Jwenn. Aprann. Pwospere.

Yon sant sou entènèt pou enfòmasyon ak edikasyon pou refijye, moun k ap chèche azil, imigran ak kominote akeyan yo. Gade yon videyo pou w aprann plis.

Pran yon klas gratis sou entènèt

USAHello gen kou gratis nan plizyè lang. Klas nou yo prepare ou pou tès GED® avèk tès sitwayen ameriken. Learn anywhere, anytime, and study at your own pace.

Aprann nenpòt kote

Etidye sou telefòn ou oswa sou yon òdinatè. Aprann nenpòt lè, kèlkeswa kote ou ye.

Fasil pou itilize

Ale nan pwòp vitès ou. Li leson epi pran egzamen otan ou vle.

Fèt pou ou

Klas nou yo te fèt pou elèv k ap aprann lang anglè.

Klas GED®

Etidye pou diplòm GED® ou sou Entènèt. Avèk yon diplòm lekòl segondè, ou ka ale nan kolèj oswa jwenn yon pi bon travay.

Pran klas la
Klas sitwayènte gratis

Prepare pou tès sitwayènte ameriken an. Aprann kisa pou w atann nan entèvyou ou a epi pratike anglè pandan w ap etidye.

Pran klas la
FindHello CTA map
FindHello

FindHello gen èd ak sèvis pou imigran, refijye, moun k ap chèche azil ak moun ki pa gen papye nan peyi Etazini. Chèche konsèy travay, avoka, swen sante, kou anglè ak lòt sèvis toupre ou.

Kòmanse rechèch ou

FÈ YON DIFERANS

Vin jwenn nou

USAHello rasanble moun ki fenk vini yo ak sipòte yo ansanm pou kreye yon sosyete entegre pwospere. Bati kominote akeyan se youn nan etap ki pi pwisan ou ka pran nan direksyon pou yon avni ki pi enklizif. Aprann sou USAHello, kijan ou ka sipòte travay nou, ak kijan ou ka ede nan kominote w la.