درک فرهنگ آمریکا

این منبع به زبان های نیز ترجمه شده است:

ممکن است تفاوت بسیاری میان ایالات متحده و افغانستان احساس کنید. به راهنمای فرهنگ آمریکایی برای مهاجران افغان دسترسی پیدا کنید. با نکاتی درباره نحوه برقراری ارتباط با مردم در آمریکا آشنا شوید. درک حقوق LGBTQ