Fè entèvyou ak travay kesyon

Angle touPa gen anglè

Pi bon fason pou prepare pou yon entevyou travay se pou pratike kesyon repons yo. Li pral fe ou plis santi ou konfyans ak ede ou fe byen nan entevyou ou. Genyen entevyou travay pou anpil anplwaye mande. Li kesyon yo epi cheche konnen kijan pou bay bon repons.

The best way to prepare for a job interview is to practice answering questions. It will make you more feel confident and help you to do well in your interview. There are job interview questions that many employers ask. Read the questions and find out how to give good answers.

a woman listening to job interview questions

a woman listening to job interview questions

Le ou aplike pou yon travay, ou pral mande plizye kesyon entevyou travay. Yo pral mande ou sou konpetans ou ak eksperyans. Chak entevyou se diferan, Men gen kek kesyon ke anpil anplwaye mande. Pratik reponn kesyon yo ki pi komen entevyou. Pratik ap ede ou fe byen!

When you apply for a job, you will get asked several job interview questions. You will be asked about your skills and experience. Every interview is different, but there are some questions that many employers ask. Practice answering the most common job interview questions. Practice will help you do well!

Men 5 kesyon anpil anplwaye ap mande ou:

Here are 5 questions that many employers will ask you:

Pale mwen de tet ou

Tell me about yourself

Sa se premye kesyon ou ap mande nan chak entevyou. Yon ti tan dekri travay yo ou te gen ak pale sou sa ki pi bon ladres ou yo. Si ou te al lekol, pale sou sa ou etidye. Pa pale two lontan, epi fini ak yon bagay ou santi ou oswa fe kounye a. Pa ekzanp, ou kapab di ou eksite pou ou aplike pou travay sa a.

This is the first question you will get asked at every interview. Briefly describe the jobs you have had and talk about what your best skills are. If you went to school, talk about what you studied. Don’t talk for too long, and finish up with something that you are feeling or doing now. For example, you can say you are excited to be applying for this job.

Ki sa ou konnen sou Oganizasyon sa a (oswa biznis)?

What do you know about this organization (or business)?

Le ou mande kesyon sa a, pale sou bagay ki pozitif ou konnen. Di sa ou renmen sou konpayi an. Prepare pou kesyon sa a pa gade sou sit entenet anplwaye a. Li sou objektif konpayi an ak ki pwoje yo ap travay sou. Si konpayi an pa gen yon sit entenet, sèvi ak Glassdoor ni ni Yelp. Yo ka di ou ki lot moun panse sou konpayi an.

When you are asked this question, talk about the positive things you know. Say what you like about the company. Prepare for this question by looking at the employer’s website. Read about the company’s goals and what projects they are working on. If the company does not have a website, use Glassdoor or Yelp. They may tell you what other people think about the company.

Poukisa nou dwe anboche ou?

Why should we hire you?

Anvan entevyou ou, li deskripsyon travay la. Chwazi 3 pou 5 ki pi enpotan pou travay la. Pale sou ladres sa yo. Di kouman yo ta ka ede Oganizasyon an. Pa ekzanp, yon moun ki aplike pou yon asistan enstrikte kapab di, "Mwen gen plis pase 8 ap travay avek timoun nan daycares ak nan sant kominote yo. Mwen gen eksperyans pou kreye kourikoulom ak travay avek moun ki soti nan kilti anpil. Mwen remake ke anpil nan fanmi ki vini nan lekol ou an pale panyol. Espanyol se premye lang mwen, Se konsa mwen te ka ede tradui. "

Before your interview, read the job description. Choose 3 to 5 skills you have that are the most important for the job. Talk about those skills. Say how they would help the organization. For example, someone applying to be a teacher’s assistant might say, “I have more than 8 years working with children at daycares and in community centers. I have experience creating curriculum and working with people from many cultures. I noticed that many of the families that come to your school speak Spanish. Spanish is my first language, so I could help translate.”

Ki febles ou?

What is your weakness?

Pa di ou pa gen febles. Chwazi yon bagay ki ka fiks. Pale sou sa ou te fe pou ou travay sou febles ou. Eksplike kijan li te vinn pi byen-si li gen. Yon egzanp sou yon febles komen se pale piblik. Ou ka di ou te pran klas nan pale piblik epi yo te pratike anpil nan denye travay ou. Fen pa di ke ou kounye a santi ou pi plis konfyans le pale nan piblik, oubyen ou ap travay toujou.

Do not say you don’t have a weakness. Choose something that can be fixed. Talk about what you have done to work on your weakness. Explain how it has gotten better – if it has. An example of a common weakness is public speaking. You could say you have taken classes in public speaking and have practiced a lot at your last job. End by saying that you now feel much more confident when speaking in public, or that you are still working on it.

Ki kote ou we 5 ane?

Where do you see yourself in 5 years?

Di ke bagay ki pi enpotan pou ou se jwenn travay la epi fe byen. Si ou konnen ki travay ki pi wo a pozisyon ou, mansyone li. Si ou pa, di ou ta renmen nan yon travay ki pi wo kote ou ta ka ede konpayi an menm plis. Mansyone ki konpetans ou ta vle itilize.

Say that the most important thing to you is to get the job and do well. If you know what the job above your position is, mention it. If you don’t, say that you would like to be in a higher level job where you could help the company even more. Mention what skills you would want to use.

Le ou reponn tout kesyon entevyou travay, eseye reponn nan 2 minit oswa mwens. Si visualiseur a entevle tande plis enfomasyon, yo pral poze kesyon swivi yo.

When answering all job interview questions, try to answer in 2 minutes or less. If the interviewer wants to hear more information, they will ask follow-up questions.

Konpotman travay Antrevi kesyon

Behavioral job interview questions

Youn le kon sa, yon anplwaye kapab mande ou pou ou di yo yon istwa sou fason ou konpote nan yon sitiyasyon difisil. Yo vle aprann sou ki kalite moun ou ye ak ki jan ou fe fas ak bagay sa yo.

Sometimes, an employer may ask you to tell them a story about how you behaved in a difficult situation. They want to learn about what kind of person you are and how you deal with things.

Le reponn konpotman kesyon, sevi ak rezilta a aksyon pwoblem (PAR) foma.

When answering behavioral questions, use the Problem Action Result (PAR) format.

1. Pwoblem: Komanse repons ou a pa dekri sitiyasyon an ak pwoblem an detay. Dekri sitiyasyon travay la ak pep la. Pa ekzanp, ou ta ka di "le mwen te gen yon Manadje nan Cocina Miaana, Mwen jere senk waiters ak waitresses. Youn nan waiters yo ta souvan pa montre yo travay sou tan. "

1. Problem: Start your answer by describing the situation and problem in detail. Describe the job situation and the people. For example, you might say “When I was a manager at Cocina Michoacana, I managed five waiters and waitresses. One of the waiters would often not show up to work on time.”

2. Aksyon: Dekri sa ou te fe pou ranje pwoblem nan. Ou ka di, "Mwen te pale ak gason an prive sou vini nan travay sou tan. Li te di mwen ke manman li te malad anpil. Li pa t ' kapab jwenn yon paran ki ta ka komanse bone nan maten an. Youn le kon sa, li te oblije rete lakay li si li pa t santi li byen. "

2. Action: Describe what you did to fix the problem. You might say, “I talked to the waiter privately about coming to work on time. He told me that his mother was very sick. He was not able to find a caregiver who could start early in the morning. Sometimes, he had to stay home if she was not feeling well.”

3. Rezilta: Pale sou rezilta sikse ak sa ou te aprann. Yon bon bout ka, "Mwen te deside chanje ore gason a nan pita nan jounen an. Mwen te mande si li te oke pou di kek nan travaye yo pou yo te kapab ede. Li te di wi. Yo te dako pou kouvri chanjman li si te gen yon ijans. "

3. Result: Talk about the successful result and what you learned. A good ending would be, “I decided to change the waiter’s shifts to later in the day. I asked if it was okay to tell some co-workers so they could help. He said yes. They agreed to cover his shift if there was an emergency.”

Pa di yon istwa kote pwoblem lan pa t ' rezoud.

Do not tell a story where the problem was not solved.

Men kek lot kesyon konpotman komen:

Here are some other common behavioral questions:

  • Pale nou de yon tan ou dako avek Patwon ou lan.
  • Dekri yon tan ou pa t ' jwenn ansanm ak yon coworker.
  • Ki akonplisman proudest ou?
  • Ba nou yon tan ou fe yon ere nan travay.
  • Dekri yon tan le ou te anba anpil presyon nan travay.
  • Tell us about a time you disagreed with your boss.
  • Describe a time you did not get along with a coworker.
  • What is your proudest accomplishment?
  • Tell us about a time you made a mistake at work.
  • Describe a time when you were under a lot of pressure at work.

Visualiseur ou pa gen dwa mande ou kesyon pesonel. Sa a gen ladan estati marital ou, Konben pitit ou gen, e laj ou. Si yon moun mande ou yon kesyon pesonel ou pa vle reponn, ou ka di polites di, "M prefere pa reponn kesyon sa a."

Your interviewer is not allowed to ask you personal questions. This includes your marital status, how many children you have, and your age. If someone asks you a personal question you don’t want to answer, you can say politely say, “I prefer to not answer that question.”

Antrevi travay kesyon fe tout moun neve. Pi bon bagay se sonje ak pratike repons ou yo! Si ou kapab, pratik avek yon zanmi oswa yon manm fanmi.

Job interview questions make everyone nervous. The best thing is to remember and practice your answers! If you can, practice with a friend or family member.

aprann plis

Learn more

Jwenn èd tou pre w

Sèvi ak FindHello pou fè rechèch pou sèvis ak resous nan vil ou.

Kòmanse chache ou
Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!