Pataje

Kòman ou ka jwenn yon green card

Yon kat vèt, ke yo rele tou yon kat rezidan pèmanan, pèmèt ou viv ak travay nan peyi Etazini pou tout tan. Jwenn enfòmasyon sou fason pou jwenn yon kat vèt. Aprann plis sou etap pou aplike ak kijan pou prepare w pou entèvyou w la.

Mizajou February 10, 2023

Kisa yon green card ye?

Yon green card pèmèt moun ki pa sitwayen ameriken yo viv epi travay Ozetazini. Se yon dokiman idantite ki genyen non ou ak foto ou. Yon green card se yon prèv estati imigrasyon ou antanke yon rezidan pèmanan legal (LPR).

Majorite green card yo valid pou 10 lane. Si ou se yon rezidan kondisyonèl, li valid pou 2 lane.

Yo rele green card la kat rezidan pèmanan tou.
test green card

Avantaj ou genyen lè ou gen yon green card

Si ou gen estati rezidan pèmanan ou kapab:

 • viv ak travay Ozetazini pou tout tan san krent pou detansyon oswa depòtasyon
 • vwayaje andeyò Etazini pou jiska 12 mwa 
 • resevwa avantaj federal, tankou èd pou peye edikasyon ak lojman
 • aplike pou antre manm fanmi ou Ozetazini
 • aplike pou sitwayènte ameriken apre 5 lane 

Kiyès ki kapab aplike

Genyen plizyè mwayen k ap pèmèt ou vin yon rezidan pèmanan legal. Ou kapab aplike si ou fè pati youn nan kategori elijib sa yo:

Egzijans yo

Chak kategori elijibilite pou green card genyen egzijans ki espesifik ou dwe ranpli.

Si ou Ozetazini
Yon ofisye imigrasyon te dwe enspekte epi admèt ou pou antre Ozetazini. Lè ou aplike pandan ou Etazini, sa rele ofisyèlman ajisteman estati.

Si ou aletranje
Ou dwe  aplike pou yon viza imigran nan konsila ki nan lokalite w la pou w kapab antre Ozetazini. Pwosesis sa rele ofisyèlman pwosesis konsilè. 

Si yo konsidere ou kòm yon chaj piblik, y ap refize demann green card ou an. Règleman sa pa pèmèt moun ki pral depann de yon seri asistans gouvènman jwenn yon green card. Moun ki gen azil yo, refijye yo, pwogram imanitè pou libere sou kondisyon yo, ak viktim trafik moun ak krim yo ekzante de règleman sa.

Kijan pou aplike

Kounye a ou fin wè diferan kategori ki genyen yo, men pwochèn etap ou pral pase pou w aplike: 

Etap 1: Verifye si ou elijib pou w aplike

 • Chak kategori green card gen egzijans pa li.

 Etap 2: Jwenn asistans jiridik si ou kapab

 Etap 3: Chèche konnen si ou bezwen depoze yon demann pou yon viza

 • Manm fanmi ou ka bezwen petèt ranpli  Fòm I-130 ak yon sipò affidavit oprè administrasyon amerikèn. Sèvis Imigrasyon ak Sitwayènte Ameriken (USCIS).
 • Patwon w lan ka genyen pou li depoze  Fòm I-140 nan USCIS.

 Etap 4: Depoze aplikasyon w lan

Etap 5: Randevou byometrik ou a

Etap 6: Entèvyou ou a pou green card

 • Yo ka mande pi fò moun pou fè entèvyou nan yon biwo USCIS lokal. Yon ofisye imigrasyon pral revize repons ki nan aplikasyon ou an. Yo ka poze lòt kesyon tou pou deside si ou kalifye pou yon green card.

Etap 7: Konteste yon desizyon 

 • Yon ofisye imigrasyon oubyen konsilè ofisyèl ap pran yon desizyon nan dosye pa w la nan fen entèvyou w la. Nan kèk ka, ofisye a ka mande plis prèv anvan yo rann yon desizyon.
 • Si yo apwouve aplikasyon ou an, wap resevwa yon lòt lèt ak green card ou a.
 • Si yo refize aplikasyon ou an, wap jwenn enfòmasyon sou si ou ka fè apèl kont li.

Etap 8: Jwenn green card ou a 

Ou kapab tcheke estati aplikasyon ou a sou Entènèt oswa lè ou rele Sant Kontak USCIS la.

Entèvyou pou green card

Gen kèk bagay ou ka fè pou prepare pou entèvyou a.

 • Revize aplikasyon ou an anvan entèvyou ou a. Jwenn avèk yon avoka, ajans reyentegrasyon, fanmi, oswa zanmi. 
 • Pote yon kopi aplikasyon ou an
 • Pote orijinal tout dokiman sipò yo san wete paspò w, dokiman vwayaj ou, ak Fòm I-94.
 • Prepare ou pou ou reponn tout kesyon yo san bay manti.
 • Ou kapab vini ak pwòp entèprèt ou si ou pa konprann anglè epi ranpli  Fòm G-1256. Entèprèt ou a dwe gen omwen 18 an, pale lang ou ak anglè byen, epi li pa dwe enplike nan dosye w la.

Enfòmasyon pou detantè green card

lawyer reviewing information
Evite fwod imigrasyon

Aprann fwod sou imigrasyon ki pi kòmen tankou notè ak fo sit entènèt yo. Konnen kijan pou pwoteje tèt ou epi kisa pou fè si ou te viktim de fwod.

Aprann plis

Enfòmasyon ki nan paj sa a vini de USCIS ak lòt sous nou ka fè konfyans. Nou vize pou ofri enfòmasyon fasil pou konprann ki mete ajou regilyèman. Enfòmasyon sa a se pa konsèy jiridik.

Pataje