Pwogram imanitè yo 

Etazini gen pwogram imanitè ak pwoteksyon pou ede moun ki nan bezwen e ki pa sitwayen. Pwogram sa yo pèmèt moun viv Ozetazini swa pou tout tan oswa pou yon ti tan. Yo ede moun k ap fè fas ak dezas, pèsekisyon ak sitiyasyon ijan nan peyi yo. Mwen Sa enkli reyentegrasyon refijye yo, azil, libète pwovizwa, ak lòt pwogram.