سلامت روانی

سلامت روان برای مردم ایالات متحده امریکا مهم است. سلامت روان بر نحوه تفکر و احساس شما تأثیر می گذارد. در مورد احساساتی که برخی از مهاجران و پناهندگان هنگام ورود به ایالات متحده احساس می کنند آشنا شوید. در مورد آنچه می تواند با شما کمک کند بخوانید. در مورد یافتن خدمات یا مراجعه به داکتر برای سلامت روان معلومات کسب کنید.