د افغان اتباعو لپاره د کډوالۍ معلومات

د سرچینو د اړونده مرکز محتويات په ژبو هم ژباړل شوي دي:

د افغان اتباعو لپاره د متحده ایالاتو د کډوالۍ په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ چې په دې کې د کډوالۍ د وېزو اوسني شته پروګرامونه هم شامل دي. د امتيازاتو او ټولنیزو خدماتو په اړه معلومات پیداکړئ. د کډوالۍ د مهمو امتيازاتو په اړه ځان خبر کړئ چې په دې کې له کورنۍ سره یوځای کېدل، د ګرين کارت لپاره د غوښتنلیک طريقه او نور ډېر څه شامل دي. د کډوالۍ د هر حالت لپاره مرسته ترلاسه کړئ چې په دې کې د کډوالۍ د ځانګړي ویزې (SIV)، کډوالو او د بشردوستۍ له مخې آزادېدونکي خلک پکې هم شامل دي.