سازگاری با زندگی در آمریکا

این منبع به زبان های نیز ترجمه شده است:

در مورد نحوه سازگاری با زندگی در ایالات متحده برای مهاجران افغان اطلاعات کسب کنید. با نحوه یافتن خانه، دریافت گواهینامه رانندگی و نقل مکان به شهر جدید آشنا شوید. در مورد زندگی خانوادگی، مراقبت از طفل و قوانین پرورش فرزند در آمریکا اطلاعات کسب کنید.