تر ټولو وروستي

12 سپتمبر 2022

Citizenship Day 2022
Find helpful resources

زموږ ژباړونکي پر دې کار کوي چې دا پاڼه ستاسو ژبې ته وژباړي. د اوس لپاره، تاسو کولی شئ له اتومات/ خپلسرې ژباړي څخه کار واخلئ. د خپل لټونګر لپاره لارښوونې پیداکړئ.xUSAHello launches Citizenship Guide In honor of Citizenship Day, USAHello is proud to announce our new multilingual Citizenship Guide. The guide offers updated and ... نور ولولئ

20 جنوري 2022

Study for the GED ®, HiSET or TASC test with USAHello

زموږ ژباړونکي پر دې کار کوي چې دا پاڼه ستاسو ژبې ته وژباړي. د اوس لپاره، تاسو کولی شئ له اتومات/ خپلسرې ژباړي څخه کار واخلئ. د خپل لټونګر لپاره لارښوونې پیداکړئ.xAt USAHello, we are proud to offer a free online GED preparation course to the thousands of students who are enrolled in our classroom. ... نور ولولئ

27 اگست 2021

The GED® can help you achieve your career goals

زموږ ژباړونکي پر دې کار کوي چې دا پاڼه ستاسو ژبې ته وژباړي. د اوس لپاره، تاسو کولی شئ له اتومات/ خپلسرې ژباړي څخه کار واخلئ. د خپل لټونګر لپاره لارښوونې پیداکړئ.xWhy is a GED® important? In the United States, receiving your high school diploma means that you have met the basic qualifications after 12 ... نور ولولئ

14 جنوري 2021

New GED course in Spanish

زموږ ژباړونکي پر دې کار کوي چې دا پاڼه ستاسو ژبې ته وژباړي. د اوس لپاره، تاسو کولی شئ له اتومات/ خپلسرې ژباړي څخه کار واخلئ. د خپل لټونګر لپاره لارښوونې پیداکړئ.xUSAHello is proud to offer its GED course now completely in Spanish including instructional videos! Last year over 29,000 students enrolled in our free, ... نور ولولئ