نحوه کمک به مهاجران و بی جاشدگان افغان

این منبع به زبان های نیز ترجمه شده است:

همین امروز به منابع مربوط به نحوه کمک به مهاجران افغان متصل شوید. درباره جامعه افغان ها در آمریکا بیشتر بدانید. درباره همکاری با USAHello اطلاعات کسب کنید.