Edikasyon

A small 5-pointed star icon

Kisa ou ta renmen aprann?

Edikasyon pou timoun yoInivèsite ak edikasyon pou granmounAprann Anglèjwenn GED® ou la

Ou la Nan Etazini, tout moun gen dwa ak edikasyon. Jwenn tout sa ou bezwen konnen sou sistèm lekòl Ameriken an ak kòman pou voye pitit ou lekòl. Aprann sou kòman yon granmoun ka ale lekòl, ale pran tès GED® a epi ale nan inivèsite. Jwenn èd pou aprann anglè.

older woman holding laptop with her arm raised
USAHello online classes are open to everyone

USAHello classes are free and made for refugees and immigrants. Prepare for your GED® test or to become a US citizen.

Learn about our free classes

Èske w ta renmen gen plis enfòmasyon sou Edikasyon?

Ou kapab konsilte yon lis ki gen tout paj “Edikasyon” nou yo