کډوال او پناه غوښتونکي

ځینې خلک د کډوالو او پناه غوښتونکو په توګه امریکا ته راځي. په دې ځان پوه کړئ چې څنګه په متحده ایالاتو کې د پناه غوښتنه وکړئ د کورنۍ د بیا یوځای کیدو په اړه معلومات ترلاسه کړئ. په متحده ایالاتو کې د کډوالۍ او د مرستې موندلو په اړه ډېر څه ولولئ. له هيواد څخه د را ايستل شويو افغانانو لپاره د امتيازاتو او پروګرامونو په اړه ځان پوه کړئ.