Vidokezo vya Tawasifu(CV) - jinsi ya kuandika CV nzuri

Kiingereza piaKiingereza hakuna

Je! Unataka kupata kazi nzuri? Unahitaji tawasifu nzuri. Tazama video hii ujifunze vidokezo 10 vya kuandika tawasifu nzuri.

Do you want to get a good job? You will need a great resume! Here are 10 resume tips and a video to help you write an American-style resume.

a woman pointing to a resume and holding a pen in the other hand
Istock/Peopleimages

Vidokezo vya jumla vya uandishi wa tawasifu: Fuata vidokezo hivi kumi ili utayarishe CV nzuri.

What is a resume?

Tawasifu ni nini ?

A resume is a document that you create that details your contact information, the job you want, your qualifications, work experience, educational background, and other information. It tells the employer why you are qualified for the position.

Ni waraka unayotengeneza inayoonyesha maelezo ya mawasiliano yako, kazi unayotaka, sifa zako, ujuzi wa kazi, historia ya elimu na habari nyingine za kusema kwa nini unastahiki nafasi hio ya kazi.

Your resume is the first thing a company will look at when they decide if they want to interview you for a job. Companies receive hundreds of resumes. When someone looks at your resume, you have about 10 seconds to impress that person. Remember that the employer wants to learn about you and not your coworkers. Make sure to use the word “I”, rather than “we”. You may not be used to talking about yourself. However, it is an important part of the job search process in the USA. Many refugees and immigrants have great experience and skills but need a better resume.

Tawasifu yako ni kitu cha kwanza kampuni itaangalia wakati wanaamua kama watakuhoji kwa ajili ya kazi hio au kuzingatia kukuajiri kufanya kazi kwenye kampuni yao. Makampuni hupokea mamia ya nyaraka za CV. Mtu anapotazama tawasifu yako, una muda wa sekunde 10 kumvutia mtu huyo. Tambua kuwa mwajiri anataka kujifunza kukuhusu wewe na sio wafanyakazi wenzako. Hakikisha unatumia neno “mimi”, badala ya “sisi”. Unaweza kuwa hujazoea kuzungumza juu yako lakini Marekani

Sample Resume

Wakimbizi wengi na wahamiaji wana ujuzi mkubwa na stadi lakini wanahitaji tawasifu bora.

1. The top part of your resume with your name is very important!

Sample Resume

Make sure it is easy to read. Make it bold and consider using a shortened version of your name that is easier for employers to read. Do not include your middle name, especially if it is long.

Vidokezo kumi vya kutayarisha tawasifu nzuri

2. Make sure you use an “American” phone number and email address

Haya kuna vitu 10 unayoweza kufanya ili kukusaidia kuhakikisha kuwa tawasifu yako inachaguliwa na waajiri.

Sometimes, refugees or immigrants use a WhatsApp number or international number. Use a U.S.A. phone number and write it using the standard format in the U.S. A., which goes like this- area code in parentheses, first three numbers, then a dash, then the next four numbers: (503) 544-1195.

1. Sehemu ya juu ya mwanzo wako kwa jina lako ni muhimu sana!

Hakikisha kuwa ni rahisi kusoma. Andika jina lako kwa herufi nzito na kwa ufupi ambayo ni rahisi kwa waajiri kusoma. Usijumuishe jina lako la kati, hasa ikiwa ni ndefu.

Use an easy to re-type, US email address. Do not use an email address that ends in a foreign country such as: mohamedhusseinali17352@yahoo.fr. Instead, use an easy to type U.S.A. email address. For example: mo.ali@gmail.com. And remember to check this email address! A good idea is to have one email address that you use just for all job applications.

2. Hakikisha unatumia nambari ya simu ya “Amerika” na anwani ya barua pepe.

3. Use a layout that is easy to review quickly

Wakati mwingine, wakimbizi au wahamiaji hutumia nambari ya Whatsapp au nambari za simu za Kimataifa. Tumia nambari ya simu ya Marekani na uandike kwa kutumia muundo wa kawaida nchini Marekani ambao huandikwa kwa namna ya nambari hii ya eneo katika mabano, namba tatu za kwanza, halafu mstari mfupi, kisha nambari nne zifuatazo:

This means making sure everything is easy to understand. You can do this by using the same format for every area and making sure everything lines up. You can download a free resume template on our website.

(503) 544-1195.

4. Put your US-based work or volunteer experience at the top of the resume

It’s important to include experience from working in the United States. If you do not have any U.S. work experience, consider volunteering or interning at U.S. company to get U.S. experience. You can also take free online classes in order to increase your qualifications and include these on your resume.

Tumia anwani ya barua pepe ya Marekani, iliyo rahisi kutaipu mara nyingi. Usitumie anwani ya barua pepe inayoisha katika nchi ya nje kama vile: mohamedhusseinali17352@yahoo.fr Badala yake tumia barua pepe ya Marekani iliyorahisi kutaipu. Kwa mfano: mo.ali@gmail.com. Na kumbuka kuiangalia anwani hii ya barua pepe! Jambo jema ni kuwa na anwani moja ya barua pepe unayotumia kwa maombi yote ya kazi.

5. Include your language skills but do not include English

3. Tumia mpangilio rahisi kupitia kwa haraka.

List any languages you speak, including if you only speak or write in those languages. Do not include English. You show you are fluent in English by having a good resume with proper grammar, capitalization, and formatting.

Hii inamaanisha uhakikishe kila kitu ni rahisi kuelewa. Unaweza kufanya hivyo kwa kutumia muundo sawa kwa kila eneo na uhakikishe kila kitu iko sawa. Unaweza kupakuwa na kuchapisha muundo wa bure wa tawasifu kwenye tovuti yetu hapa (ongeza kiungo).

6. Be sure to include your volunteer experience

4. Weka kazi yako ya msingi ya Marekani au uzoefu wa kujitolea juu mwanzoni wa tawasifu yako.

Many refugees and immigrants do not include the many ways they help their community. For example, many refugees we know will translate for other community members. They do this just to be kind and because it is part of their community. You should include this type of volunteering on your resume. The only thing you should not include is when you are helping your own family.

Ni muhimu kujumuisha uzoefu wako wa kufanya kazi nchini Marekani. Ikiwa huna uzoefu wowote wa kazi nchini Marekani, fikiria kujitolea au kusaidia katika kampuni ya Marekani ili kupata uzoefu wa kazi Marekani. Unaweza pia kuchukua madarasa ya bure ya mtandaoni ili kuongeza sifa zako na ujumuishe haya kwenye tawasifu yako.

7. Use capitals and verbs

5. Weka ujuzi wako wa lugha lakini usijumuishe Kiingereza

Be very careful with capitalizations. You need to make sure you capitalize all proper nouns. Proper nouns are words like names, cities, and companies. Review your resume and make sure you are using capital letters for all names, places, companies. Every bullet you write describing your experience should start with a verb (a word describing an action). This makes it more interesting to read. It also tells the employer what your responsibilities were right away.

Orodhesha lugha zozote unazozungumza, ikiwa pamoja na kama unazizungumza pekee au pia kuandika katika lugha hizo. Lakini, usijumuishe Kiingereza. Unaonyesha usanifu wako kwa Kiingereza kwa kuandika tawasifu nzuri kwa sarufi sahihi, utumizi wa herufi kubwa na ndogo na muundo mzuri.

8. Make sure your resume is no more than two pages

6. Hakikisha kuingiza uzoefu wako wa kujitolea.

Your resume should only be single paragraph spacing and should all fit on one or two pages. Employers will not read resumes that are longer than that.

Wakimbizi wengi na wahamiaji hawajumuishi njia nyingi ambazo wanasaidia jamii yao. Kwa mfano, wakimbizi wengi tunaowajua hutafsiri kwa wanajamii wengine wa jamii yao. Wanafanya hivi ili kuwa wema na kwa sababu ni sehemu ya jamii yao. Unapaswa kujumuisha aina hii ya kujitolea katika tawasifu yako. Kitu pekee ambacho haipaswi kujumuishwa ni wakati unaposaidia familia yako mwenyewe.

9. Make sure your font is the same for the entire resume.

7. Tumia herufi kubwa na vitenzi

One small but important change you can make it to be sure all of the text on your resume is the same font. Often, when you are making a resume, especially if you copy parts of your text from another document, the font might accidentally change. It makes it confusing to look at. To make sure your font is correct, select all your text. Once all of the text is highlighted, select the font and the size. Two good fonts to use are Times New Roman and Arial. Use size 10 or 12 font to make your resume easy to read.

Kuwa makini sana na herufi kubwa. Unahitaji kuhakikisha umeandika nomino/majina ya pekee yote kwa herufi kubwa Nomino za pekee ni maneno kama majina ya watu, miji, na makampuni. Tathmini tawasifu yako tena na uhakikishe unatumia herufi kubwa kwa majina, maeneo, makampuni yote. Kila sentesi unayoandika kuelezea uzoefu wako lazima uanze kwa kitenzi (neno lililoeleza kitendo). Hii inaifanya kuvutia zaidi kusoma. Pia inamwambia mwajiri nini majukumu yalikuwa nini mara moja.

10. Save your resume as a PDF!

8. Hakikisha tawasifu yako sio zaidi ya kurasa mbili

If you send out your resume as a Word document or other type of document, it might get changed or spoiled. It is better to send it as a PDF file so that it will look exactly the way you want. But make sure that you have a version saved in Word format as well. You can use this version to make edits to your resume.

Tawasifu yako inapaswa tu kuwa nafasi ya fungu moja na inapaswa wote kutoshea kwa ukurasa mmoja au mbili. Waajiri hawaasomi tawasifu ndefu kuliko hiyo.

Watch a video of the 10 resume tips

9. Hatimaye, hakikisha fonti yako ni sawa katika tawasifu nzima.

Mabadiliko madogo lakini muhimu unaweza kufanya ni kuhakikisha kuwa maandishi yote kwenye tawasifu yako ni fonti sawa. Mara nyingi, unapoandika tawasifu kwenye kompyuta, hasa ikiwa unakili sehemu za maandiko yako kutoka kwa waraka nyingine, fonti inaweza kubadilika kwa ajali. Hii inachanganyisha ikiangaliwa. Ili kuhakikisha font yako ni sawa, bonyeza “ctrl + a”. Mara baada ya faili yote kukaziwa, chagua fonti na ukubwa. Fonti mbili nzuri, za kawaida za kutumia ni: Times New Roman na Arial. Tumia angalau ukubwa wa fonti 12 ili ufanye tawasifu kusomeka kwa urahisi.

The Refugee Center Online is now USAHello. We changed our name to make sure newcomers from all backgrounds feel welcome on our website and in our classroom.

10. Hifadhi resume yako kama PDF!

Additional resume tips for entry-level roles

Ikiwa umehifadhi tawasifu yako kama waraka wa Word au aina nyingine ya waraka, inaweza kuharibika. Ni bora kuihifadhi kama faili ya PDF ili kuonekana jinsi unavyotaka. Pia, hakikisha kuwa una toleo lililohifadhiwa katika muundo wa Word pia. Unaweza kutumia toleo hili kurekebishe tawasifu yako upya.

Education can help make you look like a qualified worker. You may have taken courses in school where you developed skills you will use in your job. If so, write the names of the courses in your education. You can do the same thing with longer research papers or significant projects.

Vidokezo vya ziada kwa majukumu ya ngazi ya kuingia

Life experience can be helpful to list as well. Even if you did work at or around your home, you can list what skills you used. For example, some stay-at-home mothers could say that they balanced the family budget.

Elimu inaweza kusaidia kukufanya uwe kama mfanyakazi mwenye sifa. Huenda umechukua masomo shuleni ambapo umejenga ujuzi utakayotumia katika kazi yako. Ikiwa ndivyo, weka majina ya masomo hayo katika elimu yako. Unaweza kufanya vivyo hivyo na karatasi za utafiti ndefu au miradi muhimu.

Avoid putting many “soft skills” in your resume. This means that you should not focus on your personality traits. Instead, focus on the things you did or skills you have learned. You can do it a couple of times but not more than that. For example, avoid saying that you are “friendly”, or “a happy person”.

Uzoefu wa maisha pia yaweza kuwa na manufaa katika orodha hii. Hata kama ulifanya kazi au karibu na nyumba yako, unaweza kuandika ujuzi uliotumia. Kwa mfano, baadhi ya mama wa kukaa nyumbani wanaweza kusema kuwa walisawisha bajeti ya familia.

Based on your experience, give yourself a title in your resume. For example, if you worked at a school where you took care of and taught young children, you would be a “teacher” or “childhood education professional”.

Epuka kuweka “ujuzi dhaifu” katika CV yako. Hii ina maana kwamba haipaswi kuzingatia sifa zako za utu. Badala yake, zingatia vitu ulivyofanya au ujuzi uliyojifunza. Unaweza kuifanya mara kadhaa lakini si zaidi ya hiyo. Kwa mfano, jaribu kusema kuwa wewe ni “mtu wa kirafiki”, au “mtu mwenye furaha”.

Additional resume tips for professional roles

 

Your resume should not be longer than 2 pages, even if you have been working for a long time. Only include the last 15 years of your work experience.

Vidokezo vya ziada kwa majukumu ya kitaaluma

List accomplishments as well as what your tasks were. If you worked on an impressive project, give a little detail about it. An example would be a project you worked on that was very expensive or where you had to manage many people.

Tawasifu yako haipaswi kuwa zaidi ya kurasa 2, hata kama umekuwa unafanya kazi kwa muda mrefu. Jumuisha pekee ujuzi wako wa miaka 15 iliyopita ya uzoefu wako wa kazi.

If you went to a school that was famous or hard to get into, make sure to add that to your “education” section.

Ikiwa ulienda shule ambayo ilikuwa maarufu au vigumu kuingia, hakikisha umeiashiria kwenye sehemu yako ya “elimu”.

Resume customization: how to create a job-specific resume

Orodhesha mafanikio yako pamoja na kazi ulizozifanyia. Ikiwa ulifanya kazi kwenye mradi unaovutia, andika maelezo madogo juu yake. Mfano itakuwa mradi uliofanya iliyokuwa ghali sana au ulipaswa kusimamia watu wengi.

Companies use resume tracking systems to filter job applications. For most jobs, a human is not reading your resume. Instead, a computer is looking to see if the words in your resume match the job description. A posted job typically receives hundreds of applications.

Hapa ni muundo za tawasifu unaweza kutumia ili kuandika CV yako.

Your resume is probably reviewed by a computer. This means you have to make sure you create a job-specific resume. Each time you apply, you need to check the job description and match your resume to it. A job-specific resume does not have to include every word from the job description. Look for keywords. Keywords are words and phrases that are used the most often. Many keywords are listed under the “required skills” section. For example, if you are applying to be an administrative assistant, you notice that words like “filing”, “making appointments”, and “scheduling” use a lot.

When doing your resume, it is easiest to start with a template

Writing a job specific resume might include changing words to other words with very similar meanings. For example, you might be applying for a job that wants a “content writer”. You might have worked as a “content creator” before. Another example may be changing the phrase “looked for new workers” to “recruited employees”.

Hapa kuna mfano nyingine za tawasifu:

This process takes time and practice. The easiest way to start is to print out the job description. Take some time and highlight and underline words you think are important. Add them into your resume. Remember that honesty is important. Do not include any skills that you do not have. A helpful website for you can use is called jobscan.co. You can upload your resume and job description. You can see if you have enough word and phrase matches between the job you are applying for and your resume. If there are few, you can add more to increase your chances of getting an interview.

On our resume examples page, you can find a simple format for a basic resume. You will be able to download the format in Word and change it to suit your own application.

Tunatarajia vidokezo hivi vya uandishi wa tawasifu vilikusaidia. Kwa kuwa umejifunza jinsi ya kuandika tawasifu nzuri, ni wakati wa kujiandaa kwa mahojiano yako ya kazi.

Start your job search

Learn how to find a job and make a great resume.

Kupata msaada wa kazi sasa
Ukurasa huu alimsaidia wewe? Uso Unaocheka Ndio Frown uso La
Asante kwa maoni yako!