اطلاعات مراقبت صحی آمریکا

این منبع به زبان های نیز ترجمه شده است:

درباره مراقبت های صحی در ایالات متحده برای مهاجران افغان اطلاعات کسب کنید. با COVID-19، مراجعه به داکتر، بهبود صحت روان، صحت اطفال و موارد دیگر آشنا شوید.