د متحده ایالاتو د زده کړییز سیستم په اړه معلومات

د سرچینو د اړونده مرکز محتويات په ژبو هم ژباړل شوي دي:

په متحده ایالاتو کې، ټول خلک د زده کړي حق لري. د افغان اتباعو لپاره د دولتي ښوونځیو او د متحده ایالاتو د زده کړې په اړه معلومات ترلاسه کړئ. زده کړئ چې څنګه خپل ماشومان ښوونځي ته داخل کړئ او د خپلو مضامینو نومرې را ولېږدوئ. آیا غواړئ خپلو زده کړو ته ادامه ورکړئ؟ وړیا انګلیسي او GED ټولګي پیدا کړئ.