زندگی روزمره

وقتی تازه وارد هستید، چیزهای زیادی هستند که باید در مورد زندگی در ایالات متحده یاد بگیرید. یاد بگیرید که چگونه دنبال جای برای زندگی باشید. در باره سفر و رانندگی بیاموزید. در مورد استفاده از رسانه های اجتماعی و چگونگی یافتن کمک ترجمان معلومات دریافت نمایید.