Kijan pou aplike pou azil politik

Angle touPa gen anglè

Paj sa a gen enfomasyon sou ki azil ak kijan pou aplike pou azil nan Etazini.

This page has information about what asylum is and how to apply for asylum in the USA.

Aplikan azil politik 2018
Foto: Hector Silva-kliyan ak fontyè an pwoteksyon
Asylum Applicants 2018
Photo: Hector Silva – Customs and Border Protection

AVI ENPOTAN: Reg pou azil AMERIKEN an chanje e li ka pa posib pou ou aplike pou azil nan fontye Etazini an. Li denye denye yo pou moun ki ap cheche azil.

IMPORTANT NOTICE: The US asylum rules are changing and it may not be possible for you to apply for asylum at the US-Mexico border. Read the latest updates for asylum seekers.

Nan ki sa wap azil politik?

What is asylum?

Azil politik se lè ou resevwa pwoteksyon nan men gouvènman nan Etazini a paske ou pa kapab byen retounen nan peyi lakay ou. Chak ane moun vini pou Etazini ap chache pwoteksyon paske yo te soufri pèsekisyon oswa pè sa yo pral soufri pèsekisyon pou tèt: fè kous, relijyon, nasyonalite, manb nan yon gwoup sosyal patikilye, oubyen opinyon politik.

Asylum is when you receive protection from the United States government because you cannot safely return to your home country. Every year people come to the USA seeking protection because they have suffered persecution or fear that they will suffer persecution due to: race, religion, nationality, membership in a particular social group, or political opinion.

Paj sa a vle di pou ede ou konprann plis osijè de azil politik e pou ede w jwenn resous si ou bezwen pou aplike pou azil politik. Paj sa a pa fèt pou te avèti legal.

This page is meant to help you understand more about asylum and to help you find resources if you need to apply for asylum. This page is not intended as legal advice.

Konbyen ki fè mwen aplike pou azil politik?

How do I apply for asylum?

Pou aplike pou azil politik, ou bezwen nan Etazini lè w ap aplike. Si ou rive Ozetazini ak yon viza valab oswa yon fason pou rantre Ozetazini, ou kapab antre nan Etazini ak soumèt aplikasyon azil politik ou. Prèske tout tan, ou dwe aplike pou azil politik nan yon ane ki te rive nan Etazini, byen ke ou ka mande pou yon pa ladan.

To apply for asylum, you need to be in the United States when you apply. If you arrive to the United States with a valid visa or way to enter the United States, you can enter the United States and then submit your asylum application. Most of the time, you must apply for asylum within one year of arriving in the United States, although you can ask for an exemption.

Infographic pwosè azil politik a nan Etazini
Kourikoulòm nan pwosesis azil politik la nan nan Etazini courtesy of premye dwa zimen
Infographic of the asylum process in the USA
Overview of the asylum process in the USA courtesy of Human Rights First

E si mwen menm ki sou fwontyè peyi Meksik Etazini an?

What if I am on the US-Mexico border?

Administrasyon AMERIKEN an ap eseye sispann moun ki ap cheche azil nan Etazini. D' azil politik yo te kenbe yo nan kan yo oubyen nan detansyon sant. Moun te pran bay paran yo. FAQ Lecture D' azil politik nan fontyè Etazini an pou.

The US administration is trying to stop people from seeking asylum in the USA. Asylum seekers are being held in camps or detention centers. Children have been taken away from their parents. Read updates for asylum seekers on the US border.

Pou jwenn azil politik nan Etazini, li te ede ka w si ou pa gen okenn pwèv pou bay prèv ou te persécutés oubyen abize, ak sa ou gouvènman an te fè pa pwoteje ou. Evidans lan plis ou gen pi bon chans ou genyen pou genyen ka azil politik w gen dwa pou yo rete nan Etazini. Asire w toujou verite a, san sa te kapab imedyatman ou ka demanti ke. Ou bezwen to pou nou gen anpil byen presi sou detay. Li enpòtan pou pase tan se ekzateman sak te pase, nan dat egzat. Si nou fè yon erè, gouvènman an kapab panse ke ou ap bay manti.

In order to get asylum in the USA, it helps your case if you have evidence to prove you were persecuted or abused, and that your government did not protect you. The more evidence you have the better chance you have to win your asylum case to be able to stay in the United States. Be sure to always tell the truth, otherwise you could immediately have your case denied. You also need to be very specific about the details. It is important to spend time remembering exactly what happened, on the exact date. If you make a mistake, the government may think you are lying.

Isit la se kalite evidans, dezyem prèv ou ka itilize pou sipòte ou ka azil politik:

Here are types of evidence that you can use to support your asylum case:

 • Dokiman idantite (c'est-à-dire. paspò ou, ak denesans, elèv didantite, kay rejis, kat idantite nasyonal, oswa kat manm pati politik)
 • Idantite dokiman nan manm fanmi yo ki te vwayaje Ozetazini ak ou
 • Papye maryaj ak sètifika fèt pou timoun yo
 • Akademik dosye (c'est-à-dire. dosye lekòl la, sètifika, ak diplòm)
 • Dosye medikal entènen oubyen tretman an aux nan peyi
 • Dosye detansyon oswa nan tribinal
 • Nenpòt projet aplikasyon pou azil politik oubyen affidavits sa ou ka fè te kreye
 • Nenpòt ki dokiman ki te ranpli avèk okenn pati nan gouvènman Etazini an
 • Nenpòt lòt dokiman sa yo ou kwè ta kab enpòtan
 • Identity documents (i.e. your passport, birth certificate, student identification card, household registry, national identity card, or political party membership card)
 • Identity documents of family members who traveled to the United States with you
 • Marriage certificate and birth certificates for children
 • Academic records (i.e. school records, certificates, and diplomas)
 • Medical records from hospitalization or treatment due to mistreatment in home country
 • Jail or court records
 • Any draft asylum applications or affidavits that you may have created
 • Any document that has been filed with any part of the United States government
 • Any other documents that you think might be important

Si ou pa t ' kapab pote dokiman sa a avè ou lè ou te vole kite peyi lakay ou, sa m pa pi mal. Ou kapab li pi ta nan paj sa sou prouver ou ka azil politik san dokiman.

If you were not able to bring these documents with you when you fled your home country, that is okay. You can read more later on this page about proving your asylum case without documents.

Resous plis sou sit Entènèt nou

More resources on our website

Èske ou sou swa te fèt chak bò fontyè Etazini nan peyi Meksik ak pa si sa pou yo fè? N' ap chache refij, sipò legal, manje, ak èd ak reklame ke azil politik? Èske ou anba 18? Isit la se yon òganizasyon ki ka anmezi pou ede bay ou nesesite de baz yo ak konsèy pou ou ka.

Are you on either side of the United States/Mexico border and not sure what to do next? Are you looking for shelter, legal support, food, and help with claiming asylum? Are you under 18? Here are some organizations that may be able to help provide you with basic necessities and advice for your case.

Resous ak enfòmasyon pou ede w konnen dwa w nan fontyè an ak antanke imigran nan Etazini.

Resources and information to help you know your rights at the border and as an immigrant in the USA.

Vizite nou paj legal resous pou jwenn gratis oswa a pri ki ba èd legal.

Visit our legal resources page to find free or low-cost legal help.

Sèvi ak nou ki lokal resous pou jwenn resous ak sèvis tou pre w. Premye antre nan lang ou. Lè sa a rantre nan vil ou. Lè sa a chwazi “resetttlement ak azil politik.”

Use our local resource finder to find resources and services near you. First enter your language. Then enter your city. Then choose “resetttlement and asylum.”

Lòt resous pou ede w aplike pou azil politik

Other resources to help you apply for asylum

Yon fasil pou li, etap pa etap eksplikasyon ak anpil enfòmasyon sou ap pwepare pou azil politik an aplikasyon.

An easy to read, step-by-step explanation with a lot of information on preparing for the asylum application process.

Pwosè azil politik a, a pa la nan Etazini sitwayente avèk imigrasyon sèvis. Vi I-589 aplikasyon pou azil politik ak bloke retire. Etid (n) an aplikasyon. Ou bezwen mete l' nan yon ane ki te rive Ozetazini.

The asylum process, explained by the United States Citizenship and Immigration Services. View the I-589 Application for Asylum and Withholding of Removal. Study the application. You need to fill it out within one year of arriving to the United States.

Ou te ka gen anpil kesyon. Isit la, gen kèk repons pou kesyon ki te mande pou moun ap chache pwoteksyon nan Etazini.

You might have many questions. Here are some answers for questions asked by people seeking protection in the United States.

Paj refigye UNHCR yo sou kouman pou aplike pou azil politik yo nan lang anglè, Fwansè, Panyòl ak Arabik.

The UNHCR pages about how to apply for asylum are in English, French, Spanish and Arabic.

Aprann plis osijè de azil politik, anpeche retire, Konvansyon nasyon Zini kont fè pase mizè, pwosesis pou aplike pou azil politik, kijan pou chèche azil pandan ke yo nan detansyon imigran, estati tribinal pou timoun imigran espesyal, ak estati pwoteksyon tanporè, TPS.

Learn more about asylum, withholding of removal, the United Nations Convention against torture, the process for applying for asylum, how to seek asylum while in immigrant detention, special immigrant juvenile status, and temporary protected status.

Pwezantasyon an sou kouman pou mete ansanm dokiman pou ka azil politik yon.

A presentation about how to put together documents for an asylum case.

Sa k rive koukouloukou pandan entèvyou azil politik a?

What happens during the asylum interview?

Nan videyo sa a, yon avoka prétend pou yon ofisye azil politik e mande kesyon ki ta nòmalman mande pou ou pandan yon entèvyou. Sa ap ede ou pwepare kont ou repons pou kesyon yo pral mande w.

In this video, a lawyer pretends to be an asylum officer and asks questions that would normally be asked to you during an interview. This will help you prepare your own answers to the questions they will ask you.

Ki kapab mwen genyen m' ka azil politik si m pa gen prèv ki te mal?

How can I win my asylum case if I don’t have proof I was harmed?

Videyo sa a se sou kouman pou genyen yon ka azil politik menm si ou pa gen prèv pou ou te mal. Li kapab fè si ou kapab demontre ke genyen yon pa gen fòm oubyen/swiv, de mal nan peyi ou.

This video is about how to win an asylum case even if you don’t have proof that you were harmed. It can be done if you can demonstrate that there is a pattern or practice of harm in your country.Aplike pou azil politik-genyen ka w

Applying for asylum – winning your case

Nan videyo sa a, ansyen Imigrasyon ak Natiralizasyon sèvis avoka Carl Shusterman chita pale sou kouman ou ka genyen ou ka azil politik nan pweparasyon bab li alatranp.

In this video, former Immigration and Naturalization Service Attorney Carl Shusterman talks about how you can win your asylum case through careful preparation.Plizyè fason yon ka azil politik ka fèt nan Etazini

Several ways an asylum case can be made in the USA

Videyo sa a gen plis enfòmasyon sou ki jan ou te kapab aplike ak kalifye pou azil politik nan Etazini.

This video has more information about how you could apply and qualify for asylum in the United States.

Konnen dwa w!

Know your rights!

Manuels sa yo ki la pou bay enfòmasyon de baz pou bay imigran yon plan de konpreyansyon dwa yo anba Ameriken. lwa pandan pwosedi imigrasyon oswa si yo ap jwenn arèstasyon li, yo te arete pa a Depatman ki pou sekirite nasyonal. Enfòmasyon nan manuels sa yo ta dwe pa konsidere kòm konsèy legal, e ke yo kenbe imigran ak yo renmen anpil yo ap ankouraje pou chèche konsèy legal ki kalifye nan sant nasyonal imigran jistis la oubyen yon lòt òganizasyon crédible.

These manuals are intended to provide basic information to give immigrants an understanding of their rights under U.S. law during immigration proceedings or if they are arrested and detained by the Department of Homeland Security. The information in these manuals should not be considered legal advice, and detained immigrants and their loved ones are encouraged to seek qualified legal advice from the National Immigrant Justice Center or another credible organization.

Si ou pa gen yon avoka

If you do not have a lawyer

Si te gen yon lòd ki te bay pou retire w lan oswa depòtasyon, ou toujou gen yon chans pou aplike pou azil politik, menm si ou pa gen yon avoka.

If there has been an order issued for your removal or deportation, you still have a chance for applying for asylum, even if you do not have a lawyer.

Isit la, gen kèk règleman pou avans pou azil politik san yon avoka:

Here are some guidelines for filing for asylum without a lawyer:

Enfòmasyon pou kominote LGBTQ la

Information for the LGBTQ community

Konnen ou dwa LGBTQ azil politik D' se yon dokiman pou moun ki pè pou retounen nan peyi yo lakay yo paske yo menm yo madivin, masisi, Ala nòd Ala katòd oubyen on (LGBT) ak/oubyen gen pou estati VIH yo. Ou kapab tou li dokiman an nan Panyòl, Fwansè ak Arabik.

Know Your Rights LGBTQ Asylum Seekers is a document for people who are afraid to return to their home countries because they are lesbian, gay, bisexual or transgender (LGBT) and/or due to their HIV status. You can also read the document in Spanish, French and Arabic.

Ou ka gen yon defans kont depòtasyon si ou pè ou ap fè mal oswa tòtire si ou gen pou yo depòte li pou peyi lakay ou. Sant nasyonal imigran jistis la ki disponib pou bay konsèy legal ak bay références legal. Ou ka kontakte sant nasyonal imigran jistis la nan nimewo gratis alè moun li: (312) 263-0901.

You may have a defense against deportation if you fear you will be harmed or tortured if you are deported to your home country. The National Immigrant Justice Center is available to provide legal counsel and provide legal referrals. You can contact the National Immigrant Justice Center at its toll free number: (312) 263-0901.

Aplike pou estati refigye/azil politik nan USA a: pratik ak òganizasyon ki ede

Applying for refugee status/political asylum in the USA: processes and organizations that help

Isit la, gen kèk konsèy pou ede resous pou enfòmasyon ak asistans.

Here are some helpful resources for information and assistance.

ASHN travay ak hôtes pou bay ebèjman ak sipò sosyal pou azil politik D'. Hôtes genyen ladan yo yon gwoup kay nan Baltimore ak ki moun kap ki louvri yon chanm nan kay yo. Hôtes ak pi gwo kominote ASHN founi sipò sosyal pou kliyan.

ASHN works with hosts to provide shelter and social support for asylum seekers. Hosts include a group house in Baltimore and individuals who open a room in their homes. Hosts and the larger ASHN community provide social support to clients.

Tel: 443-850-0627. Bay yon éducation kominote ak anpil sèvis pou D' azil politik e asylees, ki gen nplwaye jesyon, fòmasyon travay, Klas anglè, sou bòn sante ak nitrisyon pwogramasyon Lendi nan Jedi. Anplis sa a, ESKENTE bay tranzisyonèl kay fanm ap chèche azil politik. Zòn nan sèvis: Baltimore

Tel: 443-850-0627. Provides a nurturing community and many services to asylum seekers and asylees, including case management, employment training, English classes, wellness and nutrition programming Monday-Thursday. Additionally, AWE provides transitional housing to women seeking asylum. Service area: Baltimore

Pwogram pro bono reprezantasyon legal yo alimè bon avoka yo ak chachè azil yo ki moun ki bezwen èd pa san sa ta kapab gen mwayen reprezantasyon legal bon kalite.

Their pro bono legal representation program matches good lawyers with asylum-seekers who need help and would not otherwise be able to afford high-quality legal representation.

Tel: 410-230-2700. Òganizasyon nasyonal pou migrant ak refijye defans ak programmation ki travay ansanm ak anpil lòt gwoup nan fi a. Yo vize sou refijye entegrasyon transfè ak kominote, altènativ yo pou detansyon pou azil politik D', fanmi reyini ak swen adopsyon pou non jèn Imigwan. Zòn nan sèvis: Atravè nasyon an.

Tel: 410-230-2700. National organization for migrant and refugee advocacy and programming that works with many other groups in the U.S. They focus on refugee resettlement and community integration, alternatives to detention for asylum seekers, family reunification and foster care for unaccompanied migrant youth. Service area: Nationwide.

Tel: 1-888-373-7888 oubyen tèks "Èd" oswa "Enfòmasyon sou" pou BeFree (233733). Yon nasyonal, liy nimewo gratis dirèk ki connects nan trafik viktim, pwofesyonèl, ak manb kominote pou enfòmasyon ak références, osi byen ke resous pou asistans antrènman ak teknik. Zòn nan sèvis: Atravè nasyon an.

Tel: 1-888-373-7888 or text “HELP” or “INFO” to BeFree (233733). A national, toll-free hotline that connects trafficking victims, professionals, and community members to information and referrals, as well as resources for training and technical assistance. Service area: Nationwide.

De nò dès pwojè dwa imigran ofri sèvis nan kominote edikasyon, enpak litij, sèvis legal dirèk, sipò pou sivivan vyolans familyal yo ak lòt kalite krim, azil, sèvis fanmi, sipò pou timoun & jenès, sitwayènte, Aksyon différé & DACA, ak defans detansyon ak depòtasyon.

Northwest Immigrant Rights Project offers services in community education, impact litigation, direct legal services, support for survivors of domestic violence and other crimes, asylum, family services, support for children & youth, citizenship, Deferred Action & DACA, and detention and deportation defense.

Aplike pou estati refigye/azil politik andeyo peyi Etazini

Applying for refugee status/political asylum outside of the USA

Paj sa a montre gratis oswa diminye menm kalite sèvis legal disponib nan peyi yo toupatou nan mond lan. Tyeke pou sèvis legal nan peyi ou.

This page shows the free or reduced priced legal services available in countries all over the world. Check for legal services in your country.

Avètisman kont fwòd

Anti-fraud warning

Lire enfòmasyon sa a pou pwoteje tèt ou nan mitan pèp ki pa reyèl avoka yo! Èske gen moun ki va pran pòz pou ede nou se konsa, yo kapab kenbe lajan w. Aprann kijan pou rekonèt yo ak pou pwoteje tèt ou! A imigran Legal Sant Resous (ILRC) fè enfòmasyon pou pwoteje kont fwòd. ou kapab li epi rale dosye enfòmasyon nan lang anglè. Oubyen ou kapab li epi rale dosye a enfòmasyon an panyòl.

Read this information to protect yourself from people who are not real lawyers! There are people who will pretend to help you so they can keep your money. Learn how to recognize them and protect yourself! The Immigrant Legal Resource Center (ILRC) made information to protect you from fraud. You can read and download the information in English. Or you can read and download the information in Spanish.

aprann plis

Learn more

Lòt resous yo

Other resourcesEnfòmasyon nan paj sa a soti. REFIGYE UNHCR, USCIS ak lòt sous ou konfye. Li fèt pou gid ak à kòm souvan ke posib. USAHello pa bay konsèy legal, ni pa gen yonn ladan nou materyèl fèt pou menm konsèy legal. Si n' ap chache yon avoka gratis oswa a pri ki ba oswa yon èd legal, nou kapab fè pou ou jwenn gratis ak sèvis legal.

The information on this page comes from UNHCR, USCIS and other trusted sources. It is intended for guidance and is updated as often as possible. USAHello does not give legal advice, nor are any of our materials intended to be taken as legal advice. If you are looking for a free or low-cost lawyer or legal help, we can help you find free and low-cost legal services.

Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!