باشند.
 • همگی اطفال باید برای چند سال معین در مکتب اشتراک نمایند. در زیادتر ایالت‌ها، اطفال 5 الی 16 ساله باید در مکتب اشتراک کنند.
 • قوانین ایالتی برای وقتی که محصلان ترک مکتب کنند الزاماتی را تنظیم می‌نمایند. در زیادتر موارد، محصلان باید حداقل 16 سال سن داشته باشند و جواز ترک مکتب را داشته باشند.
حق تحصیل، بدون توجه به وضعیت مهاجرت، محصلان متقاضی کالج یا پوهنتون را شامل نمی‌شود. هیچ قانونی وجود ندارد که بگوید DACA یا محصلان بدون سند نمی‌توانند در کالج اشتراک کنند، اما برخی از مکاتب ممکن است آنها را قبول نکنند. بیشتر بدانید .

حق فرصت مساوی

مکاتب ایالتی و محلی موظفند برای محصلان دسترسی مساوی به آموزش عامه را ارائه کنند.

 • به اساس قانون فدرال، مکاتب ملزمند که بدون در نظر گرفتن نژاد، قومیت، رنگ پوست، ملیت، مذهب، جنسیت، وضعیت مهاجرت یا معاش خانواده، فرصتی برابر را برای کامیابی در مکتب برای محصلان فراهم کنند .
 • مکاتب باید فرصت‌های یکسانی را برای همه محصلان از نظر صنف، فعالیت‌های مکتب، تمرین، کمک مالیه، منافع صحی و اشتغال ارائه کنند.
 • مکاتب باید تبدیلات معقولی را در صنوف و فعالیت‌ها ایجاد کنند تا محصلان با نیازهای مختلف را در خود جای دهند. اینها به شمول مهارت‌های زبانی، معلولیت‌ها، هویت‌های جنسیتی و مذهب می‌باشند.
 • محصلان دارای معلولیت حق مستفید شدن از تعلیمات ویژه و خدمات مرتبط را دارند . این موارد می‌توانند به شمول فیزیوتراپی، تداوی کلامی-لسانی، ترجمان زبان اشاره، یادداشت نویس، خواننده گان، تجهیزات کمپیوتری ویژه و زمان اضافی برای تکمیل یک تست باشند.
 • والدین برای قرارگیری طفل شان در پروگرام‌ها یا درجات خاصی از یادگیری رقابت می‌توانند نمایند.

کمک زبان انگلیسی

محصلانی که انگلیسی صحبت نمی کنند حق دارند از کمک زبان رایگان بهره مند شوند. مکاتب باید محصلانی را که ضرورت به کمک زبانی دارند، شناسایی کنند. محصلان یادگیرنده انگلیسی می توانند برای صنوف زبان انگلیسی ثبت نام کرده و منابع دو زبانه را دریافت کنند. همچنان والدین می توانند ترجمان یا مطالب ترجمه شده را درخواست کنند.  

محافظت علیه تبعیض

تبعیض برخورد ناعادلانه با اشخاص به اساس مشخصات واقعی یا درک شده آنها می‌باشد. تبعیض ممکن است در بسیاری از حیطه‌های آموزشی رخ دهد، به شمول:

 • پذیرش و ثبت نام
 • تکالیف و فعالیت‌ها
 • کمک مالیه
 • انضباط

تبعیض می تواند اشکال مختلفی داشته باشد. می‌تواند به شمول این موارد باشد:

 • نامگذاری و توهین
 • تهدیدات کلامی یا آسیب فزیکی
 • محرومیت از فعالیت‌ها 
 • رفتار نامساوی با محصلان

مکاتب عامه، کالج‌ها و پوهنتون‌ها نمی‌توانند علیه محصلان ، والدین و سرپرستان، کارمندان و متقاضیان به اساس موارد ذیل تبعیض قائل شوند:

 • نژاد، رنگ، ملیت، قومیت یا نسب
 • توانایی زبانی 
 • جنسیت، گرایش جنسی و هویت جنسی 
 • معلولیت (ناتوانی بدنی یا ذهنی)
 • حاملگی، وضعیت تاهل یا داشتن طفل
 • وضعیت مهاجرت
 • وضعیت اقتصادی
 • وضعیت خانه   
 • مذهب
 • سن

معلمان، مدیران و محصلان نمی‌توانند به اساس این مشخصات، گروپ‌های ویژه‌ای از اشخاص را مورد هدف قرار دهند، آزار دهند، یا در معرض قرار دهند.

مکاتب نمی‌توانند از دسترسی محصلان بی جا به آموزش عامه جلوگیری نمایند. محصلانی که خانه دائمی ندارند می‌توانند حتی اگر نتوانند اسناد مورد نیاز مثل سند اقامتی را ارائه دهند در مکتب ثبت نام کنند.

مکاتب عامه موظفند تبعیض‌های گزارش شده را بررسی نمایند و اقداماتی را برای پایان دادن به آن، رسیدگی به تاثیرات آن و جلوگیری از تکرار آن انجام دهند.

حق آزادی بیان

محصلان حق دارند در مکتب اظهار نظر کنند به شرطی که از پالیسی‌های مکتب تخلف نکند یا فعالیت‌های مکتب را مختل نکند. این حق به شمول صحبت کردن، نوشته کردن، یا بیان خود از طریق پیام‌های نمادین می‌باشد.

محصلان این حق را دارند که اعتقادات خود را در مکتب بیان کرده و اجرا کنند. محصلان می‌توانند فعالیت‌های مذهبی مثل نماز خواندن را در مکتب در محیطی بدون اختلال انجام دهند. محصلان می توانند در رابطه مضامین مذهبی آزادانه صحبت کنند. مکاتب باید محصلان را برای برگزاری اعیاد مذهبی از مکتب معاف کنند.

مقررات پوشش برای مکاتب عامه نمی‌تواند از بیان عقاید محصلان جلوگیری نماید. محصلان حق دارند از پوشش های مذهبی به شمول حجاب سر، دستار و کیپا استفاده کنند. محصلان می‌توانند کالایی به تن کنند که با هویت جنسی آنها مطابقت داشته باشد. پالیسی‌های کود پوشش مکتب فقط به شرطی می‌توانند برخی از پوشش را منع کنند که مخل یا باعث حواس پرتی در نظر گرفته شوند.

مکاتب عامه نمی‌توانند اعتقادات یا اعمال مذهبی، به شمول نماز در مکتب یا در فعالیت‌های مکتب را ترویج کنند.

محصلان حق دارند در زمان تعهد تابعیت (Pledge of Allegiance) سکوت کنند و بنشینند.

حق حریم خصوصی

محصلان دارای حق حریم خصوصی در داخل و بیرون از مکتب استند.

مکاتب نمی‌توانند:

 • در مورد وضعیت مهاجرت یک محصل پرسان کنند، به شمول سوالاتی در رابطه محل ولادت، تصدیق ولادت یا نمبر تامین اجتماعی آنها.
 • معلومات شخصی محصلان را بدون اجازه محصل یا والدین یا سرپرست او برای اشخاص ثالث غیرمجاز افشا کنند.
 • سوابق تحصیلی محصلان را بدون اجازه والدین یا سرپرست محصل افشا کنند.
 • سوابق تحصیلی محصل را بدون رضایت یا حکم به ماموران ICE تسلیم کنند.

پرسونل مکتب و پولیس می توانند اموال مکتب، به شمول الماری ها و میزهای محصلان را بازرسی کنند به شرطی که شک منطقی داشته باشند که محصل مقررات را نقض کرده است. اما، پرسونل مکتب و پولیس نمی‌توانند لوازم شخصی محصلان به شمول کوله پشتی و تلیفون ها را بدون اجازه محصل یا حکم بازرسی کنند.

پولیس و ICE در مکتب

محصلان در رابطه پولیس و ماموران مهاجرت دارای حقوق ویژه‌ای استند.

مجری گمرک مهاجرت (ICE) در مکاتبی که مکان های حساس محسوب می شوند، منع است. این قانون به شمول مکاتب قبل از ابتدایی، مکاتب ابتدائی، مکاتب متوسطه، کالج‌ها و پوهنتون‌ها و دیگر مؤسسات آموزشی می‌شود. ICE و CBP به طور کل مجاز به دستگیری، مصاحبه، تلاشی یا نظارت بر مهاجران در مکتب، استیشن بس مکتب یا فعالیت‌های مکتب نیستند.

مقامات مکتب نمی‌توانند ماموران مهاجرت را در بیرون کردن محصلان مهاجر، از مکتب کمک کنند به شمول محصلانی که وضعیت بدون سند دارند. مکاتب نباید به مجری مهاجرت جواز داخل شدن به مکتب دهند مگر اینکه آنها حکم قضایی امضا شده توسط قاضی داشته باشند. در مواردی که مقامات مهاجرت محصلی را بازداشت می‌کنند، ساحه مکتب باید فوراً به والدین یا سرپرست محصل اطلاع دهد.

پولیس مکتب می‌تواند اگر شک داشته باشد که محصلان در حال تخلف از هر قوانین یا مقررات مکتب استند محصلان را در مکتب متوقف کند، از آنها پرسان کند و آنها را بازرسی کند. آنها حق دارند سکوت کنند و نباید قبل از صحبت با والدین، سرپرست یا وکیل به هیچ سوالی جواب دهند.

پولیس مکتب نمی‌تواند از زور بیش از حد علیه محصلان استفاده کند.

پولیس مکتب نمی‌تواند یک محصل، بکس مکتب، تلیفون یا دیگر اموال او را بدون اجازه یا حکم بررسی کند. پولیس ممکن است بتواند الماری محصلان را بازرسی کند به شرطی که اموال مکتب محسوب شود.

پولیس مکتب می‌تواند محصلی را دستگیر کند اگر سندی مبنی بر ارتکاب جرم توسط محصل داشته باشد. اگر طفل شما بازداشت یا دستگیر شد، مطمئن شوید که می‌فهمد باید جهت صحبت کردن به همراه یک وکیل درخواست نماید. بدون صحبت کردن با وکیل به هیچ سوالی جواب ندهید و هیچ سندی را امضا نکنید.

محافظت علیه قلدری

قلدری به معنی اعمال کلامی یا فزیکی است که باعث اذیت، ترس یا زیان دیگر محصلان می‌شود. تهدید، متلک، ترساندن، تعقیب، خشونت فزیکی، تحقیر و دزدی همگی اَشکالی از قلدری می‌باشند. قلدری سایبری قسمی از قلدری است که به طور آنلاین انجام می‌شود.

قلدری در مکاتب منع است. ایالت‌ها برای منع قلدری در مکاتب و به طور آنلاین قوانین مختلفی دارند. مکاتب موظفند پالیسی‌هایی در رابطه این که چه رقم از قلدری جلوگیری خواهند کرد و با اعمال قلدری برخورد خواهند کرد، داشته باشند.

معلمان و مدیران مکاتب باید اقداماتی را برای محافظت از محصلان علیه قلدری و آزار و اذیت و حل و فصل هر قسم حادثه انجام دهند، به ویژه در مواردی که تبعیض وجود داشته است. در www.stopbullying.gov بیشتر بیاموزید

به دفاع از طفل تان صحبت کنید و تخلفات را گزارش کنید

شما حق دارید برای دفاع از نیازهای طفل تان صحبت کنید. اگر طفل تان در مکتب یا کار مکتب مشکلی دارد، شما می توانید به همراه معلم وی صحبت کنید تا طرقی را برای حمایت از طفل تان یافت کنید. اگر کمکی دریافت نکردید، به همراه مشاور یا مدیر مکتب مثل مدیر صحبت کرده می‌توانید.

اگر به زبان انگلیسی بلدیت ندارید، یک ترجمان درخواست کرده می‌توانید. برخی از مکاتب رابط اجتماع یا فرهنگی دارند که از خانواده‌های مهاجر دفاع کرده می‌تواند.

اگر فکر می‌کنید حقوق شما یا حقوق طفل تان نقض شده است، به معلم مکتب خود، مشاور، مدیر، و ناظر ساحه مکتب تان شکایت کرده می‌توانید. برای مقامات مهم است که این حادثه را بررسی کنند و چنانچه ضرورت باشد شما را برای انجام اقدامات قانونی کمک کنند

.همچنین می توانید تبعیض را به دیپارتمنت آموزش، دفتر حقوق مدنی گزارش دهید.


معلومات این صفحه از Department of Education, ACLU, و دیگر منابع معتبر بدست می آید. هدف ما ارائه معلوماتی به آسانی قابل فهم است که به طور منظم اپدیت می‌ شوند. این معلومات مشوره حقوقی نمی‌ باشند.

اشتراک