مهاجرت

په متحده ایالاتو کې مهاجرت پېچلي دی. د مهاجرت د پالیسیو په اړه معلومات ومومئ چې پوهیدل یې اسانه دي. د هغه ګامونو په باره کې زده کړه وکړئ چې تاسو ورته په متحده ایالاتو کې په قانوني توګه ژوند کولو او کار کولو لپاره اړتیا لرئ. زده کړئ چې څنګه د مهاجر په توګه خپل حقونه خوندي کړئ

ایا تاسو د مهاجرت په باره کې د نورو معلوماتو په لټه کې یاست؟

تاسو زمونږ د مهاجرت ټولو پاڼو لیست کتلی شئ