Sa ki valè Ameriken? Sa ki enpòtan pou Ameriken yo?

Angle touPa gen anglè

Konprann valè Ameriken ak enfòmasyon sou sa ki enpòtan pou Ameriken yo. Lire Poukisa Ameriken yo vo endepandans, egalite, e se sou tan. Ou gen pou wè Poukisa Ameriken yo yon dirèk ak enfòmèl yo ak poukisa konpetisyon, etnik, ak achte bagay yo tout enpòtan nan Etazini.

Understand American values and learn about what is important to Americans. Read why Americans value independence, equality, and being on time. You will see why Americans are direct and informal and why competition, work ethic, and buying things are all important in the USA.

Sa ki valè Ameriken

What are American values

Sa ki valè Ameriken?

What are American values?

Nan peyi ou, ou pwobableman te fè gwo traditions ak kilti ou epi ki te vo. Nan Etazini, genyen tou valè enpòtan Ameriken. Sa se bagay sa yo ki pi enpòtan pou Ameriken yo.

In your country, you probably had strong traditions and culture that you valued. In the United States, there are also important American values. These are the things that are most important to Americans.

Endepandans

Independence

Youn nan pi gwo valè nan Etazini se endepandans. Independence pafwa refere li kòm individualism. Ameriken yo yon trè fyè de ke autonome, oswa ki kapab pran swen tèt yo, e yo gen tandans pou panse ke lòt moun yo ta dwe autonome osi byen. Lè yon moun rive nan yon objektif, sa bagay wè kòm rezilta l' osinon l pou kont li travay di. Sa diferan pase nan anpil lòt reyinifikasyon ki gen plis kolektif. Kolektif reyinifikasyon gen tandans pou wè reyalizasyon kòm yon refleksyon yon òt fanmi oswa kominote.

One of the main values in the United States is independence. Independence is sometimes referred to as individualism. Americans are very proud of being self-reliant, or being able to take care of themselves, and they tend to think others should be self-reliant as well. When someone reaches a goal, that is typically seen as the result of his or her own hard work. This is different than in many other cultures which are more collective. Collective cultures tend to see accomplishments as a reflection of an entire family or community.

Isit la se yon egzanp de jan Ameriken yo vo endepandans:

Here is an example of how Americans value independence:

 • Pèp ameriken gen tandans pou yo kite kay la tan lontan pase nan lòt reyinifikasyon. Pa ekzanp, Apre gradye nan lekòl segondè, anpil moun rale kò li pou ale nan kolèj oswa kòmanse travay. Si yo te kontinye viv nan kay, yo te ka mande pou peye lwaye oubyen kontribye pou kay la.
 • Ameriken yo espere yon moun ki moun ki ka travay pou fè sa pou kapab sipòte tèt yo.
 • American children tend to leave the home earlier than in other cultures. For example, after graduating high school, many children move out to go to college or start working. If they continued to live at home, they might be asked to pay rent or contribute to the house.
 • Americans expect anyone who is able to work to do so in order to support themselves.

Sou enfòmasyon prive

Privacy

Ameriken yo vo sou enfòmasyon prive an, ak pwòp. Pandan tout tan nan kèk reyinifikasyon ki t ap anvi sou enfòmasyon prive pou wè sa tankou yon move bagay, anpil Ameriken, tankou pou gen tan pou kont ak ka prive sou sijè sèten.

Americans value privacy and their own space. While in some cultures wanting privacy may be seen as a bad thing, many Americans like to have alone time and may be private about certain topics.

Isit la se kèk nan sitiyasyon pou valè Ameriken sou enfòmasyon prive ki gen rapò ak:

Here are a few situations related to the American value of privacy:

 • Nan konvèsasyon, anpil Ameriken prive sou kèk bagay e pat vle pale osijè yo, tankou laj yo, ki kantite lajan yo fè., yo oubyen politik yo, seksyèl ak relijye pwen de vi. Gen kèk moun pa renmen pale sou sijè sa yo nan piblik paske yo gen enkyetid li pwal koze moun yo pou yo diskite. Sepandan, Si ou gen kesyon sou sijè sa yo, ou ka mande nou. Pifò Ameriken ap fè kè ou kontan pou anseye ou sou jan Ameriken yo wè lemond.
 • Ameriken yo souvan bay chak lòt plis espas nan sitiyasyon piblik pase moun nan reyinifikasyon lòt. Yo gen tandans pou kanpe ak yon ti distans ant yo, sonje bagay distans fòs ponyèt.
 • Ameriken yo anpil, ki gen clôtures nan tout kay yo pou asire ke yo gen sou enfòmasyon prive. Si pitit ou pèdi yon boul oubyen lòt jwèt sou kloti yon vwazen, se jeneralman yon move lide pou vole sou kloti a ak rekipere jwèt la. Alaplas de, ale nan pòt devan an ak frap oswa rele klòch a. Si pa gen pesonn pa reponn kite yon nòt nan pòt la, vous pèmisyon pou rekipere jwèt ant 8 kèk jou ak 8 pm. Men tou de respect e an sekirite, menm jan kèk moun gen gad chen oubyen ka fè anpil jilèt ki sou enfòmasyon prive yo. Granmoun an patikilye sonje bagay bezwen plis trankil ak kè poze ak ka pa vle pou yo toumante. Si ou louvri yon baryè ou dwe fèmen li. Sepandan, Si nou vin jwenn yon baryè louvri, kite l ouvè.
 • Chanm akouche yo dabitid konsidere kòm mache pwive. Vwazen e zanmi yo divertir nan kuizin lan, kote moun manje oubyen nan salon. Paran yo ak timoun gen tandans pou gen pwòp chambres, e souvan, Ameriken timoun chak gen pwòp chambres.
 • In conversations, many Americans are private about certain things and do not want to talk about them, such as their age, how much money they make, or their political, sexual and religious views. Some people do not like talking about these subjects in public because they are worried it will cause people to argue. However, if you have questions about these topics, you can ask us. Most Americans will be happy to teach you about how Americans view the world.
 • Americans often give each other more space in public situations than people in other cultures. They tend to stand with a bit of space between them, typically the distance of an outstretched arm.
 • Many Americans have fences around their houses to ensure they have privacy. If your children lose a ball or other toy over a neighbor’s fence, it is generally a bad idea to jump over the fence and retrieve the toy. Instead, go to the front door and knock or ring the bell. If there is no answer leave a note on the door, asking permission to retrieve the toy between 8am and 8pm. This is both respectful and safe, as some people have guard dogs or may be very protective of their privacy. Elders in particular typically need more peace and quiet and may not want to be disturbed. If you open a gate you must close it. However, if you come to an open gate, leave it open.
 • Bedrooms are usually considered private spaces. Neighbors and friends are entertained in the kitchen, dining room or living room. Parents and children tend to have their own bedrooms, and often, American children each have their own bedrooms.

Se jis kèk egzanp nan enfòmasyon prive ki kapab diferan nan kilti ou.

Those are just some examples of privacy that may be different in your culture.

Directness

Directness

Ameriken yo souvan trè dirèk. Sa vle di yo souvan te di w sa yo panse, y' a s' osijè de sa yo vle. S' jeneralman parèt tankou yon bon bagay nan Amerik lan.

Americans are often very direct. This means they often tell you what they think and they will be assertive about what they want. Being assertive is generally seen as a good thing in America.

Isit la se kèk egzanp nan Ameriken ak stil directness:

Here are some examples of American-style directness:

 • Nan kèk reyinifikasyon, li se bourik esann yon envitasyon-pa ekzanp, Si yon moun mande ou pou manje midi, ou ka di wi, Men lè sa pa mache pou manje midi. Nan Amerik lan, pito ou souvan pou di, “Non, Men, mèsi” ni ni, “Mesi, Men, mwen gen yon lòt angajman.” Si nou di wi pou yon envitasyon men pa ale nan evènman an, moun ka gen machwè gonfle.
 • Nan konvèsasyon, Si yon Ameriken pas ak konsèy, yo te ka di ou. Sa pa vle di yo pa renmen ou, sèlman pou yo ka fè yon lòt lide.
 • Lide “pèdi figi” se pa menm bagay la tou nan Amerik lan. Tradiksyon an pou “pèdi figi” ta “anbarase,” sa pipiti grav. Ameriken yo ka pale si yo te kritike oswa fè yon erè, pa ekzanp. Se konsa Ameriken yo ka montre erè oubyen kritike ou, senpleman l' li kòm yon koreksyon oswa yon enfòmasyon ki ka itil.
 • Nan klas, Ameriken yo pou pwoteste pwofesè yo’ ide. Nan kèk reyinifikasyon, li se maledve pa dakò ak pwofesè ou.
 • Li pa janm maledve pou mande pou yo ede. Si yon zanmi oswa vwazen mande ou si ou bezwen yon bagay, yo se vre wi: vle pou ede. Ou lib pou di, “Si ou ap vin nan magazen an ak ou mache oranges yo pa, souple chwazi m' sak, Apre sa, m' ap peye ou pou yo.” Ni ni, Si ou bezwen rad sezon fredi pa ekzanp, e ou pa santi w pi si ki kote pou achte yo, se pa pi mal pou mande, “Èske ou gen kèk sijesyon pou kote mwen ka achte pa chè rad ak bòt nan komansman pou pitit mwen yo?” Pifò Ameriken yo renmen pou ede, epi ou bezwen anpil ti ankourajman pou vin bon zanmi yo ak vwazen.
 • In some cultures, it is rude to decline an invitation – for example, if someone asks you for lunch, you may say yes, but then not go to lunch. In America, it is almost always better to say, “No, but thank you” or, “Thank you, but I have another commitment.” If you say yes to an invitation but do not go to the event, the person might get upset.
 • In conversation, if an American disagrees with your opinion, they might tell you. This does not mean they do not like you, just that they may have a different idea.
 • The idea of “losing face” is not the same in America. The translation for “losing face” would be “embarrassed,” which is less serious. Americans may be embarrassed if they are criticized or make a mistake, for example. So Americans may point out mistakes or criticize you, simply intending it as a correction or useful information.
 • In classes, Americans may challenge their teachers’ ideas. In some cultures, it is impolite to disagree with your teacher.
 • It is never is rude to ask for help. If a friend or neighbor asks you if you need anything, they truly want to help. Feel free to say, “If you are going to the store and you walk by the oranges, please pick me up a bag, and I’ll pay you for them.” Or, if you need winter clothes for example, and you’re not sure where to buy them, it is OK to ask, “Do you have any suggestions for where I can buy inexpensive coats and boots for my children?” Most Americans love to help, and need very little encouragement to become good friends and neighbors.

An jeneral, li ta pi bon pou w sonje ke sa ka parèt grosoulye pa entansyon fason sa. Ameriken yo pa ap eseye pou bourik – yo sèlman pou dirèk.

In general, it is good to remember that what may appear rude is not intended that way. Americans are not trying to be rude – they are just being direct.

Egalite

Equality

Etazini deklarasyon endepandans lan deklare endepandans, “Tout moun ki te kreye egal-ego.” An reyalite, gen kèk moun nan Etazini pa toujou trete tout sitwayen egal-ego, Men, anpil Ameriken yo santi trè fòtman de la lide egalite. Genyen anpil egzanp nan istwa Ameriken, kote tout moun ki te pa trete egal-ego tankou esklavaj santafrik Ameriken (Noua) sitwayen. Sepandan, Ameriken yo tankou pou kwè ke lide a foul moun yo ta dwe gen bon opòtinite. Lide sa a se yon pati nan sa yo rele a “Rèv tout Ameriken.” Anpil imigran bonè te deplase pou Amerik swiv a rèv tout Ameriken. Yo te kwè sa si nou travay di, ou te kapab jwe nan sosyete.

The US Declaration of Independence declares, “All Men Are Created Equal.” In reality, some people in the United States do not always treat all citizens equally, but many Americans feel very strongly about the idea of equality. There are many examples in American history where all people were not treated equally such as slavery of African American (black) citizens. However, Americans like to believe the idea that all people should have equal opportunities. This idea is a part of what is called the “American Dream.” Many early immigrants moved to America to follow the American Dream. They believed that if you worked hard, you could move up in society.

Jodi a pi plis moun reyalize rèv tout Ameriken a pa vre. Anpil moun ki te travay trè di pa gen anpil lajan. Souvan pèp ki soti nan pwoteje fèt yon jan gen yon tan vin pi fasil ki fè mouvman nan mond lan. Toujou, lide a egalite, ki se yon pati enpòtan nan Etazini kilti.

Today more and more people realize the American Dream is not true. Many people who work very hard do not have very much money. Often people who come from privileged backgrounds have an easier time moving up in the world. Still, the idea of equality is an important part of US culture.

Isit la se kèk egzanp nan egalite nan kilti ameriken:

Here are some examples of equality in American culture:

• Nan sitiyasyon legal, tout Ameriken yo ta dwe trete egal-ego ak tout Ameriken yo gen dwa pou reprezantasyon pa yon avoka.

• In legal situations, all Americans should be treated equally and all Americans have a right to representation by a lawyer.

• Nan yon sal klas, tout elèv ta dwe trete egal-ego pa pwofesè yo. Elèv pa ta dwe an.

• In a classroom, all students should be treated equally by their teachers. No student should be favored.

• Moun, fanm kou gason ta dwe trete egal-ego, ak moun ki pa wè li kòm pi bon pase fanm. An reyalite, anpil fanm kou gason toujou pa gen menm estati ou tankou moun nan sosyete Ameriken, sitou tèm ki kantite lajan yo ka fè.

• Men and women should be treated equally, and men are not viewed as better than women. In reality, many women still do not have the same status as men in American society, especially in terms of how much money they can make.

• Nan Amerik lan, pa gen yon fòtman embedded sosyal anbakasyon, ni fanmi wayal sistèm. Pafwa moun ou te ka espere pou trete ou ak respè pou trete nou tankou yon bon. Pa ekzanp, timoun kapab rele yon gran-gran moun pa yo pwemye non. Si sa rive nou la a, eseye pou yo te raple yo ki pa t ' grosoulye, Men, yo gen yon valè kiltirèl diferan.

• In America, there is not a strongly embedded social hierarchy or caste system. Sometimes people who you might expect to treat you with respect may treat you as an equal. For example, children may call an older adult by their first name. If this happens to you, try to remember they are not being rude, but they have a different cultural value.

• Pafwa Ameriken yo pral di w ki jan yo pito pou adrese lè yo prezante yo. Si yon pwofesè oubyen yon doktè présente tèt li tankou “Lucy” ni ni “Doktè Lucy”, se jan nou ta dwe adrese l. Si li présente tèt li tankou doktè. Wilson, se sa li pwefere y' a rele.

• Sometimes Americans will tell you how they prefer to be addressed when they introduce themselves. If a teacher or a doctor introduces herself as “Lucy” or “Doctor Lucy”, that is how you should address her. If she introduces herself as Dr. Wilson, that is what she prefers to be called.

Li se itil pou konnen sa ka toujou gen envizib hiérarchies nan mitan pèp. Sa yo gen tandans pou baze plis sou siksè endividyèl: pa ekzanp, travay yon moun, richès, oswa edikasyon.

It is useful to know that there may still be invisible hierarchies among people. These tend to be based more on individual success: for example, someone’s job, wealth, or education.

Enfòmaliye

Informality

Sosyete Ameriken souvan enfòmèl yo ak détendue.

American society is often informal and relaxed.

Isit la se kèk egzanp nan jan nan Etazini se yon kilti ant zanmi:

Here are some examples of how the United States is an informal culture:

• Ameriken yo ka panse façon, tankou pote abako oubyen bortkanson menm nan travay, lekòl, oubyen legliz la. Ki lè ou fèk kòmanse yon travay, li se yon bon lide pou plis fòmèlman abiye ak lè sa a pou chwazi ou rad ki baze sou sa pèp yo nan nou ap pote.

• Americans may dress casually, such as wearing jeans or shorts even at work, school, or church. When you first start a job, it is a good idea to dress more formally and then to choose your attire based on what the people around you are wearing.

• Lè salitasyon yon moun, Ameriken yo gen tandans pou yo di, “Alo” ni ni, “alo.” Ou sèvi ak menm salitasyon nenpòt ki ou ap pale a: pitit gason ou lan, ni pwofesè pitit gason ou lan. Langauge a pa gen fòmèl ak enfòmèl fòmilè salitasyon.

• When greeting someone, Americans tend to say, “Hi” or, “Hello.” You use the same greeting no matter who you are talking to: your son or your son’s teacher. The langauge does not have formal and informal forms of greeting.

• Ameriken yo gen tandans pou rele ak lòt non premye yo. Nan kèk ka, Sepandan, pito ou gen plis fòmèl ak pou sèvi ak non yo pase jiskaske nou ki te mande pou yo itilize yon pwemye non-pa ekzanp, nan yon sitiyasyon biznis oubyen nan lekòl.

• Americans tend to call each other by their first names. In some situations, however, it is better to be more formal and to use last names until you are asked to use a first name – for example, in a business situation or at school.

Pandan enfòmaliye nan nou kilti pou tèt ou, sa pa vle di pou li maledve. an reyalite, Si yon moun accueille ou informelle epi rele ou pa ou non, li pwobableman vle di yo panse ke nou nan yon fason amikal.

While the informality of US culture may surprise you, it is not meant to be rude. In fact, if someone greets you informally and calls you by your first name, it probably means they think of you in a friendly way.

Konpetisyon

Competition

Ameriken yo kapab fè konpetitif e souvan travay di pou reyisi rive nan objektif yo. Konpetisyon souvan kondwi Ameriken yo pou te rete trè okipe. Konpetisyon vi Ameriken yo anpil, se yon bon bagay.

Americans can be competitive and often work hard to achieve their goals. Competition often leads Americans to be very busy. Many Americans view competition is a good thing.

Isit la se kèk egzanp nan valè Ameriken a konpetisyon:

Here are some examples of the American value of competition:

• Konpetisyon nan biznis gen nan gwo pati pou moun kapitalis ekonomi. Modèl biznis nan Amerik se pou kapab fè konkirans pou kliyan yo ak pwi pi bon yo.

• Competition in business is due in large part to the capitalist economy. America’s business model is to compete for customers and for the best prices.

• Ameriken yo ap planifye yon pakèt nan aktivite. Menm timoun patisipe nan anpil nan aktivite andeyò lekòl, tankou espò yo, mizik leson, e le. Pafwa ou ka santi tankou Ameriken yo “kouri nan” ak ti tan pou epozan. Men, anpil Ameriken yo santi yo byen lè yo gen anpil ki fè.

• Americans will schedule lots of activities. Even young children participate in lots of activities outside of school, such as sports, music lessons, and volunteering. Sometimes you may feel like Americans are “rushing around” with little time for relaxing. But many Americans they feel good when they get a lot done.

• Konpetisyon ka wè nan lekòl, nan travail a, ak nan espò yo. Pa ekzanp, elèv ki ka travay di pou reyisi rive nan klas pi bon yo. Pafwa konpetisyon enplike gwoup yo, tankou yon ekip futbòl oswa yon gwoup etid lekòl.

• Competition can be seen in school, in the workplace, and in sports. For example, students may work hard to achieve the best grades. Sometimes competition involves groups, such as a soccer team or a school study group.

• Ameriken yo ka tou “lit” ak tèt yo. Anpil Ameriken yo travay di pou kenbe amelyore nan sa yo te fè. Pa ekzanp, yo ka vle fini yon rasmoun lwa ke sa yo te fè dènye fwa oubyen yo ka vle pou vann plis atik nan travay yo ke yo te fè lanne anvan an.

• Americans may also “compete” with themselves. Many Americans work hard to keep improving at what they do. For example, they may want to run a race faster than they did last time or they may want to sell more items at their job than they did the year before.

Tout, valè ki sou konpetisyon ka koze ou santi kèk kilti kè sote/kase, sitou si nou t' ap soti nan yon kilti sa se plis kolaborasyon pase konpetitif.

Overall, the value placed on competition may cause you to feel some culture shock, especially if you came from a culture that is more collaborative than competitive.

Lè, efikasite

Time and efficiency

Ameriken yo mete anpil valè a lè yo. Ameriken yo ki ka santi yo fwistre si yo panse ke yon moun oubyen yon bagay te mouri lè yo. Ameriken ki gen plan pou soti lè yo k anpil swen, w ap itilize gregoryen chak jou pou tou de vi prive yo ak travay yo viv. Se yon t' ap di nan Amerik lan: Lè se lajan. Sa vle di anpil Ameriken yo tankou pou yo itilize lè yo “san pwoblèm” -yo ta renmen ki pi fè nan kantite ki pi kout tan.

Americans place a lot of value on their time. Americans may feel frustrated if they think someone or something has wasted their time. Some Americans plan out their time carefully, using daily calendars for both their personal lives and their work lives. There is a saying in America: time is money. This means many Americans like to use their time “efficiently” – they want to get the most done in the shortest amount of time.

Sa ka diferan de sa ou yo te itilize pou. Lè fè yon kontra biznis, ou ka pase tan pou konnen lòt moun la, pandan yo gen dwa bwè te oubyen kafe. Nan Etazini, sa konn se pa ka a.

This may be different from what you are used to. When making a business deal, you may spend time getting to know the other person, maybe while drinking tea or coffee. In the United States, this is often not the case.

Isit la se yon sitiyasyon yo kote ou ta vle pou yo o kouran de tan:

Here are some situations in which you might want to be aware of time:

 • Reyinyon yo, espesyalman pou travay: Ou ta dwe eseye pou li a lè – pwobableman menm 5 minit anvan lè.
 • Randevou: Si ou gen randevou pou yon doktè oubyen kèk lòt kalite Randevou, ou bezwen pou rive nan tan. Ou ka toujou gen pou ret tann pou Randevou a. Sepandan, se trè impotan n' a lè oubyen ou ka bezwen voye Randevou a.
 • Aktivite yo ak zanmi yo: Si ou a envite pou vin lakay yon moun pou dine, eseye fè a lè – ou kapab 5 ni ni 10 minit an reta, Men, si ou pi ta ke sa, ou ta dwe pwobableman rele epi pou yo konnen.
 • Pati yo: Pou yon ti pati, rive nan 15 minit nan tan ba. Pou yon gwo fèt ak anpil moun, ou kapab 30 pou 40 minit an reta.
 • Meetings, especially for work: You should try to be on time – probably even 5 minutes early.
 • Appointments: If you have a doctor’s appointment or some other kind of appointment, you need to arrive on time. You may still have to wait for the appointment. However, it is important you are on time or you may have to reschedule the appointment.
 • Activities with friends: If you are invited to someone’s house for dinner, try to be on time – you can be 5 or 10 minutes late, but if you are much later than that, you should probably call and let them know.
 • Parties: For a small party, arrive within 15 minutes of the time given. For a large party with many people, you can be 30 to 40 minutes late.

Yon bon se sa tout ou pral vin an reta, ou ta dwe rele yo ak pou moun ou yo ap satisfè konnen n' a an reta. Si ou pa kapab rele, ou ta dwe di moun ou menm m regrèt poutèt li te an reta lè ou rive.

A good rule is that anytime you are going to be late, you should call and let the person you are meeting know you will be late. If you can’t call, you should tell the person you are sorry for being late when you arrive.

Youn le kon sa, ou ka santi tankou yon moun ap pati byen vit, osinon yon prese pou yo kite. Sa ka fè paske yo vle pou yo “a lè” pou randevou kap vini yo. Sa pa vle di yo pa renmen ou.

Sometimes, you may feel like someone is leaving very quickly or is in a hurry to leave. This may be because they want to be “on time” for their next appointment. It does not mean they do not like you.

A tan e se o kouran de tan se yon diferans kiltirèl ou pwobableman ap bezwen pou yo adapte yo a paske si ou an reta, ou te kapab pèdi travay ou, sonje ou Randevou, ou fè ou mal kè yon moun. Si ou gen yon lè réglage Ameriken konnen sa vle di tan pou, ou ka vle pou jwenn yon kite dòmi pran nou, ni telefòn ki gen yon alam yo pou raple nou nan tan, espesyalman pou travay.

Being on time and being aware of time is a cultural difference you will probably need to adapt to because if you are late, you could lose your job, miss your appointments, or hurt someone’s feelings. If you have a hard time adjusting to the American sense of time, you may want to get a watch or phone that has an alarm to remind you of the time, especially for getting to work.

Etnik

Work ethic

Ameriken yo kapab trè focused nan travay yo. Pafwa moun nan lòt reyinifikasyon panse ke Ameriken yo “rete-a-travay” osinon èske “workaholics.” Sa vle di yo panse Ameriken yo travay twòp. Yonn nan rezon Ameriken yo yon oryante travay se paske chaje ak aktif souvan parèt tankou yon bon bagay. Moun yo toufè pou idantifye fòtman ak travay yo. Pa ekzanp, Lè ou fèk rankontre yon moun, youn nan pwemye kesyon yo te ka mande w se “kisa ou fe?” Yo vle di, “ki travay ou ap fe?”

Americans can be very focused on their work. Sometimes people from other cultures think Americans “live-to-work” or are “workaholics.” This means they think Americans work too much. Part of the reason Americans are work-oriented is because being busy and active is often seen as a good thing. People also tend to identify strongly with their jobs. For example, when you first meet someone, one of the first questions they might ask you is “What do you do?” They mean, “What kind of work do you do?”

Gason oubyen fanm k'ap travay lakay pran swen fanmi an souvan rele tèt yo “kay ki konn fè odè” ak merite respè pou okipasyon sa a pase plis ke nenpòt lòt. Lè ranpli yon aplikasyon nenpòt kalite, se pa pou yo ekri pi mal “kay yo. Se” kòm regilye pou yon moun ki pa gen yon payer travay andeyò lakay.

Men or women who work at home taking care of the family often call themselves “home-makers” and deserve respect for this occupation as much as any other. When filling out an application of any kind, it is OK to write “home-maker” as the occupation for someone who does not have a paying job outside the home.

Consommation

Consumerism

Kòm yon fèrenk parèt pou nan Etazini, ou kapab pafwa panse ke Ameriken yo rekonèt matérialiste-te chita sou posede ak achte bagay. Yonn nan rezon pou sa a se sa anpil Ameriken yo vo konpetisyon ak travay. Paske Ameriken yo vo konpetisyon, yo vle “kenbe” ansanm ak moun alantou yo. Sa vle di, pa ekzanp, Si vwazen ou pran yon nouvèl, machin, ou ka vle yon nouvèl, machin tou. Ameriken yo rele kat sa a “Kenbe ansanm ak Joneses yo.”

As a newcomer to the United States, you may sometimes think Americans seem materialistic – focused on owning and buying things. Part of the reason for this is that many Americans value competition and work. Because Americans value competition, they want to “keep up” with those around them. This means, for example, if your neighbor got a new car, you might want a new car also. Americans call this “Keeping up with the Joneses.”

Anpil valè Ameriken yo travay e gen yon gwo etnik. Anpil Ameriken yo wè materyèl atik tankou Téléviseurs oswa sapat nan pye kòm yon fason pou montre yo siksè nan travay. Ameriken yo pou panse a atik materyèl yo tankou lajan sou kote pou yo travay di ak efò.

Many Americans value work and have a strong work ethic. Many Americans view material items such as TVs or shoes as a way to show they are successful at work. Americans may think of material items as rewards for their hard work and efforts.

Yon lòt rezon ki te Ameriken yo ka fè bagay ki te oryante se paske anpil Ameriken ki vo nouveauté ak famasyetik. Menm si yo gen yon telefòn ki travay, yo ka vle yon nouvo telefòn paske li gen nouvo panse a eksitan vizaj. Ou pa gen pou santi ou dwe gen anpil biens pou respekte lavi. Ou ta dwe santi yo alèz viv tou senpleman, ni okenn fason ou pito, petèt ekonomize plis lajan pou ka prese prese, Edikasyon ak lè yon moun retrete olye ke depans sou atik ki gen valè pou enpresyone lòt moun.

Another reason Americans may be object-oriented is because many Americans value newness and innovation. So even if they have a phone that works, they may want a new phone because it has new and exciting features. You do not have to feel you must have lots of possessions to be respected. You should feel comfortable living simply or any way you prefer, maybe saving more money for emergencies, education and retirement rather than spending on objects to impress others.

Tout CI-dessus deklarasyon se jeneralizasyon dè valè Ameriken. Jeneralizasyon li toujou pa vre, Men, bagay sa yo leplisouvan vre. Objektif li ki se USAHello se pou bay jeneralizasyon pou ede nou pi byen konprann poukisa yon Ameriken ka gen ase y' ap fè yon fason nou pa konprann. Sonje, ni ki pi bon pase tout lòt chemen – jis diferan.

All of the above statements are generalizations of American values. Generalizations are not always true, but things that are often true. The goal of USAHello is to provide generalizations to help you better understand why an American may be acting in a way you do not understand. Remember, neither way is better than the other way – just different.

aprann plis

Learn more

Fini lekòl ak fè lajan ou GED®

Lib online GED® pweparasyon kou

Fini edikasyon ou

 

 

Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!