Dekouvri resous pou imigran ak refijye | FindHello

FindHello se yon aplikasyon gratis ki disponib kòm yon sit entènèt oswa pou telechaje sou telefòn ou. Li ede w jwenn sèvis ki tou pre yo sou yon kat jeyografik ki ka fè rechèch. FindHello bay lis plis pase 6,000 mil resous pou imigran atravè Lèzetazini. FindHello te devlope an patenarya ak UNHCR, ansanm ak opinyon ki gen anpil valè nan kominote refijye ak imigran nou an.“Aplikasyon FindHello a se yon ekselan resous pou ede refijye yo ak moun ki jwenn azil yo entegre san pwoblèm epi kontribye nan fason pozitif nan nouvo kominote yo nan peyi Etazini.”
— Matthew Reynolds, Reprezantan Rejyonal pou Etazini ak Karayib, UNHCR

Sèvis ki nan lis la

Nou toujou ap mete ajou ak ajoute nouvo resous nan FindHello. Nou bay priyorite ak sèvis òganizasyon ki pa gen objektif fè pwofi yo ki gratis oswa ki pa koute chè epi ki fèt espesyalman pou imigran yo. Ou ka jwenn kategori sèvis sa yo:

 • Asistans jiridik. Avoka imigrasyon, reprezantan ki akredite, ak òganizasyon ki ofri sipò legal.
 • Sèvis reyentegrasyon. Èd pou nouvo refijye, moun ki jwenn azil, ak lòt moun.
 • Lojman ak Manje. Manje entènasyonal, manje pou moun ki fè fas ak grangou, ak èd pou jwenn yon kay.
 • Swen Sante ak Konsèy. Doktè, dantis, ak sèvis sante mantal gratis ak bon mache.
 • Edikasyon ak kou angle. Pwogram ESL, kou sitwayènte, konpetans dijital, ak edikasyon pou granmoun.
 • Travay ak Karyè. Pwogram fòmasyon, sipò pou fe CV, ak èd pou jwenn yon travay.
 • Timoun ak Adolesan. gadri ak pwogram pou ede jèn yo. 
 • Kominote. Gwoup sosyal, kote pou adore, pwogram pou granmoun aje, aktivite kiltirèl, ak sant kominotè.
 • Sèvis Ijans. Ed si w nan bezwen imedya.

Lang

Chèche resous nan pwòp lang ou. FindHello disponib nan:

 • Arab
 • Dari
 • Anglè
 • Pashto
 • Panyòl
 • Ikrenyen

Telechaje aplikasyon an

Telechaje aplikasyon FindHello gratis nan Apple App Store oswa Google Play.

google play download | immigrant services
apple download | immigrant services

Kouman pou itilize FindHello

Li senp pou itilize epi li gratis. Apre w fin telechaje aplikasyon an oswa ale sou sit entènèt la:

1. Chwazi lang ou. Li disponib nan arab, dari, angle, pachto, panyòl, ak Ikrenyen. 

2. Tape non vil ou a nan ba rechèch anlè a. Ou ka sèvi ak sa a tou pou tape non yon kote oswa yon òganizasyon w ap chèche.

3. Chwazi yon kategori. Men sa yo enkli ladan l èd legal, sèvis reentegrasyon, lojman ak manje, swen sante ak konsèy, edikasyon ak kou angle, travay ak karyè, timoun ak adolesan, sèvis kominotè ak ijans.

4. Chwazi yon opsyon ki nan lis pou wè sit entènèt yo, nimewo telefòn yo, adrès, ak deskripsyon sèvis yo.

5. Lè sa a, ou ka ale nan sit entènèt founisè sèvis la, rele yo, oswa jwenn direksyon pou ale nan lokal yo.

6. Aplikasyon an disponib pou itilize san entènèt. Resous nan zòn ou te fè dènye rechèch la ap disponib menm lè ou pa gen entènèt ankò.

Konfidansyalite w pwoteje

Nou konnen vi prive enpòtan pou ou. Pa gen okenn obligason pouw konekte ak kont. Ou pa oblije pataje non w, adrès imèl ou oswa nenpòt enfòmasyon pèsonèl pou w itilize aplikasyon an. 

lokalizasyon w pa swiv oswa pataje ak pèsonn. Aplikasyon an travay ak Google Maps pou ba ou direksyon. Ou ka telechaje li pou itilize li san entènèt tou.

Ajoute resous nan aplikasyon an

Nenpòt moun ki telechaje aplikasyon an oswa ki ale sou sit entènèt la ka ajoute resous pou imigran yo. Ale nan seksyon “soumèt resous”.

Lè sa a, yo pral gide w atravè yon fòm pou ranpli enfòmasyon sou resous ou sijere. Lè sa a, ekip nou an pral revize epi ajoute resous la. Tanpri pran pasyans, sa ka pran kèk tan. 

Ou ka di nou tou si nenpòt enfòmasyon pa kòrèk pou nou ka korije li. Jis klike sou “Èske enfòmasyon sa a kòrèk?” nan pati anba bwat lis la epi ranpli fòm nan.

Patnè pou kenbe FindHello

Si ou ta renmen revize resous aktyèl yo ki nan lis nan kominote w la oswa telechaje yon lis resous, nou ap kontan akeyi èd ou. Nou gen fòm mete kanpe pou yon fason pou rann pwosesis sa a fasil pou ou. Nou vize pou FindHello vin yon zouti founisè sèvis yo ka itilize fasilman pou kenbe tras pwòp lis resous yo. 

FindHello te gen prèske 60,000 moun ki te itilize li an 2022. Rejwenn nou pou kenbe resous valab sa a ajou. Ranpli fòm pou vin patnè nou an.

(https://youtu.be/louVAfHoGZg)