Edikasyon

A small 5-pointed star icon

Kisa ou ta renmen aprann?

Edikasyon pou timoun yoInivèsite ak edikasyon pou granmounAprann Anglèjwenn GED® ou la

Ou la Nan Etazini, tout moun gen dwa ak edikasyon. Jwenn tout sa ou bezwen konnen sou sistèm lekòl Ameriken an ak kòman pou voye pitit ou lekòl. Aprann sou kòman yon granmoun ka ale lekòl, ale pran tès GED® a epi ale nan inivèsite. Jwenn èd pou aprann anglè.

Kou anliy USAHello yo ouvri pou tout moun.

Kou USAHello yo gratis, epi yo fèt pou refijye ansanm ak imigran yo. Prepare evalyasyon pou GED® ou oubyen pou ou ka vin yon sitwayen ameriken.

Enfòme sou kou gratis nou yo

Èske w ta renmen gen plis enfòmasyon sou Edikasyon?

Ou kapab konsilte yon lis ki gen tout paj “Edikasyon” nou yo