Edikasyon granmoun-kijan pou yo ale nan lekòl

Angle touPa gen anglè

Èske ou vle pou m fini edikasyon ou? Antrene yon nouvo travay oubyen pou amelyore aptitid ou? Ale nan Inivèsite oubyen aprann anglè? Jwenn deyò ki jan ou ka resevwa yon edikasyon granmoun sou liy oubyen nan kominote w lan.

Do you want to finish your education? Train for a new job or improve your skills? Go to university or learn English? Find out how you can get an adult education online or in your community.

edikasyon granmoun - moun nan sal klas

adult education - men in classroom

Lòt non pou edikasyon granmoun yo edikasyon kontinyèl, edikasyon siperyè, ak apprentissage aprantisaj. Tout tèm sa yo ap fè yon pye pou pye dèyè moun ka aprann. Aprann plis sou plizyè kalite edikasyon granmoun.

Other names for adult education are continuing education, higher education, and lifelong learning. All of these terms are about the ways adults can learn. Learn more about different kinds of adult education.

De baz edikasyon granmoun-lekti ak nan ekri

Basic adult education – reading and writing

Menm jan yon gran-moun, ou kapab aprann pou li li epi ekri. Li se pi fasil pou aprann ak yon klas oubyen yon profesè (pwofesè youn pou youn). Genyen anpil kote grandèt kapab ale pou lekti ak nan ekri leson. Anpil kolèj kominotè ak bibliyotèk gen sant edikasyon granmoun pou anseye lekti ak nan ekri.

Even as an adult, you can learn to read and write. It is easier to learn with a class or a tutor (one-to-one teachers). There are many places adults can go for reading and writing lessons. Many community colleges and libraries have adult education centers that teach reading and writing.

Aprann Angle

Learning English

Anpil kominote genyen klas anglè yo nan jou a oubyen nan aswè. W ap jwenn yo nan bibliyotèk, nan sant kominotè yo, ak edikasyon granmoun nan sant nan kolèj. ou kapab jwenn yon kolèj nan kominote w tou pwe ou. Si nan tèt ou pou ale nan yon klas, kòmanse aprann Angle sou liy. Genyen plizyè klas gratis pou ede ou aprann.

Many communities have English classes in the day or evening. You will find them at libraries, community centers, and at adult education centers in colleges. You can find a community college near you. If is hard for you to get to a class, start learning English online. There are several free classes to help you learn.

Diplòm lekòl segondè pou granmoun

High school diplomas for adults

Nan Etazini, granmoun nan kapab resevwa yon GED®, HiSET oubyen TASC diplòm pou ranplase yon lekòl segondè edikasyon. Ou gen pou yo etidye pou tès yo, Men, pi rapid pase lekòl segondè. Genyen lajounen oswa klas leswa nan kolèj lokal ou a oswa bibliyotèk. Oubyen ou ka pran nou lib GED online® pweparasyon klas nan plizyè lang.

In the USA, adults can get a GED®, HiSET or TASC diploma to replace a high school education. You will have to study for the tests, but it is much quicker than high school. There are day or evening classes at your local college or library. Or you can take our free online GED® preparation class in many languages.

Jòb aptitid antrènman ak travay

Job training and job skills

Lè ou gade pou yon travay, ou ka bezwen aptitid travay de baz. Ou ka bezwen aprann kijan pou yo itilize yon òdinatè. Petèt ou vle pou antrene pou yon travay espesifik, ni, tankou yon travay nan endistri manje. Ou ka jwenn tout kalite travay antrènman nan djòb sant, transfè ajans yo, kolèj kominotè, ak òganizasyon lokal yo. Aprann kijan pou yo jwenn progams antrènman nan djòb e gen ladrès pou travay.

When you look for a job, you may need basic job skills. You may need to learn how to use a computer. Or maybe you want to train for a specific job, such as a job in the food industry. You can find all kinds of job training at job centers, resettlement agencies, community colleges, and local organizations. Learn how to find job training progams and get skills for work.

Edikasyon siperyè

Higher education

Edikasyon siperyè vle di edikasyon apre lekòl segondè. Edikasyon siperyè ka rive nan yon kolèj oswa inivèsite oubyen online.

Higher education means education after high school. Higher education can happen in a college or university or online.

aprann plis

Learn more

Jwenn èd tou pre w

Sèvi ak FindHello pou fè rechèch pou sèvis ak resous nan vil ou.

Kòmanse chache ou
Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!