د امریکا قانون

ایا تاسو په متحده ایالاتو کې د قوانینو په اړه معلوماتو ته اړتیا لرئ؟ تاسو کولای شئ د مهمو قوانینو او نورو مقرراتو په اړه دلته ډېر څه ولولئ. دا زده کړئ چې څنګه له پولیسو سره خبرې وکړئ او که تاسو په خطر کې یاست بايد څه وکړئ.