زندگی روزانه

وقتی تازه وارد هستید چیزهای زیادی برای یادگیری زندگی در ایالات متحده آمریکا وجود دارد. در مورد مسافرت و رانندگی اطلاعات کسب کنید. در مورد خرید، استفاده از رسانه های اجتماعی و نحوه یافتن کمک ترجمه ، اطلاعات کسب کنید. یاد بگیرید که چگونه به دنبال مکانی برای زندگی باشید.