سلامت روانی

در ایالات متحده آمریکا، مردم به سلامت روانی به عنوان بخشی از سلامت کلی نگاه می کنند. در مورد دکترهای سلامت روانی و روشهای درمان متفاوت یاد بگیرید. ببینید که کجا می توانید خدمات سلامت روانی پیدا کنید.