Kilti Ameriken pou Somalyen

Paj sa a sou kilti Ameriken pou Somalyen ki enfòmasyon pou ede ou konprann kèk nan pi gwo sou diferans ki genyen ou ka eksperyans kòm yon Somalyen imigran Ozetazini.

Kilti Ameriken pou Somalyen

Gouvènman an

Tankou Somali, Eta Zini te yon fwa anba kolonyal. Piti libète nan Grann Bretay nan Etazini 1776 apwè yon gè Revolisyonè. Tankou Somali jodi a, li te pran anpil tan pou Etazini pou rekonstwi apre lagè a. Ameriken yo yon trè fyè de demokrasi yo. Ameriken yo mete valè anwo nan syèl la sou lide lapawòl. Sa vle di Ameriken yo kapab di bagay negatif sou pwezidan an oubyen pwotèste kont sa yo gouvènman sa yo pa renmen. Sa diferan Somali kilti kote ou sonje bagay montre respè pou granmoun. Nan Etazini, moun ki kwè yo ap Sur biwo prezidan an oswa Ameriken konstitisyon an lè yo pale ak repwòch pou pi yo.

Istwa

Pandan gè sivil nan Somali te relativman dènye, gè sivil Etazini te pran plas an années la (sou 150 ane de sa). Gè sivil Ameriken te batay kesyon sa te poze sou esklavaj ak ekonomi. Sepandan, tankou nan Somali, toujou genyen kèk negatif santiman yo sou zafè lagè sivil la. Jodia, anpil Meriken-Afriken toujou touche mwens lajan ke Ameriken blan.

Edikasyon

Nan Etazini, moun yo te mande pou yo ale nan lekòl nan laj 5-18. Nan Etazini, moun, fanm kou gason se pwofesè tou de, Malgre ke majorite pwofesè fanm. Ale nan kolèj nan kominote w, yon lekòl komès, oswa inivèsite se yon bon fason pou jwenn yon pi bon payer travay.

An jeneral, lekòl yo nan peyi Etazini vize sou ansèyman elèv kijan pou panse ke sevèman, kijan pou yo travay nan gwoup yo, e kijan pou yo pase pou eta sonde. Panse sevèman vle di elèv ki gen pou kesyon ide. Kòm yon rezilta, elèv ki ka aprann tou pou kesyon paran yo. Ou santi pitit ou yo ap devlope caractéristique sa a nan peyi Etazini. Sa se pa yon siy respè. Se aktyèlman yon fòs ki montre yo apwann yon enpòtan abilite pou yo reyisi nan nou vi akademik ak biznis. Nan lekòl Ozetazini, paran yo gen pou patisipe nan pitit yo ’ s edikasyon. Sa vle di tap patisipe nan konferans oubyen aktivite lekòl la, ka bay lè elèv pou konplete devwa lakay, e pafwa le elèv la nan ’ s sal klas.

Sistem ekonomik

Sistèm ekonomik Ameriken an te baze sou kapitalis. Pifò nan biznis ki pou pwive endividi ki objektif pwensipal se pou yo fè lajan. Tankou nan Somali, Agrikilti se yon biznis enpòtan nan Etazini. Sepandan, Pifò gran farms ke biznis yo, se pa fanmi endividyèl yo. Yo tout ap réglementé pa gouvènman an ak mande pou peye taks pou gouvènman an. Pandan tout tan nan Somali anpil biznis yo ka pran Zakat pou sipòte kominote a, biznis nan peyi Etazini yo pa te mande pou bay èd pou kominote a. Kèk chwazi pou fè don pou gwo zafè yo pèsonèlman sipòte. Alaplas de, nan Etazini, anpil legliz ak òganizasyon kominotè yo ofri bagay tankou manje, lojman, ak essentials pou fanmi ki pa fè anpil kòb.

Relijyon

Antan Ozetazini se yon peyi ki trè divès ak moun ki soti nan kwayans diferan anpil, anpil moun swiv kretyen valè ak selebwe kretyen jou san travay. Osijè de 80% Ameriken rele tèt yo ki sèvi ak remèd, Malgre ke yo pa te ka ale legliz. Konstitisyon AMERIKEN an te di ke gouvènman an dwe pa swiv, ni piga nou priyorite pou nenpòt relijyon an patikilye. Sepandan, anpil biznis ak biwo gouvènman yo ap fèmen sou kretyen jou san travay tankou nwèl ak pak. Tankou Islamis, Krisyanis te swiv yon sèl Bondye. Islamis ak Krisyanis yo tou menm jan an nan sa yo tou de ankouraje manm yo pou yo te fè pou vwazen yo e pou trete lòt moun ak respè. Si ou se yon pratiquer Mizilman, ou ka pale anplwayè sou konfyans ou nan Bondye epi mande pou yon kote pou lapriyè pandan lajounen. Anpil lekòl tou ap ofri yon plas pou elèv yo pou yo konplete yo lapriyè.

Jou san travay

Menm jan Mizilman selebwe anpil fèt relijye ki genyen, kèk nan pi gwo fèt nan peyi Etazini yo nwèl (Jezi te fèt la) ak pak (résurrection Jezi). Moun ki nòmalman selebwe jou san travay pa yo te jwenn ansanm ak tout fanmi yo e pa manje gwo manje. Se twa lòt pi gwo jou san travay nan Etazini: Jou endepandans (4 Jiyè), Ev nouvèl ane a (31st desanm) ak fèt lanmò (31st desanm). Jou endepandans fè fèt ak fireworks ak barbeques. New ane Ev se fè fèt pa rete byen ta konte tonbe lè jiska lè grèv a minwi; ak fèt lanmò selebwe li kòm yon jou komik pou yo abiye ak pran plezi nou.

Ki laj mwen genyen tou ap selebwe nan Etazini, souvan ak pen ak zanmi yo. Fanmi ki gen timoun piti yo va souvan gen pati yo, envite vwazen, camarades e zanmi yo pou yo te selebwe ki laj mwen genyen.

Ki pa nan Somali, moun pa sonje bagay konnen ke lè yon moun mouri, Malgre ke kèk moun ka santi lapenn nan jou sa a, oswa ale nan moun la ’ s grav si yo te antere nan simityè yon.

Karyè

Kèk Somalyen yo di yo pa gen nenpòt aptitid pou Ameriken chan travay lan. Sepandan, sa pa vre. Somalyen se yon kilti trè sewòm. Sa vle di anpil Somalyen ki gen gwo fòm kominikasyon k, yon teknik enpòtan nan Etazini, espesyalman nan sèvis Kliyantèl jan de travay. Sa se yon zòn Somalyen kapab byen devlope nan ekonomi AMERIKEN an. Somalyen anpil tou gen lidè kalite don Sentespri a epi yo ka ede plon òganizasyon yo oubyen pwogram nan kominote yo.

Maryaj

Nan Etazini, ou yo sèlman gen dwa pou ka marye ak yon lòt moun. Oligami, se kont lwa a. Divòs komen Ozetazini.

Sante

Nan Etazini, anpil moun vizite doktè a pou anyèl tchèkòp nan klinik olye ke se sèlman lè yo malad. Doktè ki trè rèspèkte nan peyi Etazini. Lwa Etazini mande pou chak moun ki pou l siyen yon deklarasyon pèmisyon pou pèmèt doktè pou pataje enfòmasyon sou sante yo ak lòt manm fanmi oubyen zanmi yo. Si yon doktè a pa pale nou sou swen medikal manm fanmi ou, Piga nou pran sa pou yon bon siy yo pou bourik men w dwe sonje se te pou lwa nan Amerik.

Non

Pifò moun nan peyi Etazini gen twa non: prenon, ti non, yo ak non fanmi oubyen non fanmi ou. Nan Etazini, majorite fanm chwazi pou pran mari yo dènye non lè yo marye, Malgre ke kèk chwazi pou kenbe pwòp non fanmi ou. Sa diferan pase nan Somali ki kote majorite fanm kenbe non fanmi yo. Youn le kon sa, Si ou gen yon lòt non de famiy pase pitit ou, ou ka egzije w pou montre kòm prèv ti pitit la se pitit ou.

Granmoun

Malerezman, granmoun yo pa gen menm nivo respè nan Etazini a tankou yo te fè nan Somali. Sa yo va yon ajisteman difisil pou granmoun Somalyen. Nan Etazini, moun gen tandans pou plis figi moun ki anwo nan syèl la travay pozisyon yo tankou pwofesè Inivèsite oswa lidè biznis yo nou, ni moun ki rich.

Tan

Nan Etazini, konsèp tan rèd. Ki pa nan Somali ki kote moun ap tann pou yo kite yon aktivite jiskaske li fini, nan Etazini, moun pral kite evènman yo byen bonè pou asire w yo ye a lè pou randevou kap vini yo. Lè enpòtan espesyalman nan travay ak lekòl nòmal.

Kontak fizik

Nan Etazini, moun, fanm kou gason sonje bagay souke men. Sepandan, se pou yon fanm deperi lanmen oubyen pou touche yon moun. Moun pa touche ak lòt trè souvan nan Etazini, eksepte souke men ou osinon ak petèt yon rapid anbrase. Sepandan, byen pou touche lòt moun. Fanm nan peyi Etazini gen plis chans pou touche yonn ak lòt, tankou yon anbrase lè yo fèk wè yonn ak lòt, ni ki lè yo di goodbye. Manm nan fanmiy souvan touche ak anbrase ak lòt.

Kominikasyon

Pandan tout tan sewòm kominikasyon pi epi ki te vo nan Somali, nan Etazini a ekri se pi gwo kalite kominikasyon. Si ou ka ekri yon bagay, ni piga siyen yon moso papye Ozetazini, moun ki va pran papye a trè seryezman. Kontra legal yo ki te siyen dokiman ekri sa yo kapab e pa tribinal la.

Moun nan peyi Etazini pou pa pran pòz amikal konpare li a Somalyen. Pa ekzanp, anpil moun nan Somali pase anpil tan salitasyon vwazen yo ak fanmi lè yo premye reveye. Nan Etazini, moun ka di bonjou nan maten a oubyen nan denmen Men, piga nou pran tan pou salye ak lòt. Alaplas de, ou kapab salye ou k ap travay ak lè ou fèk rive nan travay.

Li di mesi

Nan Etazini, moun konn di “Mesi” ni ni “Mesi” pou montre rekonesans, menm pou ti bagay tankou yon moun ki kenbe yon pòt louvri pou ou, ni pouse yon bouton sou yon levatè. Sa kapab diferan pase nan Somali, ki kote l' se pa nesesè pou di mèsi. Si ou pa di mèsi, Ameriken yo kapab panse ke ou maledve. Se konsa, sa se yon sèl bagay ou kapab fè pou ede yo adapte pou kilti ameriken.

Manje

Nan Etazini, moun sitou manje ak ajantri (fouch, kouto epi kiyè).

Nan Etazini, pifò moun sèvi ak pwòp plat ak bòl pou ofrann grenn jaden chak olye de communally pataje yon bòl, ni plat. Si ou gen yon envite lakay ou, ou ka ofwi yo manje pou yo manje sou yon plato separe. Si ou pas si manje lakomin osinon pou yon moun, ou ka mande.

Moun nan peyi Etazini manje anpil ble oubyen carbs. Trè diferan tradisyonèl Somalyen manje, ki anwo nan syèl la nan woteyin. Vyann souvan chè nan Etazini, sitou halal vyann. Si ou ka jwenn yon boutik Somalyen nan katye w, yo ka vann vyann halal pou yon pri pi ba pase yon Sipè Makèt.

Bay

Kilti Somalyen sonje bagay komen pandan ke Ameriken kilti plis grenn pa grenn. Sa vle di anpil Somalyen wè lajan tankou yon bagay pou make kazye ak p'ap bay lajan pou okenn fanmi oswa zanmi ki nan bezwen. Nan Etazini, moun yo kapab chwazi pou bay oubyen ede manm fanmi pwolonje yo, ni zanmi, Men li pa te espere.

Sante nan tèt

Nan Etazini, konseye yo ap respekte trè byen. Se trè komen pou Ameriken yo pou te wè yon konseye pou ede yo nan lanmò yon manm fanmi oswa lòt evènman santi yon lapenn ak sa di.

Prèske chak lekòl gen yon konseye pou ede elèv yo reyisi objektif yo tankou ale nan kolèj. Si elèv ou bezwen wè yon konseye, sa ka gen yon gwo èd pou fanmi ou ak pa vle di anyen negatif pou fanmi ou.

Fanmi

Nan Etazini, Pifò separe bay chak fanmi viv kont li avèk yo manm fanmi imedyat (sa vle di paran yo ak timoun). Ki pa nan Somali, sèlman yon ti pousantaj fanmi yo ap viv ansanm ak fanmi pwolonje yo. Gason ak fanm ki tou de te wè enpòtan pou kay la. Moun ki ede ak travay de mezon tankou kwit ak netwaye yo ak fanm ka travay andeyò lakay. Moun k'ap fè sa ki tâches sa yo ap toujou wè jan chaj nan kay yo.

Pifò separe bay chak fanmi nan peyi Etazini fè de pitit, ak sa yo ki te konn a ap vin pi ba. Sa vle di anpil kay Ameriken yo, machin, ets. yo te fèt pou fanmi ak kat ou mwens manb as compared to gwo branch fanmi pifò Somalyen gen. Sa ka fe li difisil pou fanmi ou jwenn yon apatman oswa yon machin. Somalis gen tandans pou gen yon kominote solid ak rezo familyal kote anpil fanm kapab ede pran swen timoun yo. Malerezman, fanm nan peyi Etazini an pa gen anpil sipo ak travay fanm nan peyi Etazini an souvan fe balans travay yo ak devwa lakay yo. Nan Etazini, anpil moun peye pou voye pitit yo daycare. Li kont lwa a pou kite timoun lakay li san sipevizyon. Li se tou kont lalwa a frape oswa fizikman timoun disiplin.

Idantite senksyèl

Nan Etazini, gason ak fi ap viv, travay, epi ale lekol ansanm. Sa a se pwobableman youn nan ajisteman yo ki pi difisil KILTIREL pou fanmi Somalyen. Ou pral pwobableman gen yo ale nan plis evenman ko-ed nan peyi Etazini pase nan Somali. Sepandan, pou sitiyasyon enpotan, tankou vizite dokte a, ou ka mande pou gen yon doktè a menm idantite senksyèl.

Fi nan peyi Etazini gen pou kontinye ak formations yo menm jan gason. Pandan anpil jenn fi Somalyen kòmanse pou ede kouri kay nan laj 7 ni ni 8, Pèp Ameriken tou de ede ak tâches. Ameriken fi yo pa gen pou kouri lokatè yo jiskaske gen pi gran vin marye.

Woz

Nan Etazini, fanm/fi toujou gen pou ale travay epi lekòl pandan tout tan yo ap wè woz/lin.

Fèt

Etazini ofri anpil sipò pou nouvo manman. Konsidere Etazini se yonn nan peyi rich yo nan mond lan, sa lapenn anpil. Nan Somali, majorite fanm pase 40 jou ki rete bouch. Nan Etazini, majorite fanm gen pou pran swen ti bebe yo sou kont li yo apre yon oswa de semèn. Moun nòmalman retounen pou travay byen vit Apre sa pitit yo. Anpil anplwayè pa ofri peye konje sal matènite e espere fanm pou yo retounen pou travay pli vit ke posib. Gouvènman AMERIKEN an mande pou travay yo fè devwati peye konje selon kote ou travay.

aprann plis

Lòt resous yo

Jwenn èd tou pre w

Sèvi ak FindHello pou fè rechèch pou sèvis ak resous nan vil ou.

Kòmanse chache ou