اشتراک

Why Americans celebrate Thanksgiving

family Thanksgiving
Photo: iStock/monkeybusinessimages

People from other countries often ask why Americans celebrate Thanksgiving.

Thanksgiving is one of the most popular and celebrated holidays in the USA. It is a day of giving thanks for everything people have. But where did the Thanksgiving celebration come from? It’s good to understand why Americans celebrate Thanksgiving.

There is a long history behind why Americans celebrate Thanksgiving. It is a holiday that has its origins in a harvest celebration in 1623, when settlers from Europe had a meal together with the Americans who lived there before them – the people now called Native Americans.

Today, some people feel that Thanksgiving is a good holiday to celebrate and appreciate good fortune, and to prepare for the winter ahead. These are other reasons why Americans celebrate Thanksgiving.

The Thanksgiving holiday celebration was not always held on the same day of the year as it is today. It was President Abraham Lincoln who declared that the annual national day of Thanksgiving would always be on the Thursday of the third week of November.

Many people from different countries celebrate the holiday of Thanksgiving in the USA. The majority of people say Thanksgiving is a holiday during which we can be thankful for what we have, no matter what our religious background is.

Do other countries celebrate Thanksgiving?

Absolutely! Although the holiday might be celebrated on a different date, there are a number of countries that celebrate the holiday of Thanksgiving. However, some countries have their own way of celebrating the holiday. Thanksgiving is not just about eating turkey with family and friends. Countries such as Germany, Korea, and Japan celebrate Thanksgiving in their own culture.

Should you celebrate the holiday?

It’s never too late to try something new. Since the holiday of Thanksgiving is already established, you can celebrate it in your own way. A person can adopt the idea of being thankful for what they have, show care and love for others, and make these the reasons to celebrate the holiday of Thanksgiving.

Nepali family of parents and young children
به USAHello پول اهدا کنید

USAHello اطلاعات و آموزشهایی را ارائه می هد که کلید موفقیت برای ادغام و موفق شدن در اجتماعات است. کمک شما ما را قویتر می کند.

کار ما رایاری کنید
نظرات بیان شده و توصیه هایی که در Voices در USAHello و وبلاگ های Hello داده شده است، از خود نویسندگان است. USAHello اطلاعات بی طرفانه و دوره های آنلاین را برای کمک به تازه واردان در ایالات متحده ارائه می دهد.