Kijan pou gen yon jeran pwojè li

Angle touPa gen anglè

IT stands for information technology. Yon karyè ladan l' vle di yon travay, travay ak òdinatè yo ak enfòmasyon yo boutik yo sèvi ak. Responsab yon pwojè yon organise pwojè, travay ansanm ak moun ki fè yo. Chèche konnen kijan pou yo tounen yon jeran pwojè li.

IT stands for information technology. A career in IT means a job working with computers and the information they store and use. A project manager organizes projects and tasks and the people that do them. Find out how to become an IT project manager.

 IT project manager in his office

 IT project manager in his office

What is an IT project manager?

What is an IT project manager?

Direktè pwojè li yon nan yon biznis medyòm-gwosè supervise sistèm li (òdinatè yo ak rezo) nan lis tout. Li supervises pèsonèl teknoloji la ak plan nouvo sistèm konpayi an se. Se direktè pwojè a fè si ke tout sistèm ap travay epi san danje.

An IT project manager in a medium-size business oversees the IT systems (computers and networks) in all departments. He or she supervises the tech staff and plans new systems as the company grows. The project manager makes sure all systems are working and secure.

Lòt non pou travay sa a yo òdinatè ak enfòmasyon sistèm direktè osinon yon LI responsab. Konpayi yo pi plis ap chèche pou li pwojè administratè ke konpayi yo chanje epi devlope.

Other names for this job are computer and information systems manager or just IT manager. More and more companies are looking for IT project managers as their companies change and grow.

Osijè de travay

About the job

What can you expect in the job of IT project manager?

What can you expect in the job of IT project manager?

Duties of an IT project manager

Duties of an IT project manager

Yon jeran pwojè li depanse anpil tan negosye ak moun. Pifò nan moun sa yo ap reyalize òdinatè ki gen rapò ak travay ak pwojè. Se direktè pwojè a l si anplwaye konnen sa pou yo fè ak sa y' ap fè l' sou tan. Manadyè pwojè li tou kominike ak moun ki vle fè site. Yo rapòte bay anplwaye yo, yo kenbe yo a jou.

An IT project manager spends a lot of time dealing with people. Most of these people are carrying out computer-related tasks and projects. The project manager makes sure staff know what to do and that they do it on time. IT project managers also communicate with people who want the projects done. They report to their employers and keep them up to date.

Responsab yon pwojè nenpòt résout pwoblèm lè yo va gen pou. Se poutèt sa yon manadyè pwojè li résout pwoblèm nan pyès ki nan konpitè, lojisyèl, sekirite, or in his or her company’s computer network.

Any project manager solves problems when they come up. So an IT project manager solves problems in hardware, software, security, or in his or her company’s computer network.

Duties also include:

Duties also include:

 • Gestion orè yo
 • Rapò ekri
 • Voye e-mails ak fè apèl
 • Ede ekip li an ka ranje pwoblèm yo
 • Mete priyorite
 • Kreye nouvo sistèm
 • Evite pwoblèm nan fiti
 • Managing schedules
 • Writing reports
 • Sending emails and making calls
 • Helping the IT team fix problems
 • Setting priorities
 • Creating new systems
 • Preventing future problems

Travail

Workplace

LI yon pwojè administratè travay nan mwayen mezi pou gwo òganizasyon yo ak biznis yo. Manadyè pwojè li plis travay nan yon biwo ansanm ak rès pèsonèl li la. Gen kèk travay kontwole ap itilize videyo ak nimewo telefòn koneksyon. Pifò administratè pwojè ki anplwaye yo, Men, lòt moun ka indépendants (anplwaye pou yon pwojè patikilye). Manadyè pwojè ki travay lontan zè tan okipe.

IT project managers work in medium-size to large organizations and businesses. Most IT project managers work in an office with the rest of the IT staff. Some may work remotely using video and phone connections. Most project managers are employees, but others may be freelance (hired for a particular project). Project managers work long hours at busy times.

Salary for IT project managers

Salary for IT project managers

Salè pou pwojè administratè depann de eksperyans ak kalifikasyon yo. Li dantrènman avyon de $60,000 pou $200,000 yon ane, ak plis administratè sou salè pou gwo travay $140,000.

The salary for project managers depends on experience and qualifications. It ranges from $60,000 to $200,000 a year, with most managers earning about $140,000.

Osijè moun

About the person

What kind of person makes a good IT project manager? Si ou renmen teknoloji konpitè, rezoud pwoblèm, ak ak moun, Lè sa a direktè pwojè li ka gen yon karyè bon pou ou.

What kind of person makes a good IT project manager? If you like computer technology, solving problems, and dealing with people, then IT project manager may be a good career for you.

Kalite don Sentespri a ou ta dwe genyen

Qualities you should have

 • Byen nan analize enfòmasyon
 • Gwo kominikasyon-administratè pwojè li dwe konstamman kominike ak manm ekip yo epi fè konnen sa pou nou fè
 • Byen nan plan ak òganizasyon
 • Ka rezoud konfli
 • Ka fè Des
 • Ki pridan ak atansyon detay
 • Good at analyzing information
 • Great communication – IT project managers must communicate constantly with team members and give clear instructions
 • Good at planning and organization
 • Able to resolve conflicts
 • Able to make presentations
 • Being cautious and careful of details

Abilte w ap bezwen

Skills you will need

 • Aptitid konpitè
 • Lidè aptitid
 • Konpweyansyon resan nan pyès ki nan konpitè, lojisyèl, ak kesyon sekirite nan
 • Anmase/sere kò jesyon
 • Pran/seye chans jesyon
 • Budget
 • Rapò ekri
 • Computer skills
 • Leadership skills
 • Up-to-date understanding of hardware, software, and security issues
 • Contract management
 • Risk management
 • Budgeting
 • Report writing

Ka ki kalifye

Get qualified

What training, certification and experience do Responsab yon pwojè lis need?

What training, certification and experience do IT project managers need?

Training for IT project managers

Training for IT project managers

Yon jeran pwojè li ap bezwen yon degre. Degre de baz konpitè ki enfòmasyon teknoloji, Enfòmatik, ak òdinatè Jeni.

An IT project manager will need a degree. Basic computer degrees are information technology, computer science, and computer engineering.

Degre yon nan sistèm enfòmasyon jesyon (MIS) pwal konbine teknoloji jesyon ak òdinatè. Konsidere yon diplòm MIS si ou vle vinn yon jeran pwojè li. Sa yo pwal enstri ou bon pou travay la.

A degree in management information system (MIS) will combine management and computer technology. Consider an MIS degree if you want to be an IT project manager. It will train you well for the job.

Ou ka etidye yonn nan sou ti mak sa yo nan kolèj kominotè lokal oswa nan yon Inivèsite. Si w ap travay pandan lajounen, ou ka tou etidye sou liy pou degre sa yo. Jwenn yon kolèj nan kominote w tou pre w ak learn more about jwenn yon MIS degre sou liy.

You can study for one of these degrees at your local community college or at a university. If you are working during the day, you can also study online for these degrees. Find a community college near you and learn more about getting an MIS degree online.

Certification

Certification

Ou bezwen yon degre, Men, ou kapab tou ka sètifye nan zòn ki espesifik yo nan travay la:

You need a degree, but you can also get certified in specific areas of the job:

 • Pwojè administrasyon
  Yon pwojè administrasyon pwofesyonèl (PMP) sètifika ki montre ou konnen kijan pou jere pwojè.
 • Sekirite
  CASP ak CISSP sètifika ki montre ou ki kalifye pou jere kesyon cybersecurity avanse.
 • Lojisyèl cadres
  LÈST ak SCRUM sètifika ki montre w konnen pati chapant anpil lojisyèl devlopè itilize. Sètifika sa yo se pou moun ki deja li pwofesyonèl.
 • Project management
  A Project Management Professional (PMP) certificate shows you know how to manage projects.
 • Security
  CASP and CISSP certificates show you are qualified to handle advanced cybersecurity issues.
 • Software frameworks
  AGILE and SCRUM certificates show that you know the framework that many software developers use. These certificates are for people who are already IT professionals.

Tout certifications sa yo se pou moun ki deja li pwofesyonèl. Do you really need these certifications? Si w ap travay nan zòn yo konnen se, tankou santé ak gouvènman an, yo ka byen itil. Lire ankò sou li ak pwojè administrasyon certifications ak find statistics and details about the job of IT project manager.

All these certifications are for people who already IT professionals. Do you really need these certifications? If you work in certain areas, such as healthcare and government, they may be useful. Read more about IT and project management certifications and find statistics and details about the job of IT project manager.

Eksperyans

Experience

W ap bezwen eksperyans ladan l, ni nan administrasyon anvan ou vin yon jeran pwojè li. Ou ka te yon lòt Room ladan l' pote aptitid òdinatè ou pou travay la. Osinon, petèt nou te gérés lòt kalite pwogram, yo ak nan nou ap aptitid jesyon ou pou li.

You will need experience in IT or in management before you become an IT project manager. You may have had another job in IT and bring your computer skills to the job. Or perhaps you have managed other kinds of programs, and you are bringing your management skills to IT.

E si m' pa gen eksperyans nan Pako? Ki kote mwen kòmanse?

What if I have no experience yet? Where do I start?

Ou ka jwenn yon D' travay nan teknoloji konpitè. Aprann de baz konpitè teknoloji aptitid, tankou codage oswa pwogramasyon. Lè sa a, ou ka jwenn yon D' travay epi/pran a eksperyans ou bezwen.

You can find an entry-level job in computer technology. Learn basic computer technology skills, such as coding or programming. Then you can get an entry-level job and gain the experience you need.

Find out more how to start your career and get travay nan teknoloji konpitè. Pa ekzanp, ou kapab:

Find out more how to start your career and get jobs in computer technology. For example, you can:

 • Jwenn travay nan Dés, yon kote online travay ki gen pou travayè teknoloji
 • Jwenn travay nan Upwork, yon noticeboard travay pou entènèt ki gen baz indépendants
 • Find jobs at Dice, an online employment site for tech workers
 • Find work at Upwork, a job noticeboard for internet-based freelancers

aprann plis

Learn more

Kòmanse chache travay

Aprann kijan pou jwenn yon travay e fè yon gwo vite.

Jwenn èd travay koulye a
Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!