بشردوستانه پروګرامونه

متحده ایالات بشردوستانه پروګرامونه او محافظت لري چې د هغو اړمنو خلکو سره مرسته وکړي کوم چې اتباع نه دي. دا پروګرامونه خلکو ته اجازه ورکوي چې په متحده ایالاتو کې په دایمي یا لنډمهاله توګه ژوند وکړي. دوی د هغو خلکو سره مرسته کوي چې په خپلو هیوادونو کې د آفتونو، ځورونې او عاجل حالاتو سره مخ دي. پدې کې د کډوالو بیا میشتیدنه،پناه غوښتل او پیرول شامل دي.