تر ټولو وروستي

12 سپتمبر 2022

Citizenship Day 2022
Find helpful resources

زموږ ژباړونکي پر دې کار کوي چې دا پاڼه ستاسو ژبې ته وژباړي. د اوس لپاره، تاسو کولی شئ له اتومات/ خپلسرې ژباړي څخه کار واخلئ. د خپل لټونګر لپاره لارښوونې پیداکړئ.xUSAHello launches Citizenship Guide In honor of Citizenship Day, USAHello is proud to announce our new multilingual Citizenship Guide. The guide offers updated and ... Read more

22 اگست 2023

Distance learning with USAHello

زموږ ژباړونکي پر دې کار کوي چې دا پاڼه ستاسو ژبې ته وژباړي. د اوس لپاره، تاسو کولی شئ له اتومات/ خپلسرې ژباړي څخه کار واخلئ. د خپل لټونګر لپاره لارښوونې پیداکړئ.xParents, students, teachers and English learners have all been asking us how they can use USAHello for distance learning while schools and adult education ... Read more

10 اگست 2023

Study for the GED ®, HiSET or TASC test with USAHello

زموږ ژباړونکي پر دې کار کوي چې دا پاڼه ستاسو ژبې ته وژباړي. د اوس لپاره، تاسو کولی شئ له اتومات/ خپلسرې ژباړي څخه کار واخلئ. د خپل لټونګر لپاره لارښوونې پیداکړئ.xAt USAHello, we are proud to offer a free online GED preparation course to the thousands of students who are enrolled in our classroom. ... Read more

24 مارچ 2022

Begin your path to citizenship with confidence

زموږ ژباړونکي پر دې کار کوي چې دا پاڼه ستاسو ژبې ته وژباړي. د اوس لپاره، تاسو کولی شئ له اتومات/ خپلسرې ژباړي څخه کار واخلئ. د خپل لټونګر لپاره لارښوونې پیداکړئ.x“The citizenship application can be complicated and expensive,” says Cesar, who set out to become a US citizen last year. Searching for help online, ... Read more