Fill out paper applications for jobs

Angle touPa gen anglè

When applying for jobs, you might need to fill out a paper applications. You will need to list your personal information and job skills. Here are some tips that will help you to fill out a paper job application.

When applying for jobs, you might need to fill out a paper applications. You will need to list your personal information and job skills. Here are some tips that will help you to fill out a paper job application.

man filling out paper applications

man filling out paper applications

Paper applications are forms you use to apply for jobs. They ask you about your education, kapasite ak istwa travay. Li enpòtan pou ranpli aplikasyon pou papye kòrèkteman. This can be tricky because you can’t erase your answers. Try not to make any mistakes, and always tell the truth! Here are some tips that will make it easy to fill out paper applications.

Paper applications are forms you use to apply for jobs. They ask you about your education, skills and job history. It is important to fill out paper applications correctly. This can be tricky because you can’t erase your answers. Try not to make any mistakes, and always tell the truth! Here are some tips that will make it easy to fill out paper applications.

1. Pratike ansanm ak yon aplikasyon travay echantiyon

1. Practice with a sample job application

Download this sample job application and fill it out. When you click on the link, dokiman an yo ap louvri. Use the down arrow to download it.

Download this sample job application and fill it out. When you click on the link, the document will open. Use the down arrow to download it.

Once you have have it filled out, you use this example when you are ready to fill out a real application. Keep it to copy the information you need, tankou dat yo nou te travay nan yon konpayi. You can read more about how to get your information ready for a job search.

Once you have have it filled out, you use this example when you are ready to fill out a real application. Keep it to copy the information you need, like the dates you worked at a company. You can read more about how to get your information ready for a job search.

2. Always get two copies of the paper application

2. Always get two copies of the paper application

Si w ap ranpli aplikasyon pou papye, make sure you get at least two copies of the application. Lè ou ale nan konpayi an pou te chwazi a aplikasyon pou travay, mande pou kopi de. Wout sa a, Si nou fè yon erè, ou kapab rekòmanse. Sèvi ak kreyon yon lè ou fè men yon plim ble ak nwa a yonn ou pran anplwayè. Ou ka tou ale nan bibliyotèk la epi fè yon kopi anvan ou kòmanse ekri nan aplikasyon an.

If you are filling out paper applications, make sure you get at least two copies of the application. When you go to the company to pick up the job application, ask for two copies. This way, if you make a mistake, you can start over. Use a pencil when you practice but a blue or black pen for the one you take to your employer. You can also go to the library and make a copy before you start writing in the application.

3. Carefully read the instructions on paper applications

3. Carefully read the instructions on paper applications

Lire an antye sa pou nou fè anvan ou kòmanse. Pran tan ou pou ou reponn ou te ekri sou yon lòt moso papye pou asire w yo yo kòrèk devan y' a moute yo sou papye travay aplikasyon.

Read the entire instructions before you begin. Take your time to write down your answers on a separate piece of paper to make sure they are correct before putting them on the paper job application.

4. Sèvi ak yon sizo ekri ak li trè klè

4. Use a pen and write very clearly

If the employer cannot read your name or phone number, they will not call you for an interview. Seye ekri itilize kapital lèt pou repons ou yo fasil pou li. Asire w pou ranpli tout seksyon yo.

If the employer cannot read your name or phone number, they will not call you for an interview. Try writing using capital letters so your answers are easy to read. Make sure to fill out all of the sections.

5. Inform your references so they are prepared

5. Inform your references so they are prepared

Si ou bezwen lis referans nan aplikasyon pou papye, di yo ou ekri lèt sa a yo tankou referans. References are people who have worked with you before. Ki travay ou ap aplike pou di yo ak abilte ki ap bezwen pou travay la. Wout sa a, si yo resevwa yon apèl oubyen yon kouryèll swiv sou aplikasyon w lan, y' ap pwepare pou reponn kesyon sou ou. Si ou tande sa yon moun te rele yo sou ou, remèsye yo pou ede ou dèyè.

If you need to list references in paper applications, tell them you are writing them down as references. References are people who have worked with you before. Tell them what job you are applying for and what skills are needed for the job. This way, if they receive a call or an email to follow up on your application, they will be prepared to answer questions about you. if you hear that someone called them about you, thank them for helping you after.

6. Make and keep a copy of paper applications

6. Make and keep a copy of paper applications

Lè ap aplike pou travay nan aplikasyon pou papye, always kenbe kopi. Ou ka konn fè kopi osijè de 10 kòb nan bibliyotèk lokal ou. Mande pou yo ede si w pa konnen kijan pou yo itilize pou machin kopi a. Ekri non tou de konpayi an, sa Room ou te aplike pou ak ki lè w te aplike. Si ou ka rele pou yon entèvyou, lire sa ou te ekri sou aplikasyon an devan ou entèvyou.

When applying for jobs with paper applications, always keep copies. You can normally make copies for about 10 cents at your local library. Ask for help if you don’t know how to use the copy machine. Write down the name of the company, what job you applied for and when you applied. If you get called for an interview, read what you wrote down on the application before your interview.

7. Rad bien lè ou ka pote ou aplikasyon pou konpayi an

7. Dress nicely when you bring your application to the company

Aplike pou travay nan aplikasyon papye pou mande sa nou poste yo oubyen anplwayè yo pote. Rad bien lè ou ka pote aplikasyon pou konpayi an. Pou moun, mete yon chemiz lontan à, rad pantalon, ak rad soulye. Pou fanm, mete yon bèl rad, yon jip sky @ syèl ak yon kòsay travay, oubyen yon de ben ak soulye rad. Lè li dekale, fè ploi pou tout moun ou rankontre. Sonje, nan kilti ameriken, it is good to smile. Denmen lè ou rive, epi mande si direktè a ki disponib. Si direktè a ki disponib, di yo ou ap dekale ou aplikasyon pou travay avèk ou trè enterese nan travay. Souri e di yo sa ou menm?.

Applying for jobs with paper applications requires that you mail them or bring them to your employer. Dress nicely when you bring the application to the company. For men, wear a long-sleeved shirt, dress pants, and dress shoes. For women, wear a nice dress, a skirt with a work blouse, or a suit with dress shoes. When dropping it off, be polite to everyone you meet. Remember, in American culture, it is good to smile. Smile when you arrive, and ask if the manager is available. If the manager is available, tell them you are dropping off your job application and you are very interested in the job. Smile and tell them thank you.

8. Asire w pou reponn telefòn ou ak chèk email ou

8. Make sure to answer your phone and check your email

Travay la ap gade tout aplikasyon pou yo ak chwazi kèk moun pou yon entèvyou. Asire w ou reponn telefòn ou. Lè ou pa rekonèt nimewo sa ki ap vin rele. Koute, wi pou voicemails ou pli vit ke nou kapab, rele tounen rapidman. Tcheke email ou souvan pou ou pa sonje ou envitasyon pou yon entèvyou. Si yon Patwon ta enterese nan yon entèvyou, fè posib ou vin nan lè a, yo mande w pou. Li se pi bon pou yo pa peye yo re-mete. You only should if there is an emergency.

The employer will look at all the applications and then select some people for an interview. Be sure to answer your phone even when you don’t recognize the number that is calling. Listen to your voicemails as soon as you can and call back quickly. Check your email often so you don’t miss your invitation for an interview. If an employer is interested in an interview, do your best to come in at the time they ask you to. It is better not to make them re-schedule. You only should if there is an emergency.

9. Swiv apre aplike pou travay

9. Follow up after applying for jobs

Si ou pa tande tounen nan de semèn de soumettre aplikasyon papye ou, se m pa pi mal pou rele oswa e-mail anplwayè a fèt pou mande sou estati ou aplikasyon an. Sepandan, li nòmal si ou pa tande ankò, Se konsa, pa bay. Employers receive a lot of job applications for every position sa ki disponib. Yo pa gen tan pou yo rele tout moun. Kontinye ap aplike pou lòt travay nan aplikasyon papye pou si yo fè yo pa ka jwenn FAQ. Yonn ladan yo ki va evantyèlman pran kontak avèk ou pou yon entèvyou.

If you do not hear back within two weeks of submitting your paper application, it is okay to call or email the employer to ask about the status of your application. However, it is normal if you do not hear back, so don’t give up. Employers receive a lot of job applications for every position that is available. They don’t have time to call everyone. Continue applying for other jobs with paper applications even if you are are not able to get updates. One of them will eventually contact you for an interview.

Watch a video about how to fill out a job application

Watch a video about how to fill out a job application

aprann plis

Learn more

Jwenn èd tou pre w

Sèvi ak FindHello pou fè rechèch pou sèvis ak resous nan vil ou.

Kòmanse chache ou
Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!